KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF SZU a UN sv. Michala. a. s.
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/kliniky-lekarskej-fakulty/

Adresa:

Nemocnica sv. Michala,  a.s.

Satinského 1,

811 08 Bratislava

 

Kontakt:

sekretariát 02/ 3261 4131

Vedúci katedry:

 • doc. MUDr.Pavel Doležal, CSc.mim. prof.
Externí pracovníci:
MUDr,Andrej Piovarči,
  MUDr.Matúš Mačaj,
  MUDr.Peter Ďurica,
  MUDr. Monika Urdová,
  MUDr. Lucia Langová
   
Externí pracovníci na Klinike detskej ORL, DFN, Bratislava:
  MUDr. Irina Šebová. PhD., MPH
   
Externí pracovníci na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku v ÚVN Ružomberok – Fakultnej nemocnici ul. Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok:
  h.doc. MUDr. Marián Sičák,PhD
  MUDr.Silvia Klasová
  MUDr.Katarína Obtulovičová

Katedra sa zaoberá na výučbových bázach chirurgickou aj konzervatívnou liečbou chorôb ORL orgánov v celej šírke odboru. Pre lekárov organizuje školiace miesta v chirurgii stredného ucha, rekonštrukčnej chirurgii nosa, endoskopickej chirurgii prinosových dutín, onkológii, vestibulológii a objektívnej audiometrii, kurzy disekcie spánkovej kosti , školiace miesta pred špecializačnou skúškou z otorinolaryngológie, . Pre zdravotné sestry sa každoročne organizuje kurz a školiace miesto v audiometrii a audiológii. Zoznam školiacich miest a kurzov je v prílohe č. 1.

 

Subkatedry:

Subkatedra detskej otorinolaryngológie DFN, Detská ORL Klinika Limbová 1, 83340, Bratislava, 

vedúca : MUDr. Irina Šebová, PhD., MPH

 

Pregraduálna výučba:

Na oboch pracoviskách prebieha výučba medikov všeobecného lekárstva a stomatológie LFSZU v odbore otorinolaryngológia a detská otorinolaryngológia podľa  určeného rozvrhu v anglickom a slovenskom jazyku.  Katedra ORL školí zdravotné sestry  zaradené so špecializačného štúdia v audiológii.

Plán prednášok .

GM: 19. 09. Nose nad paranasal sinuses (16.30 – 19.20)
VL: 20.09. Nos a PND
GM: 26.09. Pharyngeal diseases,
VM.27.09. Choroby hltana
GM:  03.10. Diseases of larynx and neck
VM: 04.10. Choroby hrtana a krku
GM: 10.10. Ear diseases and pediatric ORL
VL: 11.10. Choroby ucha a detská ORL
 

Stáže sú podľa rozpisu v Nemocnici sv. Michala a DFN Bratislava
 

Postgraduálna výučba

V postgraduálnej výučbe nastali zmeny od roku 2010 po prijatí nariadenia vlády SR o špecializačnej príprave, v ktorom pre odbor ORL platí minimálne dvojročný pobyt na akreditovanom výučbovom pracovisku. Školiacou bázou Katedry ORL SZU sa  od novembra 2011  stanovila Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UVN a SZU v Ružomberku. Výučba rezidentov v otorinolaryngológii sa realizuje  v dvojročných cykloch na tomto pracovisku.

Lektorský zbor pre teoretickú časť.

Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc. , mim.prof.

Kontaktná adresa:

Nemocnica sv.Michala, Satinského  1,  81108, Bratislava

Katedra ORL LFSZU,

Dolpavel@gmail.com.


h.doc MUDr. Marián Sičák, PhD..,

Kontaktná adresa:   

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, UVN Ružomberok .prednosta kliniky,

