KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Psychiatrická klinika LF SZU a UNB
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/kliniky-lekarskej-fakulty/

Aktuálne informácie sú na stránke Psychiatrická klinika LF SZU a UNB - Slovenská zdravotnícka univerzita (eszu.sk)

 

 

Kontakt:

Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava 29


tel.  + 421 2 48234 299

tel.  + 421 2 48234 574

 

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Malcaká cesta 63, 902 18 Pezinok

tel. +421 336482 111

 

Prednosta Psychiatrickej kliniky SZU a UNB:
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
tel. : +421 2 48 23 4 574

e mail: forgacova@ru.unb.sk

Odborný garant:

prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD.

Zástupca prednostu pre ZS:

MUDr. Peter Ohrablo

 

Odborní asistenti pôsobiaci na Psychiatrickej klinike LF SZU a UNB Ružinov:

 • MUDr. Andrea Čerňanová, PhD.
  tel. : +421 2 48 23 42 99
 • e mail: cernanova@gmail.com
 • MUDr. Barbora Vašečková, PhD.
  tel. : +421 2 48 23 42 99
 • e mail: vaseckova@gmail.com
 • MUDr. Igor Riečanský, PhD.
 • e mail: igor.riecansky@savba.sk

Odborní asistenti pôsobiaci na Psychiatrickej klinike LF SZU a PNPP:

 • MUDr. Tomáš Rakús
  tel.: +421 33 64 82 111
  e-mail: rakus@pnpp.sk
 • MUDr. Dalibor Janoška (0,213 úväzku)  tel. +421 33 64 82 181
 • e-mail: janoska@pnpp.sk

 

Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6 a Psychiatrická klinika LF SZU a PNPP Pezinok, Malacká 63 sú klinickou bázou pre ďalšie vzdelávanie v psychiatrii, výučbovou bázou pre špecializačné štúdium psychiatrie a výučbovou  bázou pre medikov (študentov všeobecného lekárstva LF SZU a študentov General Medicine LF SZU) v psychiatrii.

 

Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Psychiatria  je akreditovaný
Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Gerontopsychiatria  je neakreditovaný.
Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Sexuológia - je akreditovaný.
Certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti Látkové a nelátkové závislosti  je neakreditovaný.


 

Kontrolné dni špecializačného štúdia (KDŠŠ) v odbore psychiatria: 

2. 11. 2022  - 1. rok špecializačného štúdia   
3. 11. 2022 – 2. rok špecializačného štúdia  
KDŠŠ sa budú konať on line!
Prihlasovať sa na kontrolný deň treba formulárom cez štud. odd. SZU.
Prihláseným lekárom pošleme informáciu ohľadom začiatku a link na pripojenie.


Školiace miesto špecializačného štúdia (ŠMŠŠ)

od 17. 10. do 25. 11. 2022 bude prebiehať prezenčne!
Lekárom prihláseným na  ŠMŠŠ (je ich 10) pošleme informácie.   

Prihlášky na ŠMŠŠ odoslané po 3. 10. 2022 už neprijímame!


Workshop „Publikačné zručnosti“, ktorý sa mal konať v termíne 6. 6. 2022  sa nekoná.  Náhradný termín oznámime.


Kurz špecializačného štúdia (KŠŠ)  Nové poznatky v psychiatrii 3. časť sa bude konať v dňoch 16. 5. – 20.5. 2022  prezenčnou formou v Bratislave na SZU.  Program bude zverejnený v dokumentoch  tejto webovej stránky.


Aktuálna informácia:


Tématický kurz  Nové poznatky v biologickej psychiatrii sa uskutoční dištančnou formou  30. 5. - 31.5. 2022. Prihláseným  záujemcom organizátori pošlú link na on line pripojenie.  
Program vzdelávacej akcie je v dokumentoch na konci webovej stránky.


OZNAM pre lekárov v špecializačnom štúdiu:


Kontrolné dni špecializačného štúdia v odbore psychiatria sa uskutočnia v dňoch 12., 13., 14., a 20. apríla, 2022  DIŠTANČNOU FORMOU.

Prihláseným účastníkom včas pošleme  link. 

Začiatok o 9,00.     


Oznámenie o zmene termínu:

Termín odporúčanej vzdelávacej akcie Nové poznatky v biologickej psychiatrii sa z organizačných dôvodov presúva na 30. - 31. 5. 2022! Vzdelávacia akcia sa bude konať dištančne.Upozornenie  pre lekárov v špecializačném štúdiu.

