KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Katedra posudkového lekárstva LF SZU
Limbová 12
Bratislava
833 03

Vedúci útvaru: MUDr. Milica Suchánková, CSc

Odborný garant : MUDr. Milica Suchánková, CSc

mail: milica.suchankova@szu.sk

tel.: +421 2 59 370 368


Samostatná odborná referentka: Ing. Danka Sýkorová

mail: danka.sykorova@szu.sk
tel. +421  2 59 370 230

Význam posudkového lekárstva


Náplň činnosti odboru posudkového lekárstva je rámcovo vymedzená v Koncepcii odboru posudkové lekárstvo zo dňa 5. apríla 2007, uverejnenej vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 12472/2007 – OZSO. Posudkové lekárstvo je definované ako interdisciplinárny, integrujúci medicínsky odbor, ktorý na základe komplexného poznania zdravotného stavu osoby a poznatkov o pracovných schopnostiach a možnostiach skúma, interpretuje, hodnotí zdravotný stav posudzovanej osoby v porovnaní so zdravou osobou vo vzťahu k vykonávaniu zárobkovej činnosti alebo konkrétnemu zamestnaniu. Posudzuje spôsobilosť na prácu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a percentuálnu mieru poklesu zárobkovej činnosti pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave a ťažkom zdravotnom postihnutí, posudzuje poškodenie zdravia z hľadiska znevýhodnenia zdravotne postihnutej osoby oproti zdravej osobe, posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely súdneho konania. Využitím poznatkov lekárskych, biomedicínskych vied a práva sociálneho zabezpečenia sa zúčastňuje na ich riešení.

 

Získanie odbornej spôsobilosti


Nariadením vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, je posudkové lekárstvo zaradené medzi špecializačné odbory a medzi certifikované pracovné činnosti. Podrobnejšie podmienky a štandardy pre absolvovanie špecializačného štúdia v odbore posudkové lekárstvo a certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti posudkové lekárstvo vymedzuje Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
Podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti na výkon činností v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo je špecializačné štúdium s minimálnou dĺžkou trvania 36 mesiacov, ktoré zdravotnícky pracovník v povolaní lekár môže absolvovať po získaní špecializácie v niektorom zo základných špecializačných odborov s dĺžkou trvania 3 až 5 rokov.
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti posudkové lekárstvo sa získava certifikačnou prípravou. Certifikačná príprava trvá šesť mesiacov a nadväzuje na špecializáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria a na výkon posudkovej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu pre vyšší územný celok najmenej 6 mesiacov.
Výkon lekárskej posudkovej činnosti je viazaný na pracovnoprávny vzťah s ustanovizňou, v ktorej posudkový lekár vykonáva lekársku posudkovú činnosť . Posudkový lekár má určité práva a povinnosti, či už v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. Zákonník práce, Zákon o štátnej službe), alebo vnútorných predpisov zamestnávateľa (napr. Etický kódex zamestnávateľa) . Je tiež viazaný povinnosťami zdravotníckeho pracovníka, ktoré zahrňujú povinnosť poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe v ohrození života alebo zdravia a ak je to nevyhnutné, zabezpečiť podľa potreby ďalšiu odbornú zdravotnú starostlivosť, sústavne sa vzdelávať, plniť povinnosti voči Slovenskej lekárskej komore, vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka a povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania.

 

Minimálne štandardy pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo:


Rozsah teoretických vedomostí: právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva, metodika lekárskej posudkovej činnosti, štatistické metódy, viažúce sa k výkonu lekárskej posudkovej činnosti, systém financovania sociálnej sféry a zdravotníctva.
Rozsah praktických zručností a skúseností:

 1. minimálny počet zdravotných výkonov
  1. lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia....100 výkonov
  2. lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia....150 výkonov
  3. lekárska posudková činnosť úrazového poistenia ............50 výkonov
  4. lekárska posudková činnosť na účely poskytovania služieb zamestnanosti, peňažných príspevkov na kompenzáciu a sociálnych služieb...............5 výkonov
 2. Praktické skúsenosti
  1. metodika lekárskej posudkovej činnosti
  2. štandardné diagnostické a terapeutické postupy
  3. zvládnutie informačného systému
  4. aplikácia právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie do posudkovej praxe
  5. zásady komunikácie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a s klientami

 

 

 

Postupnosť jednotlivých krokov k získaniu odbornej spôsobilosti zo špecializačného odboru posudkové lekárstvo

