FOaZOŠ SZU uspela v akreditačnom procese a na základe Rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR má právo udeľovať akademický titul bakalár v študijnom programe

dentálna hygiena


Záujemcom o štúdium na FOaZOŠ SZU ponúkame od akademického roku 2020/2021 nový študijný program dentálna hygiena v bakalárskom stupni externej formy vysokoškolského štúdia.


Výučba v študijnom programe je koncipovaná tak, aby absolventi získali spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania dentálna hygienička/dentálny hygienik.

Bližšie informácie o prijímacom konaní nájdete TU