KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Klinika pre deti a dorast LF SZU a UNB
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/kliniky-lekarskej-fakulty/
Antolská 11
Bratislava
851 07

Kontakt:

tel.: +421 2 68 672 354 - prednosta kliniky
tel.: +421 2 68 672 677 – sekretariát
e-mail: katedrapediatrie@gmail.com

Prednosta kliniky

 • doc. MUDr. Katarína FURKOVÁ, CSc., mim.prof.

Odborná inštruktorka:

 • Dana Vojáčková
Členovia katedry pôsobiaci priamo na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU:


 • MUDr. Ivo Topoľský, PhD., MPH
  tel.: +421 2 6867 2628
 • Doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.
  tel.: +421 2 6867 2628
 • MUDr. Adriana Nogeová, CSc.
  tel.: +4212 6867 2663
 • MUDr. Monika Grešíková, PhD.
  tel.: +4212 6867 2663
 • MUDr. Alexander Dobrovanov, PhD.
 • MUDr., Ing., Mgr. Radovan Vaňatka, PhD.
  tel.: +421 2 6867 2511, +421 2 6867 3569

 

Klinika pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Petržalka je klinickou bázou (Katedry pediatrie LF SZU) pre ďalšie vzdelávanie v pediatrii, pediatrickej nefrológii, pediatrickej endokrinológii aj ultrasonografie. Okrem toho je i miestom praktickej výuky medikov (študenti všeobecného lekárstva v slovenskom i v anglickom jazyku a študenti zubného lekárstva).


Pregraduálna výuka i ďalšie vzdelávanie lekárov v pediatrii sú však postavené podstatne komplexnejšie. Na oboch aktivitách sa podieľajú aj ďalšie kliniky. Pod Katedru pediatrie LF SZU patria:

 1. Novorodenecká klinika M. Rusnáka LF SZU a  UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Petržalka - Bratislava
  (bývalá Subkatedra neonatológie).
  Prednosta kliniky: doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
  Kontakt: Novorodenecká klinika M. Rusnáka LF SZU UN Bratislava, Nemocnica sv.
  Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
  tel.: +421 2 68 67 2001, 2687
  e-mail: chovdari@yahoo.com
   
 2. Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a NUDCH Bratislava, Nemocnica
  Podunajské Biskupice

  (bývalá Subkatedra pediatrickej pneumológie a ftizeológie a imunológie a alergiológie)
  Prednosta kliniky: MUDr. Zuzana Rennerová,
  doc.MUDr.Vladimír Pohanka, CSc.
  Kontakt: ÚTARCH, UNB, Krajinská 91,Podunajské Biskupice,825 56 Bratislava
  e-mail: zuzana.rennerova@nudch.eu

   
 3. Detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a DFNsP, Detská fakultná nemocnica, Bratislava
  (bývalá Katedra anesteziológie a intenzívnej medicíny)
  Prednosta kliniky: MUDr. Rudolf Riedel, PhD.
  prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
  Kontakt: Detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a NUDCH,
  NUDCH, Limbova 1, 833 40 Bratislava
  tel.: +421 2 59 371 418
  e-mail: Rudolf.Riedel@nudch.eu
   
 4. Klinika detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava
  Kontaktná osoba: MUDr. Judita Puškáčová, PhD
  Kontakt: Klinika detskej hematológie a onkológie DFNsP, Limbova 1, 833 40 Bratislava
  tel.: +421 2 59 371 230, 203, 247
  e-mail: jpuskacova@yahoo.com
   
 5. Katedra dorastového lekárstva LF SZU so sídlom na Klinike pracovného lekárstva LF UK, UN Bratislava
  Kontaktná osoba: prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD
  Kontakt: Národné toxikologické informačné centrum, UN Bratislava, Nemocnica ak. L.
  Dérera, Limbova 5, 833 05 Bratislava
  tel.: +421 2 54 77 1111, 5249, 5166, 5212
  e-mail: kresanek@centrum.sk

Mimobratislavské pracoviská, ktoré sa podieľajú na ďalšom vzdelávaní:

 

 • II. Detská klinika LF SZU a DFNsP BB, Detská Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nám. L. Svobodu č. 4, 974 09 Banská Bystrica.
  Prednosta kliniky: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
  e-mail : karol.kralinsky@szu.sk
   