Číslo telefónu/faxu/e-mailu: .444382634,  905 647760, 

sicak@uvn.sk
 

Časovo – tematický plán teoretickej časti

A. Teoretické vedomosti

I. rok:
(Doc. MUDr. Pavel Doležal, Csc., MUDr. Marián Sičák, PhD) Anatómia ucha. Zloženie vonkajšieho zvukovodu, anatómia stredného ucha,  stavba bubienka, pneumatický systém spánkovej kosti, druha pneumatizácie spánkovej kosti,  anatómia spánkovej kosti, inervácia vonkajšieho a stredného ucha. Prevodový systém stredného ucha. Činnosť a funkcia vnútorného ucha,
Anatómia nosa a prinosových dutín, laterálna stena nosa, stavba nosovej pyramídy, histologické zloženie sliznice nosa, deformita nosovej priehradky,  variácie nosových mušlí
Anatómia hltana a dutiny ústnej, inervácia a cievne zásobenie jazyka,  stavba nosohltana, retro a parafaryngický priestor, hypofarynx a hrtan, anatómia priedušnice a pažeráka, lymfatický systém krku. Indikácie na tonzilektómiu, chirugický postup. Spôsoby adenotómie. Fokálna infekcia v ORL.

II. rok:

(Doc. MUDr. Pavel Doležal, Csc., MUDr. Marián Sičák, PhD) Fyziológia sluchu,  teórie počutia, sluchová dráha, Stavba vestibulárneho apartátu, periférny a centrálny vestibulový syndróm. Menierova choroba, Skríning poruch sluchu, prahová tónová audiometria, slovná audiometria
koncepcia funkčnej endoskopickej endonazálnej chirurgie, čuchová dráha, štrukturálne deformity nosovej dutiny, vrodené chyby nosa
tvorba hlasu, fonačná teória, príčiny dysfónie. Poruchy deglutinácie, fasciové priestory krku, štítna žľaza a prištítne telieska

III. rok:

(Doc. MUDr. Pavel Doležal, Csc., MUDr. Marián Sičák, PhD). Príčiny porúch sluchu , chronický stredoušný zápal,  tubotympanický katar, percepčná prevodová porucha sluchu a zmiešaná porucha sluchu, náhla porucha sluchu a jej liečba.hluchota , poškodenie sluchu hlukom, presbyakúza, nadprahová audiometria, BERA, otoakustické emisie, tympanometria, tympanoplastiky a ich delenie, sanačno rekonštrukčné operácie stredného ucha.Poranenie stredného ucha a spánkovej kosti,
Tumory nosa a PND rozdelenie,  diagnostika a liečba,  komplikácie zápalov nosa a prinosových dutín, CT, MRI a UZ diagnostika ORL chorôb,
Krčné cysty a fistuly,  vrodené chyby krku
Indikácie na parciálnu resekciu hrtana, laryngektómiu. Taktika onkologickej liečby karcinómu hltana a hrtana. Princíp nechirugickej liečby rakoviny hltana a hrtana. Prekancerózy sliznice, ich rozdelenie a menežment. Akútna stenóza hrtana a priedušnice.


IV. rok:

(Doc. MUDr. Pavel Doležal, Csc., MUDr. Marián Sičák, PhD). Stenóza zvukovodu a jej liečba, Chirurgická liečba otosklerózy, vrodené poruchy sluchu, kochleárna implantácia príncíp a výsledky, Preaurikulárne fistuly ich liečba. Prístupy na tvárový nerv, Ochrnutie tvárového nervu
Korektívna septorinoplastika, tvárová plastická chirurgia,  blefaroplastika, plastika ektropia pri paréze tvárového nervu, face lift, záves čela, obočia,  záves tváre pri paréze tvárového nervu,
Operácia na príušnej slinnej žľaze, chirurgia štítnej žľazy a prištítnych teliesok. Diskecie krčných lymfatických uzlín.
Poruchy dýchania v spánku, chrápanie, diagnostika sleep apnoe syndrómu

V. rok:

Piaty rok (Doc. MUDr. Pavel Doležal, Csc., MUDr. Marián Sičák, PhD).  Chirurgická liečba malformácií stredného ucha,  jednostranná a obojstranná atrézia zvukovodu. Chirurgia mostovomozočkového uhla, translabyrintový prístup k vnútornému zvukovodu, retrolabyrintový prístup,  jeho indikácie, chirurgická liečba neurinómu  sluchovopolohového nervu
Náhrada vonkajšieho nosa, resekcia maxily parciálna a totálna, exenterácia orbity,  endoskopicky asistovaná kraniálna resekcia tumorov rinobázy,  kraniofaciálna resekcia tumorov prednej bázy lebky, exkluzívna endoskopická resekcia nádorov nosa a PND
Zenkerov divertikel, náhrady defektu hltana krčnej časti pažeráka a prednej steny krku. Chirurgická liečba zhubných nádorov štítnej žľazy, Madelungova deformita krku Rehabilitácia hlasu po laryngektómii


