KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH

Podunajské Biskupice, Krajinská 91, Bratislava 825 56

(pavilón D, prízemie a 1. poschodie)

 

MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MBA prednosta kliniky
tel. č. +421 0905 694 281,

e-mail: zuzana.rennerova@szu.sk, zuzana.rennerova@nudch.eu

MUDr. Neuschlová Iveta, zástupkyňa prednostu
tel. 4. +421 905 599 756,

e-mail:  iveta.neuschlova@nudch.eu

Mgr. Martina Habarová, vedúca sestra
tel. č. +421 905 599 684,

e-mail: martina.habarova@nudch.eu

 

Doc. MUDr. Vladimír Pohanka PhD., MPH, FCCP
MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MBA
MUDr. František Strmiska PhD.

 

Ďalší pracovníci podieľajúci sa na pregraduálnej a postgraduálnej výučbe:

MUDr. Nina Bližnáková
MUDr. Katarína Kadlicová
MUDr. Simona Mičietová
MUDr. Michaela Mullera
MUDr. Iveta Neuschlová

 

Vítame Vás na stránke Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie . Na tejto stránke nájdete informácie o našej klinike, štruktúre, náplni práce, ako aj informácie týkajúce sa postgraduálneho štúdia v špecializačnom odbore detská pneumológia a ftizeológia.

 

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie (KDPaF) LF SZU a NUDCH  je jedinečným pracoviskom svojho druhu na Slovensku. Klinika je súčasťou NUDCH ako detašované pracovisko umiestnené v Podunajských Biskupiciach. Pracovisko diagnostikuje a lieči ochorenia dýchacích orgánov u detí vrátane TBC. Je zároveň najväčším z troch Centier cystickej fibrózy na Slovensku. Poskytuje komplexnú starostlivosť o predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením, pneumologickú starostlivosť  o deti so svalovými dystrofiami, vrátane neinvazívnej pľúcnej ventilácie. Súčasťou kliniky je pracovisko funkčnej diagnostiky, ako aj spánkové laboratórium a bronchoskopické vyšetrenia, ktoré sú realizované v spolupráci s detskou ORL klinikou. Súčasťou kliniky je aj pracovisko klinickej imunológie a alergológie.


Na klinike prebieha pregraduálna výučba v rámci výučby pediatrie na Klinike detí a dorastu A. Getlíka LFSZU a UNB. Od školského roku 2018/2019 po opätovnom získaní  akreditácie na klinike prebieha aj postgraduálna príprava v špecializačnom odbore Detská pneumológia a ftizeológia. (
Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu)

 

Špecializačný odbor detská pneumológia a ftizeológia je nadstavbový odbor, ktorá nadväzuje na špecializáciu v špecializačnom odbore pediatria. Štúdium trvá 36 mesiacov.


Ak sa záujemca rozhodne o štúdium v odbore detská pneumológia a ftizeológia je potrebné požiadať SZU o zaradenie do odboru (kontakt na organizačno metodický odbor SZU, informácie o zaradení, formálnych záležitostiach  (
tu)

 

Následne je potrebné kontaktovať vedenie kliniky- MUDr. Z. Rennerová, emailom, telefonicky, alebo osobne.

 

Výučba prebieha v súlade s minimálnym štandardom pre špecializačný odbor Detská pneumológia a ftizeológia. (minimálny štandard)
 
Počas 3 ročného štúdia je povinné 1x ročne absolvovať 1 dňový tzv. kontrolný deň za účelom kontroly plnenia študijného programu (kontrola záznamníka, indexu), kontroly nadobudnutých  teoretických znalostí a praktických zručností, konzultácie témy atestačnej práce.

 

V priebehu štúdia  (2-3 rok) je povinné absolvovanie 4 mesačného školiaceho pobytu (školiace miesto) na Klinike detskej pneumológie a ftizeológie. V 3. roku štúdia je povinné absolvovanie týždňového kurzu pred špecializačnou skúškou.  Ostatná prax prebieha na akreditovaných školiacich pracoviskách.


Na stiahnutie:

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023