 • II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a DFNsP BB Detská Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nám. L. Svobodu č. 4, 974 09 Banská Bystrica,
  Prednosta kliniky: MUDr. Oliver Petrík, PhD.
  e-mail: oliver.petrik@dfnbb.sk
   
 • III. Detská klinika LFSZU, Nám.republiky 15, Lučenec
  Prednosta kliniky: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
  e-mail: karol.kralinsky@szu.sk,
   
 • Klinika pediatrickej onkológie a hematológie LF SZU a DFNsP BB, Detská Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nám. L. Svobodu č. 4, 974 09 Banská Bystrica, Prednosta kliniky: h. doc. MUDr. Eva Bubanská, PhD.
  tel.: +421 48 47 26 509
  e-mail: eva.bubanska@dfnbb.sk

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

 

Klinika pre deti a dorast  A. Getlíka LF SZU a UNB  zabezpečuje výuku študentov všeobecného lekárstva v 4., 5. a  6. ročníku v slovenskom aj v anglickom jazyku a študentov zubného lekárstva v 5. ročníku štúdia.


Pre študentov všobecného lekárstva je Pediatria štátnicový predmet, v 4. roku štúdia v zimnom semestri začína Pediatrickou propedeutikou, ktorá je ukončená skúškou. Úspešná skúška je podmienkou pre pokračovanie v štúdiu  predmetmi Pediatria I, II a III  a v 5. roku štúdia v letnom semestri je ukončená skúškou. Počas letných prázdnin medzi 5. a 6. ročníkom študenti absolvujú povinnú letnú prázdninovú prax z pediatrie. V 6. roku štúdia absolvujú študenti po blokovej stáži (Pediatria IV) štátnu záverečnú skúšku z Pediatrie.


Na výuke študentov sa podieľajú aj ostatné bratislavské pracoviská, uvedené v úvode tejto stránky. Kontakt pre študentov na kliniku a katedru e-mailom alebo telefonicky je rovnako v úvode stránky. Ospravedlnenie zo stáží treba hlásiť na kontaktnej adrese.


Prílohy : Aktualizované ECT listy pre Pediatrickú propedeutiku, Pediatriu I, II, III, štátnu skúšku aj letnú odbornú prax:

POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

V rámci postgraduálneho štúdia v špecializačnom odbore pediatria existujú od roku 2020 tri druhy akreditovaných študijných programov,

5 ročné štúdium pre všetkých, ktorí boli zaradení pred 1.10.2014

4 ročné štúdium pre všetkých, ktorí boli zaradení od 1.10.2014

4 ročné štúdium s pediatrickým kmeňom pre všetkých, ktorí boli zaradení od 1.2.2020

 1. Organizácia ďalšieho vzdelávania v pediatrii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky s dĺžkou štúdia 5 rokov :
  1. krok – plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného akreditačnou komisiou MZ SR (príloha)
  2. krok – 1 x ročne v 1. aj 2. roku štúdia povinné 2-dňové školiace miesto (ŠM-kontrolný deň) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností.
  3. krok – v 3. roku ďalšieho vzdelávania absolvovať predpísaný 1-týždňový kurz a tentokrát nie 2-dňové ale 1-mesačné povinné školiace miesto (ŠM) na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU.
  4. krok – v 4. roku štúdia opäť absolvovať krátkodobé povinné 2-dňové školiace miesto (ŠM-kontrolný deň). Pokiaľ sa plní predpísaný študijný program, požiadať vedúceho pedagogického útvaru o pridelenie témy špecializačnej práce, jej konzultanta a oponenta.
  5. krok – v 5. roku štúdia absolvovať 1-týždňový predpísaný kurz pred špecializačnou skúškou a 2-dňový kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva , ktorý je už súčasťou skúšky. Po splnení všetkých predpísaných aktivít a 5-rokoch klinickej praxe absolvovať pred špecializačnou skúškou 2-mesačné povinné školiace miesto (ŠM) na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU a dostatočnom predstihu zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU.