Časovo – tematický plán Praktickej časti

B. Praktické zručnosti a skúsenosti

I. rok

(MUDr. Obtulovičová, MUDr. Klasová, MUDr. Mačaj, MUDr. Piovarči, MUDr. Ďurica). Príjem pacienta na oddelenie,  zostavenie štandardného chorobopisu, vedenie dokumentácie pacienta. Indikácia a význam laboratórnych vyšetrení v ORL. Ambulantné vyšetrenie pacienta. Otoskopia, Otomikroskopia, výplach zvukovodu,  odstránenie cudzieho telesa zo zvukovodu,  čistenie a aplikácia medikamentov do zvukovodu. Ošetrenie rany na ušnici, resekcia tumoru ušnice. Vyšetrenie sluchu klasicky, ladičkové skúšky, interpretácie audiogramu. Vzdušná sprcha podľa Politzera
Predná a zadná rinoskopia, výter z nosa, dekongescia sliznice nosa, ošetrenie epistaxy, predná tamponáda nosa, aplikácia epistat katétra do nosa.
Tonzilektómia v celkovej a lokálnej anestézii,  adenotómia ndoskopická, endoskopia hltana a hrtana flexibilná,
Sutúra rany na tvári, repozícia zlomeniny nosa, sadrová dlaha nosa, ošetrenie povrchových poranení hlavy a krku. Indikácie konziliárnych vyšetrení.

II. rok

(MUDr. Obtulovičová, MUDr. Klasová, MUDr. Mačaj, MUDr. Piovarči, MUDr. Ďurica). Zásady audioprotetiky, urobenie tympanometrického záznamu. Tympanotómia, drenáž stredného ucha, , antrotómia na fantóme spánkovej kosti, tympanomastoidektómia na fantóme spánkovej kosti. Otoplastika, incízia a drenáž othematómu, ošetrenie perforácie bubienka,
Odstránenie cudzieho telesa z nosa,  endoskopia nosa rigídna a flexibilná,  excízia z tumoru nosovej dutiny, exstirpácia polypov z nosa. Exstirpácia kožných nádorov z oblasti vonkajšieho nosa,  tváre. Krytie kožných defektov miestnymi otočnými a transpozičnými lalokmi, výplach čeľustnej dutiny. Rinomanometria, vyšetrenie čuchu a chuti.
Rigídna endoskopia hltana a hrtana a pažeráka, Laryngomikroskopia podľa Kleinsassera, flexibilná tracheobronchoskopia,  excízia z tumoru hltana a hrtana na histologické vyšetrenie,

III. rok

(MUDr. Obtulovičová, MUDr. Klasová, MUDr. Mačaj, MUDr. Piovarči, MUDr. Ďurica) Myringoplastika, asistencia pri sanačných ušných operáciách, antrotómia, vloženie ventilačnej trubičky do stredného ucha, preparácia tvárového nervu na fantóme, zhodnotenie CT snímky spánkovej kosti, MR mozgu so zameraním na vnútorné ucho a sluchový nerv
Vyšetrenie nosovej chlopne, stanovenie otvorenej a zatvorenej rinofónie, vyšetrenie velofaryngeálneho uzáveru,  indikácie na septoplastiku, resekcia hrany na priehradke, septoplastika, punkcia a incízia hematómu septa, incízia abscesu septa, Excízia nádorov vonkajšieho nosa väčšieho rozsahu.
Incízia abscesu paratonzilárneho, abscestonzilektómia, exstirpácia reziduí po TE.
Extirpácia uzlíka hlasivky,  polypu,  incízia Reinkeho edému hlasivky, asistenia pri krčných operáciách – resekcia strumy, disekcia krčných lymfatických uzlín. Exstirpácia krčnej cysty a benídneho tumoru krku.

