KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UNB
Limbová 5
Bratislava
833 05

tel.: +421 2 59 545 237 – prednosta

tel.: +421 2 59 545 225 – sekretariát

e-mail: igor.batora@kr.unb.sk

Prednosta kliniky: doc. MUDr. Igor Bátora, PhD

Sekretárka: PhDr. Ida Skýpalová

Členovia katedry pôsobiaci mimo Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie:

MUDr. Daniela Križanová, PhD, MPH

tel.: +421 2 59 371 225

e-mail: daniela.krizanova@nusch.sk

MUDr. Danica Henčeková, PhD

tel.: +421 2 59 370 580

e-mail: danica.hencekova@szu.sk

 

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LFUK a SZU UN Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5 je klinickou bázou (Katedry pracovného lekárstva LF SZU) pre ďalšie vzdelávanie v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo a špecializačnom odbore služby zdravia pri práci. Je miestom aj praktickej výučby medikov (študenti všeobecného lekárstva) LF SZU v rámci vnútorného lekárstva.

Okrem Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie LFUK a SZU UN Bratislava sa študijný pobyt v zariadeniach klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie realizuje po dohovore s vedúcim Katedry pracovného lekárstva a s prednostami Kliník pracovného lekárstva a toxikológie aj v Martine a Košiciach.


Študijný pobyt v zariadeniach preventívneho pracovného lekárstva sa realizuje po dohovore s vedúcim Katedry pracovného lekárstva a riaditeľmi príslušných Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ).


Organizácia ďalšieho vzdelávania v špecializačnom odbore:
PRACOVNÉ LEKÁRSTVO - podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky:

 1. krok – požiadať SZU o zaradenie do príslušného odboru
 2. krok – kontakt s Katedrou pracovného lekárstva, e-mailom alebo osobne
 3. krok – plnenie predpísaného príslušného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného audítorskou komisiou MZ SR (príloha)
 4. krok – zúčastniť sa vzdelávacích aktivít podľa plánu SZU.
 5. krok – v 2., 3., a 4. roku štúdia povinné 1-dňové školiace miesto(ŠM) za účelom kontroly plnenia študijného programu, kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností a pridelenia témy špecializačnej práce, jej konzultanta a oponenta.
 6. krok – pred špecializačnou skúškou absolvovať 2-týždňové povinné školiace miesto (ŠM) na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie LFUK a SZU v Bratislave a dostatočnom predstihu zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU.

Organizácia ďalšieho vzdelávania v špecializačnom odbore:
SLUŽBY ZDRAVIA PRI PRÁCI - podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky:

 1. krok – požiadať SZU o zaradenie do príslušného odboru
 2. krok – kontakt s Katedrou pracovného lekárstva, e-mailom alebo osobne
 3. krok – plnenie predpísaného príslušného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného audítorskou komisiou MZ SR (príloha)
 4. krok – zúčastniť sa vzdelávacích aktivít podľa plánu SZU.
 5. krok – v 2. a 3. roku štúdia povinné 1-dňové školiace miesto(ŠM) za účelom kontroly plnenia študijného programu, kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností a pridelenia témy špecializačnej práce, jej konzultanta a oponenta.
 6. krok – pred špecializačnou skúškou absolvovať 2-týždňové povinné školiace miesto (ŠM) na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie LFUK a SZU v Bratislave a dostatočnom predstihu zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU.

Príloha:

Vestník MZ SR 15.10.2010 roč, 58
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra

Minimálne štandardy:
pracovné lekárstvo s. 154 - 157
služby zdravia pri práci s. 172 - 174

Dostupný na webovej stránke MZ SR : www.health.gov.sk

 

 

 

Dokumenty:

priloha c. 1
zobraziť dokument

priloha c. 2
zobraziť dokument

priloha c. 3
zobraziť dokument

priloha c. 4
zobraziť dokument
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023