Príloha č. 1:
Minimálny štandard  pre dĺžku štúdia v špecializačnom odbore Pediatria 5 rokov

 

 1. Organizácia ďalšieho vzdelávania v pediatrii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky s dĺžkou štúdia 4 roky :
  1. krok – plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného auditorskou komisiou MZ SR (príloha)
  2. krok – 1x ročne v každom roku štúdia povinné 2-dňové školiace miesto(ŠM-kontrolný deň) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností.
  3. krok – v 3. roku ďalšieho vzdelávania absolvovať predpísaný 1-týždňový kurz 1-mesačné povinné školiace miesto (ŠM) na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU. V 3. alebo 4. roku absolvovať povinný kurz – Nácvik techník komunikácie (organizuje Ústav psychológie – Klinická psychológia – PhDr. K. Kleimann, PhD.) a kurz – Škola očkovania (organizuje Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva SZU – prof. MUDr. Z. Krištúfková, PhD., MPH.). Pokiaľ sa plní predpísaný študijný program, požiadať vedúceho pedagogického útvaru o pridelenie témy špecializačnej práce, jej konzultanta a oponenta.
  4. krok – v 4. roku štúdia absolvovať 1-týždňový predpísaný kurz pred špecializačnou skúškou a 2-dňový kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva , ktorý je už súčasťou skúšky. Po splnení všetkých predpísaných aktivít a 4-rokoch klinickej praxe absolvovať pred špecializačnou skúškou 2-mesačné povinné školiace miesto (ŠM) na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU a dostatočnom predstihu zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU.

Príloha č. 2 :
Minimálny štandard  pre dĺžku štúdia v špecializačnom odbore Pediatria 4 roky

 1. Organizácia ďalšieho vzdelávania v pediatrii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky s dĺžkou štúdia 4 roky s pediatrickým kmeňom :
  1. krok – požiadať SZU o zaradenie do odboru, spolu so zaradením podpísať Zmluvu so vzdelávacou inštitúciou.
  2. krok – kontakt s Katedrou pediatrie telefonicky, e-mailom alebo osobne
  3. krok – plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného akreditačnou komisiou MZ SR (príloha)
  4. krok – 1x ročne počas celého štúdia absolvovať povinné 2 dňové školiace miesto, kontrolné dni (KDSŠ) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností.
  5. krok – na konci 2. roku štúdia absolvovať povinne 1 mesačné ŠM na Klinike pre deti a dorast LF SZU. ŠM je súčasne aj ukončením kmeňa.
  6. krok – v 3. roku štúdia absolvovať predpísaný 1 týždňový kurz z pediatrie (KŠŠ) v 3.roku štúdia - TK – nácvik techník komunikácie, organizačne zabezpečuje  Ústav psychológie – Klinická psychológia – PhDr. K. Kleimann, PhD. a TK Škola očkovania (Katedra epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva – prof. MUDr. Z. Krištúfková, PhD., MPH.)
  7. krok – v 4. roku štúdia absolvovať predpísaný 1 týždňový kurz pre 4. rok štúdia z pediatrie a kurz zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva, ktorý je súčasťou skúšky.


Po splnení všetkých predpísaných aktivít a 4 rokoch klinickej praxe absolvovať povinné 2-mesačné ŠM na Klinike pre deti a dorast A.Getlíka LF SZU a v dostatočnom predstihu zadať prihlášku na špecializačnú skúšku.  Pol roka pred nástupom na záverečné 2 mesačné ŠM požiadať o pridelenie témy špecializačnej práce. Informácie o všetkých aktivitách najdete v MAISe na stránke SZU. Prihlášky na vzdelávacie aktivity sa zasielajú na študijné oddelenie LF SZU a tlačivá sú na stránke SZU – špecializačné štúdium.


Príloha č. 3:
Minimálny štandard  pre dĺžku štúdia v špecializačnom odbore Pediatria 4 roky s pediatrickým kmeňom

 

AKREDITOVANÉ ODBORY V OSTATNÝCH  PEDIATRICKÝCH ŠPECIALIZÁCÁCH

 1. Pediatrická intenzívna medicína
  odborný garant – MUDr. Tibor Šagát, CSc.
 2. Pediatrická nefrológia
  odborný garant – doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim.prof.
 3. Pediatrická endokrinológia
  odborný garant – doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.
  kontaktná osoba - MUDr. Adriana Nogeová, CSc.
 4. Pediatrická pneumológia a ftizeológia
  odborný garant –  MUDr. František  Strmiska, PhD.
                               doc.MUDr. Vladimír Pohanka, PhD.
 5. Neonatológia
  odborný garant – doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
 6. Pediatrická anesteziológia
  odborný garant – prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.

 


Na stiahnutie:

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023