IV. rok

(MUDr. Obtulovičová, MUDr. Klasová, MUDr. Mačaj, MUDr. Piovarči, MUDr. Ďurica) .) translabyrintový prístup na fantóme spánkovej kosti,
Asistencia pri rinoplastike, endoskopická endonazálna etmoidektómia, supraturbinálna antrostómia, a sfenoidotómia. Mukotómia,  turbinoplastika,  alebo infrakcia dolných mušlí, operácia bulóznej strednej mušle, endoskopická resekcia hrany na priehradke,
Abscestonzilektómia, Tracheotómia,   a orotracheálna intubácia.

V. rok

(MUDr. Obtulovičová, MUDr. Klasová, MUDr. Mačaj, MUDr. Piovarči, MUDr. Ďurica) Komplexné vyšetrenie ORL pacienta,  stanovenie diagnózy,  diferenciálnej diagnózy a liečebného postupu.
Endoskopická dakryocystorinostómia, pansínusoperácia, revízna septoplastika, diagnostika dysfónie, princíp stroboskopie, stanovenie hlasovej polohy a hlasového rozsahu, vyšetrenie reči a artikulácie.


Všetci lektori zodpovední za výučbu  teoretickej a praktickej časti klinickej imunológie a alergológie sú vysoko erudovaní odborníci, ktorí sú schopní učiť ktorúkoľvek časť špecializačného študijného programu.

 

ČASOVO – TEMATICKÝ PLÁN TEORETICKEJ ČASTI

 

OTORINOLARYNGOLÓGIA
Lektor:  Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc.

Počet

hodín

Anatómia vonkajšieho , stredného a vnútorného ucha, rovnovážneho aparátu,funkcia vonkajšieho stredného a vnútorného ucha, funkcia rovnovážneho aparátu, teória počutia 3
Audiologické vyšetrovacie metódy, princíp prahovej tónovej audiometrie, nadprahovej audiometrie, slovnej audiometrie, tympanometrie 4
Otoakustické emisie, SSEP, BERA 2
Tinitus, diferenciálna diagnostika a liečba 2
Poškodenie sluchu hlukom. 2
Vyšetrenie sluchu u malých detí, skríningové vyšetrenie sluchu novorodencov na Slovensku a vo svete, príčiny hluchoty u detí, kochleárna implantácia u detí a dospelých 3
Chronický zápal stredného ucha, sanačná a rekonštrukčná chirurgia stredného ucha, zatvorená a otvorená technika. Obliterácia trepanačnej dutiny, chirurgia tvárového nervu 3
Korektívna septorinoplastika, chrurgia nosového dorza, resekcia hrbu, osteotómie pri stranovej a esovitej deformácii skeletu, korekcia špičky, korekcia sedlovitého nosa, porozštepového nosa, otvorená septorinoplastika a reoperácia nosa 5
Faciálna plastická chirurgia 1
Rekonštrukcia poresekčných defektov tváre 2
Resekcia karcinómu maxily 2
Odstránenie juvenilného angiofibrómu 2
Perforácia septa, príčiny a komplexná liečba 2
Zhubné a nezhubné nádory príušnej slinnej žľazy 2
Laserová endoskopická liečba karcinómu hrtana 2
Stenóza hrtana a priedušnice, diagnostika a liečba 3
Rekonštrukcia defektov hypofaryngu, krčného úseku pažeráka a prednej steny krku 2

 

SPOLU:

 

 

42

 

ČASOVO – TEMATICKÝ PLÁN TEORETICKEJ ČASTI


OTORINOLARYNGOLÓGIA

Lektor: MUDr. M. Sičák, PhD.