Nie je možné prihlásiť sa súbežne na dve vzdelávacie aktivity, napr. na KDŠS a ŠMŠŠ !!! 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMÁCIA

ohľadom KDŠŠ a KŠŠ  2021 pre lekárov v špecializačnom štúdiu v odbore psychiatria  a Plán vzdelávacích aktivít na akademický rok 2021/2022  sú umiestnené v priečinku "Dokumenty" na konci webovej stránky !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 AKO VYHĽADAŤ NA STRÁNKE SZU PLÁN VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT:

 Plán aktivít na akademický rok 2020/2021: 

hlavná stránka SZU, lišta vľavo kliknúť na "Mais", potom kliknúť na "Portál", potom na "Ďalšie vzdelávanie". Otvorí sa vyhľadávač.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Usmernenie pre lekárov v špecializačnom štúdiu:

prosím posielať  formulár "Zadanie témy špecializačnej práce" na adresu: forgacova@ru.unb.sk.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMÁCIE 

pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia vo februári 2020 sú v dokumentoch - na konci webovej stránky!!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KONZULTÁCIE / CONSULTATIONS


PREGRADUAL EDUCATION  2021/2022

4th class General Medicine SMU:

Supervisors of diploma theses

possibility to discuss the topics of diploma theses with supervisor

 

B. Vašečková, M.D., PhD.

e mail: vaseckova@gmail.com

 

I. Riečanský, M.D. PhD.

e mail: igor.riecansky@savba.sk

 

PREGRADUÁLNE VZDELÁVANIE 2021/2022

4.ročník Všeobecné lekárstvo LF SZU

Školitelia diplomových prác

možnosť dohodnúť tému diplomovej práce so školiteľom


A. Čerňanová, M.D. PhD.

e mail: cernanova@gmail.com


T. Rakús, M.D.

e mail: rakus@pnpp.sk

 

 

UPOZORNENIE

 

MZ SR schválilo novelu výnosu č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializované študijné programy s účinnosťou od 1.1. 2020. Uvedenou novelou sa skracuje dĺžka špecializačného štúdia v povolaní lekár v špecializačnom odbore psychiatria na 4 roky odbornej prípravy. MZ SR sa opiera o legislatívu EU v súlade so smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2005/36/ES/ o automatickom uznávaní odborných kvalifikácií.

Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v odbore psychiatria bol puplikovaný vo Vestníku MZ SR 67/2019.   V nasledujúcom období sa bude akreditovať 4 ročný študijný program. Lekári už zaradení do špecializačného štúdia pokračujú v 5 ročnej príprave podľa aktuálne platného akreditovaného študijného programu.

Pozn.: podľa informácie, ktorú členom SPsS SLS poskytla prezidentka SPsS SLS a hlavná odborníčka MZ pre odbor psychiatria MUDr. L. Izáková, PhD.  

 

NÁCVIK TECHNÍK  KOMUNIKÁCIE  - UPOZORNENIE!
MZ SR ustanovuje pre špecializačné študijné programy povinnosť absolvovať v priebehu špecializačného štúdia  KURZ: NÁCVIK  TECHNÍK KOMUNIKÁCIE.
Na kurz sa prihlasuje cez študijné odd. vybavuje p. I. Lukáčová.
Kurz poriada Ústav  psychológie SZU.
 
ŠPECIALIZAČNÉ  PRÁCE  -  UPOZORNENIE!
Špecializačné práce vo finálnej podobe  treba po konzultácii so školiteľom priniesť na ŠMŠŠ (školiace miesto), počas ktorého budú verejne odprezentované na klinických seminároch.  

Zviazané špecializačné práce treba odovzdať na PK SZU v Bratislave v počte a v termíne ako určuje článok 7. Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF SZU, 2016.

Obhajoba špecializačnej práce sa koná v deň špecializačnej skúšky.
 
Prihláška na špecializačnú skúšku - UPOZORNENIE!
Pracovníci na študijnom odd. oznámili, aby lekári s prihláškou na špecializačnú skúšku neposielali na štud. odd. aj potvrdenia o povinných aktivitách v rámci špecializačného štúdia v odbore psychiatria (KDŠŠ 1-5, KŠŠ 1-3, ŠMŠŠ psychoterapia 1-6, kurz zo sociálneho lekárstva, kurz nácviku techník komunikácie).  Kópie týchto potvrdení treba priniesť so sebou na školiace miesto.
 

 

 

 

 


Dokumenty:

 1. Minimálny štandard 5 ročného špecializačného štúdia v odbore psychiatria
 2. Minimálny štandard 4 ročného špecializačného štúdia v odbore psychiatria
 3. Organizácia 5 ročného špecializačného štúdia v odbore psychiatria
 4. Otázky k špecializačnej skúške
 5. Pokyny
 6. Špecializačná práca (upravené 2022)
 7. Školitelia a témy špecializačných prác (2022)
 8. Uznávanie psychoterapeutického výcviku
 9. Zadanie špecializačnej práce v odbore psychiatria
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023