KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Doklady k zaradeniu do  rezidentského štúdiaŽiadateľ o zaradenie do „rezidentského štúdia“ predkladá aj :

  1. žiadosť o zaradenie do špecializačného  štúdia a jej prílohy (http://www.szu.sk/index.php?&menu=309&oid=#menutop)

  2. čestné vyhlásenie,   že nie je zaradený  do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo a pediatria

  3. doklad o pracovnom pomere   zdravotníckeho  pracovníka so zamestnávateľom uzavretom na dobu určitú na účely rezidentského štúdia (kópia pracovnej zmluvy)

  4. označenie samosprávneho kraja,  v ktorom bude pracovať po ukončení rezidentského štúdia
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023