Počet hodín
Zásady myringoplastiky, myringoplastika fasciovým a chondroperichondriovým štepom 2
Podrobná anatómia mezotympana, retrotympana a hypotympana, recesus facialis,zadná tympanotómia 2
Rozdelenie tympanoplastík, osikuloplastiky, TORP, PORP 4
Strmienková chirurgia, otoskleróza, druhy pistonov, princíp operácie , funkčné výsledky 4
Chirurgia neurinómu VIII hlavového nervu, chirurgické prístupy na vnútorný zvukovod a mostovomozočkový uhol, stratégia liečby 4
Paraganglíóm spánkovej kosti, rozdelenie podľa lokalizácie, princípy chirurgickej liečby 2
Endoskopia nosovej dutiny, anatómia laterálnej steny nosovej dutiny 4
Endoskopická resekcia nádorov rinobázy, reoperácia po FESS 3
Indikácie navigovanej chirurgie pri FESS 2
Endoskopické riešenie likvorey spontánnej aj pooperačnej 2
Endoskopická endonazálna chirurgia nádorov hypofýzy 2
Endoskopická dekompresia orbity 2
Zadná endoskopická dakryocystorinostómia 2
Chirurgická liečba chorôb štítnej žľazy a prištítnych teliesok 4
Indikácie k blokovým disekciám krčných lymfatických uzlín pri zhubných nádoroch na hlave a krku 4
Parciálne resekcie hrtana pre karcinóm 2
Nádory slinných žliaz postup diagnostický a terapeutický 4
Hlboká krčná infekcia 2

 

SPOLU

 

 

51

 

ČASOVO – TEMATICKÝ PLÁN PRAKTICKEJ ČASTI
 

OTORINOLARYNGOLÓGIA

Lektori: MUDr. Klasová, MUDr. Ďurica, MUDr. Piovarči

Počet hodín
Otoskopia, otomikroskopia, odstránenie cerumenu, odstránenie cudzieho telesa zo zvukovodu 2
Resekcia tumoru ušnice, ošetrenie poranenia ušnice a zvukovodu 2
Korekcia odstávajúcej ušnice 2
Rekonštrukcia defektu ušnice 2
Myringotómia, drenáž stredného ucha 1
Sanačné operácie na fantóme spánkovej kosti 4
Vestibulometria, polohové testy, rotačné a kalorické vyšetrenie vestibulárneho aparátu, VEMP – princíp a interpretácia výsledkov 4
Anatómia nosa a prinosových dutín, vyšetrenie nosa a PND, testy na zistenie priechodnosti nosa , vyšetrenie čuchu 3
Rtg snímka v zameraní na PND, rtg lebky, CT hlavy, MR mozgu 2
Endoskopia nosa a PND rigídna a flexibilná 2
Epistaxa spôsoby zastavneia epistaxy, predná tamponáda nosovej dutiny, kauterizácia ložiska krvácania  
Krvácajúci polyp septa, veruka nosového vchodu, papilóm nosovej sliznice – spôsoby ošetrenia 2
Endoskopická adenotómia shaverom, kyretou, indikácia a technika 2
Preplach a sondáž slzných ciest 1
Vyšetrenie dutiny ústnej, slinných žliaz, gustometria 1
Resekcia malých nádorov DU a hltana 1
Indikácie k tonzilektómii, chirurgická technika TE a tonzilotómie, zastavenie krvácania po TE 3
Vyšetrovacie metódy hltana, hrtana a pažeráka 2
Princíp laryngomikrochirurgie, odstránenie polypu hlasivky, uzlíka, liečba Reinkeho edému hlasiviek 2
Diagnostika cudzieho telesa v hltacích a dýchacích cestách. Technika odstránenia 1
Rigídna hypofaryngoskopia, ezofagoskopia, 1
Diagnostická a terapeutická, tracheobronchoskopia 1

 

SPOLU

 

42

 

