Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU oznamuje, že k 1. 2. 2020 aktivuje nasledujúce programy ďalšieho vzdelávania

Zdravotnícke povolanie sestra

 

Špecializačný odbor

 • Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • Anestéziológia a intenzívna starostlivosť
 • Inštrumentovanie v operačnej sále
 • Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
 • Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

Certifikovaná pracovná činnosť

 • Audiometria
 • Ortoptika a pleoptika

Zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka

 

Špecializačný odbor

 • Intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii

Školiace miesta

 • Kardiotokografia
 • Dojčenie

Zdravotnícke povolanie zdravotnícky záchranár

Špecializačný odbor

 • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

Zdravotnícke povolanie rádiologický technik

 

Špecializačný odbor

 • Špeciálna rádiológia

Certifikovaná pracovná činnosť

 • Mamografia

Zdravotnícke povolanie farmaceutický laborant

Špecializačný odbor

 • Lekárenstvo

Akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických pracovníkov

 • Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov – zdravotníckych predmetov
 • Vzdelávanie vedúcich predmetových komisií odbornej zložky vzdelávania na SZŠ a  vedúcich zdravotníckych študijných odborov


 

PhDr. Jana Rottková, PhD., v. r.
prodekan pre externé štúdium a ďalšie vzdelávanie


 

 

Bratislava, 27.01. 2020