KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Detská klinika AIM LF SZU a NÚDCH
Limbová 1
Bratislava
833 40

MUDr. Rudolf Riedel, PhD., prednosta DKAIM

tel. č.: +421 2 59371 488
e-mail: riedel@dfnsp.sk


MUDr. Marián Hargaš, zástupca prednostu Oddelenia anestéziológie,

tel. č.: +421 2 59371 141,

e-mail: hargas@dfnsp.sk


MUDr. Jozef Köppl, zástupca prednostu Oddelenia intenzívnej medicíny,

tel. č.: +421 2 59371 216,

e-mail: koppl@dfnsp.sk


Mgr. Marta Schéryová, vedúca sestra,

tel. č.: +421 2 59371 293,

e-mail: sheryova@dfnsp.sk

Činnosť Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) vyplýva z koncepcií pediatrie, pediatrickej intenzívnej medicíny a koncepcie odboru anestéziológie a intenzívnej medicíny. Klinika plní úlohy na úseku liečebno-preventívnom, pedagogickom a vedeckovýskumnom. DKAIM zabezpečuje pooperačnú starostlivosť po urgentných a plánovaných operáciách rôznych systémov, poskytuje starostlivosť pacientom po transplantácii pečene, pacientom s traumou a polytraumou, kraniocerebrálnymi poraneniami a závažnými popáleninami, s intoxikáciami. Zabezpečuje komplexnú liečbu deťom v bezvedomí pri netraumatickej etiológii vrátane detí s vrodenými poruchami metabolizmu, s onkologickými chorobami, poskytuje pooperačnú starostlivosť deťom so zlyhávaním dýchania, cirkulácie a ďalších systémov rôznej etiológie. Pri riešení týchto stavov spolupracuje so všetkými odbormi v rámci DFNsP Bratislava. Nepretržite poskytuje konziliárne vyšetrenia vo vzťahu k intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti. DKAIM zabezpečuje pedagogickú činnosť v rámci LF SZU a LF UK a postgraduálne vzdelávanie lekárov a sestier v rámci SZU.


Pracoviská kliniky


Anestéziologické oddelenie (AO)

Zabezpečuje v plnom rozsahu požiadavky operačných i neoperačných odborov jednotlivých kliník a oddelení DFNsP Bratislava na anestéziu pri terapeutických a diagnostických výkonoch v rámci Centrálnych operačných sál (COS) a vysunutých interných i externých špecializovaných pracovísk v pôsobnosti UN Bratislava, NÚSCH Bratislava a Onkologického ústavu sv. Alžbety Bratislava. Zabezpečuje konziliárnu činnosť (v pracovnom čase prostredníctvom anestéziologickej ambulancie kliniky, v ostatnom čase nepretržitou anestéziologickou ústavnou pohotovostnou službou). Oddelenie ročne vykoná v priemere 8 300 anestézií.
Na oddelení sa využívajú moderné anestéziologické postupy a monitorovacie techniky s ohľadom na zvyšovanie bezpečnosti detského pacienta, pričom najväčší nárast zaznamenali techniky regionálnej anestézie na zabezpečenie perioperačnej a pooperačnej analgézie. Zdokonaľujú sa techniky „low-flow a minimal flow“ anestézie, selektívnej ventilácie pri torakoskopických výkonoch, využívanie LMA pri zabezpečení priechodnosti dýchacích ciest a iné. Štandardom je vykonávanie kanylácií centrálnych vén a techník regionálnej anestézie pod USG navigáciou.


Oddelenie intenzívnej medicíny (OIM)

Zabezpečuje resuscitačnú, intenzívnu a intermediárnu starostlivosť o pacientov so zlyhaním alebo zlyhávaním vitálnych funkcií pre potreby pacientov DFNsP, príslušnej spádovej oblasti a s ohľadom na poskytovanie vysoko špecializovanej starostlivosti o detských pacientov pre celé územie Slovenskej republiky. OIM zabezpečuje prostredníctvom sanitného vozidla MIJ (mobilná intenzívna jednotka) sekundárne transporty kriticky chorých detí a novorodencov v rámci spádovej oblasti, čo predstavuje približne rádius 250 km a v indikovaných prípadoch s celoslovenskou pôsobnosťou. V súčasnosti je OIM jediným poskytovateľom tejto formy starostlivosti v celom západoslovenskom regióne. Na OIM ročne hospitalizujú v priemere 550 detí, z nich 24 % sú pacienti z Bratislavského kraja, 76 % tvoria pacienti z ostatných regiónov Slovenska, a vykonajú 700 výjazdov.
V rámci resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti disponuje pracovisko najmodernejšou technikou na zabezpečenie umelej ventilácie pľúc, ventilácie s použitím NO (oxid dusnatý)a nekonvenčnej oscilačnej ventilácie u novorodencov a ťažko prematúrnych (predčasne narodených) novorodencov, zabezpečuje všetky typy dlhodobých centrálnych cievnych prístupov v celom spektre pacientov. Pri zabezpečovaní starostlivosti o malých pacientov sa využíva škála invazívnych diagnostických a liečebných metód. Štandardom je bed-side využívanie USG pri diagnostických a terapeutických procedúrach.

 

Ambulancie DKAIM

Anestéziologická ambulancia:1.poschodie, blok D, č. dverí 105, tel. č.: +421 2 59371626
Zabezpečuje anestéziologické predoperačné vyšetrenia detí s plánovanou chirurgickou liečbou.

 

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

DKAIM sa podieľa na pregraduálnej a postgraduálnej výchove a vzdelávaní LF UK Bratislava a LF SZU Bratislava formou prednášok, stáží a školiacich akcií. Pracovníci kliniky sa aktívne zúčastňujú a podieľajú na organizovaní odborných konferencií doma i v zahraničí a publikujú svoje príspevky v odborných časopisoch. Niekoľko lekárov kliniky v rámci doktorandského štúdia vykonáva výskumnú činnosť v špecializovaných témach detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023