ČASOVO – TEMATICKÝ PLÁN PRAKTICKEJ ČASTI
 

OTORINOLARYNGOLÓGIA

Lektor: MUDr. Obtulovičová, MUDr. Mačaj

Počet hodín
Zásady FESS, pokročilej FESS, navigovanej FESS indikácie a výhody 3
Resekcia processus uncinatus, infundibulotómia 1
Predná a zadná etmoidektómia, sfenoidotómia, identifikácia ústia čeľustnej dutiny,  
supraturbinálna antrostómia, infraturbinálna, antrostómia, exstirpácia antrochoanálneho polypu 2
Resekcia karcinómu orofaryngu, mediálna mandibulotómia, laterálna faryngotómia 4
Diagnostika metastáz karcinómu do krčných lymfatických uzlín 2
Druhy blokových disekcií, technika blokovej disekcie krčných lymfatických uzlín 4
Natívna snímka krku, CT krku, MR krku, angiografia povodia a. carotis  
Tracheotómia, indikácie a chirurgická technika, sťažená intubácia 2
Suprakrikoidná parciálna resekcia hrtana 2
Muskulokutánny lalok z m. pectoralis maior 2
Detská otorinolaryngológia zvláštnosti chirurgických postupov u detí 4
Otitis media udetí, princípy liečby 2
Vyšetrenie sluchu u novorodencov, otoakustické emisie, nácvik metódy 2

 

SPOLU

 

 

30

 

OTORINOLARYNGOLÓGIA

Lektor: MUDr. Obtulovičová, MUDr. Mačaj

Počet

hodín

Laryngostroboskopia, indikácie, výkon 1
Videolaryngostroboskopia 1
BPPV, repozičné manévre 1
Princíp fonochirurgie, medializácia hlasivky, 1
Reedukácia hlasu u funkčných porúch hlasu 1
Vyšetrenie reči, hodnotenie jej úrovne, stupňa poruchy plynulosti reči, spôsoby rehabilitácie 1
Poruchy artikulácie, zatvorená a otvorená rinofónia 1
Náhrada hlasu po laryngektómii 1
Interpretácia audiologických vyšetrení z hľadiska audioprotetiky, indikácie k prideleniu naslúchadla, výber vhodného naslúchadla a jeho nastavenie 2
Vyšetrenie kandidáta na kochleovú implantáciu 1

 

SPOLU

 

 

11

 

Odporúčaná literatúra.

Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku.

A. Charakteristika špecializačného odboru

Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku je samostatným chirurgickým odborom. Zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou a posudkovou činnosťou pri chorobách ucha, dýchacích orgánov, dutiny ústnej, hltana, pažeráka, tváre a krku, slinných žliaz, štítnej žľazy, maxilofaciálnej oblasti, zmyslových orgánov sluchu a rovnováhy, čuchu a chuti.

B. Rozsah teoretických vedomostí potrebných na získanie certifikátu v špecializačnom odbore:

 1. z otológie: vyšetrenie sluchu audiometrom, ladičkami, nadprahové testy, tympanometria slovná audiometria, vyšetrenie otoakustických emisií a BERA, diferenciácia porúch sluchu. Rotačné a termické vyšetrenie vestibulového aparátu, elektronystag,ografia. Zobrazovacie metódy, rtg lebky, CT spánkových kostí, NMR hlavy, angiografia karotického riečiska. Princíp kochleárnej implantácie, posudková činnosť pri poruche sluchu a rovnovážneho aparátu
 2. z rinológie: rinomanometria, akustická rinometria, olfaktórne testy, test na vyšetrenie cilárnej funkcie, nazálne provokačné testy na alergiu, interpretácia základných rtg vyšetrení CT , NMR, digitálnej subtrakčnej angiografie a sonografie v diagnostike chorôb nosa a PND. Testy na dôkaz úniku likvoru. Posudzovanie porúch čuchu následkov úrazu nosa a PND
 3. z laryngológie a chirurgie hlavy a krku: vyšetrenie kvality rozsahu hlasu, princíp stroboskopie, gustometria, interpretácia zobrazovacích metód – rtg snímky krku, sonografie slinných žliaz, štítnej žľazy a krku,  CT, NMR, DSA. Posudzovanie stenóz v dýchacích orgánoch, trvalých následok úrazu, interpretácia funkčných vyšetrení dýchacích orgánov

C. Rozsah praktických zručností potrebných na získanie certifikátu v špecializačnom odbore:

 