 1. Po získaní potrebnej špecializácie, uvedenej vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, je potrebné sa zaradiť cez Organizačno- metodický odbor SZU do štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo.
 2. Po zaradení do odboru prebehne konzultácia žiadateľa s vedúcou katedry o priebehu postgraduálneho vzdelávania, ktorú jedenkrát ročne vedúca katedry povinne priebežne sleduje. Vedúca katedry určí študentovi tému špecializačnej práce. Dĺžka štúdia trvá 3 roky.
 3. V prvom roku štúdia žiadateľ absolvuje prvú vzdelávaciu aktivitu, povinný 5 dňový Úvodný kurz, na ktorom získa základné teoretické poznatky o výkone lekárskej posudkovej činnosti sociálneho zabezpečenia v rôznych ustanovizniach a základné poznatky o súčasných platných právnych normách v sociálnej oblasti a v zdravotníctve.
 4. V druhom roku štúdia žiadateľ absolvuje druhú povinnú školiacu aktivitu – 10- dňové školiace miesto na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie, kde získa poznatky v oblasti chorôb z povolania a pracovných úrazov.
 5. V treťom roku štúdia žiadateľ absolvuje tretiu povinnú vzdelávaciu aktivitu- jednomesačný Kurz pred špecializačnou skúškou z posudkového lekárstva.
 6. Špecializačnú skúšku z posudkového lekárstva študent absolvuje na konci tretieho roka postgraduálneho vzdelávania. Skúška pozostáva v obhajobe špecializačnej práce, v absolvovaní praktickej a teoretickej časti skúšky písomnou a ústnou formou.
 7. Počas postgraduálneho a kontinuálneho vzdelávania prebiehajú na Katedre posudkového lekárstva aj nepovinné vzdelávacie aktivity- semináre, na ktorých sa rozoberajú nové poznatky v oblasti jednotlivých klinických medicínskych odborov a kazuistiky. Tohto typu vzdelávacích aktivít sa zúčastňujú posudkoví lekári s odbornou spôsobilosťou a bez odbornej spôsobilosti z posudkového lekárstva.
 8. Predpokladom štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo je pracovno-právny vzťah na minimálny úväzok 0,5 so Sociálnou poisťovňou alebo s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, kde získavajú študenti praktické skúsenosti a vedomosti , potrebné k absolvovaniu skúšky z posudkového lekárstva.
 9. Počas 3 ročného postgraduálneho vzdelávania dostanú študenti 150 kreditov. Okrem toho sú všetky nepovinné vzdelávacie aktivity kreditované, s rôznym počtom kreditov.

Minimálne štandardy pre certifikovanú pracovnú činnosť v odbore posudkové lekárstvo

Rozsah teoretických vedomostí: právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia, posudzovanie zdravotného postihnutia na účely poskytnutia kompenzačných príspevkov, foriem odkázanosti, invalidného dôchodku, posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa a dieťaťa, vyžadujúceho osobitnú starostlivosť, kompenzačné pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých.

Rozsah praktických zručností a skúseností: aplikácia zákona č. 448/2008 Z. z. do posudkovej praxe- 50 lekárskych posudkov
Aplikácia zákona č. 447/2008 Z. z.- 5 lekárskych posudkov
Aplikácia zákona č. 461/2003Z.z.- 5 lekárskych posudkov

 

Postupnosť jednotlivých krokov získaniu odbornej spôsobilosti v certifikovanej pracovnej činnosti posudkového lekárstva

 1. Certifikačná príprava nadväzuje na špecializáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria a na výkon posudkovej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu pre vyšší územný celok najmenej 6 mesiacov.
 2. Po získaní potrebnej špecializácie je potrebné sa zaradiť cez Organizačno- metodický odbor SZU do štúdia v certifikovanej pracovnej činnosti posudkové lekárstvo.
 3. Po zaradení do certifikovanej pracovnej činnosti prebehne konzultácia žiadateľa s vedúcou katedry o priebehu postgraduálneho vzdelávania. Dĺžka štúdia v certifikovanej pracovnej činnosti je 6 mesiacov.
 4. Študent absolvuje jednu povinú vzdelávaciu aktivitu- 14 dňový kurz, na ktorom získa základné teoretické poznatky o výkone lekárskej posudkovej činnosti v rôznych ustanovizniach sociálneho zabezpečenia, s dôrazom na formy odkázanosti a na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
 5. Študent získava praktické zručnosti a skúsenosti pri výkone lekárskej posudkovej činnosti na základe pracovno - právneho vzťahu s vyšším územným celkom minimálne 6 mesiacov.
 6. Skúška pozostáva z praktickej a teoretickej časti písomnou a ústnou formou.
 7. Počas 6 mesačného vzdelávania získava študent 25 kreditov

Odporúčaná literatúra

 • KRAJČOVIČ, Š., PREISINGER, M.: Právo sociálneho zabezpečenia 1. a 2.vydanie, Iura edition, Bratislava, 2001
 • Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia, slovenské vydanie: Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, 2003,198 s.
 • SUCHÁNKOVÁ, M. a kol.: Posudkové lekárstvo- Zásady posudzovania zdravotného stavu. SZU, Bratislava, 2011, 165 s, ISBN 978-80-89352-51-7
 • SUCHÁNKOVÁ, M.: Posudkové lekárstvo- Stručný výkladový slovník. SZU, Bratislava, 2011, 30 s., ISBN 978-80-89352-52-4
 • SUCHÁNKOVÁ, M. a kol.: . Posudkové lekárstvo – Posudzovanie chorôb dýchacieho traktu SZU, Bratislava, 2011, 130 s., ISBN 978-80-89352-53-1
 • SUCHÁNKOVÁ, M., VODRÁŠKOVÁ,K.: Posudkové lekárstvo- Posudzovanie vybraných kožných ochorení. SZU, Bratislava, 2011, 41s. ISBN 978-80-89352-54-8
 • SUCHÁNKOVÁ, M.: Pohybový systém z pohľadu posudkového lekára. SZU, Bratislava, 2010, 95 s., ISBN -978-80-89352-29-6
 • Zákon č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 448 /2008 Z. z. a o zmene a doplnení iných zákonov
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 437/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023