1. z otológie: operácia asistencia
  incízia othematómu, resekcia tumoru ušnice 5 0
  otoplastika 0 5
  exstirpácia polypu, cudzieho telesa so zvukovodu 5 0
  myringotómia (paracentéza) 10 0
  transmyringická drenáž 10 0
  myringoplastika 0 5
  antrotómia, mastoidektómia 0 5
  antrotómia, radikálna operácia na fantóme 5 0
  tympanoplastika, stapedotómia 0 5
2. z rinológie:    
  exstirpácia tumoru vonkajšieho nosa 10 0
  predná nosová tamponáda 10 0
  kauterizácia krvácajúcej cievy v nos. duine 10 0
  odstránenie polypu 5 0
  repozícia zlomeniny 5 0
  septoplastika 10 0
  korektívna septorinoplastika 0 10
  endoskopia nosovej dutiny 20 0
  turbinoplastika, mukotómia 10 0
  supraturbinálna anstrostómia 5 0
  pansinusoperácia 5 0
  dakryocystorinostómia 0 5
  parciálna resekcia maxily 0 2
4. Z laryngológie a chirurgie hlavy a krku    
  Povrchová anestézia hrtana 5 0
  Flexibilná laryngoskopia 5 0
  Direktná laryngoskopia 5 0
  Flexibilná tracheobronchoskopia 5 0
  Orotracheálna intubácia 10 0
  Laryngomikrochirurgia, exstirpácia polypov 5 0
  Excízia časti nádora na histolog.vyš. 5 0
  Chordekómia 0 2
  Tracheotómia 5 0
  Parciálna resekcia hrtana, laryngektómia 0 5
  Laterofixácia, resekcia stenózy hrtana 0 2
  Laterálna parotidektomia 0 2
  Strumektómia, lobektómia 0 2
  Tonzilektómia 50 0
  Abscestonzilektómia 0 5
  Adenotómia 10 0
  Adenoidektómia endoskopická 10 0
  Zastavenie krvácania po TE, AT 5 0
  Frenulotómia, exstirpácia ranuly 2 0
  Transorálna exstirpácia tumoru DÚ a hltana 0 5
  UPPP ( uvulofaryngopalatoplastika) 0 5
  Exstirpácia kožného tumoru na hlave a krku 10 0
  Ošetrenie rany 10 0
  Exstirpácia krčnej cysty 0 5
  Exstirpácia krčnej lymfatickej uzliny 5 0
  Disekcia krčných lymfatických uzlín 0 5

 

Presný zoznam chirurgických výkonov a asistencií je doplnený v záznamníku (log book).

D. Organizácia prípravy

Výučbový program v otorinolaryngológii a chirurgii hlavy a krku trvá minimálne 5 rokov + predpísaná cirkulácia, ktorá má dohromady 9 mesiacov.


Minimálnu prípravu v samotnej otorinolaryngológii tvorí

 • 24 mesiacov pobytu pri lôžku vo výučbovej inštitúcii
 • 36 mesiacov pri lôžku na materskom ORL oddelení


Povinná cirkulácia pozostáva z

 • 3 mesiacov všeobecnej chirurgie na oddelení, kde sa vzdelávajú lekári v odbore chirurgia
 • 2 mesiace na internom oddelení, na ktorom sa vzdelávajú lekári v odobore interná medicína
 • 1 mesiac stomatochirurgie na oddelení, na ktorom sa vzdelávajú lekári v odbore stomatochirurgia
 • 1 mesiac plastickej  chirurgie na oddelení, na ktorom sa vzdelávajú lekári v odbore plastická chirurgia
 • 1 mesiac neurochirurgie na oddelení , na ktorom sa vzdelávajú lekári v odbore neurochirurgia
 • 1 mesiac na OAIM na oddelní, na ktorom sa vzdelávajú lekári v odobore anesteziológia a intenzívna medicína

Skúška

Pozvať na špecializačnú skúšku  možno uchádzača, ktorý absolvoval predpísanú povinnú prax, predložil a obhájil písomnú atestačnú prácu, má vyplnený index odbornosti a záznamník o absolvovaných diagnostických a terapeutických výkonoch. K žiadosti o špecializačnú skúšku sa pripojí vyjadrenie školiteľa.
Skúška sa skladá z praktickej časti a teoretickej časti. V praktickej časti školenec vyšetrí konkrétneho pacienta, stanoví diagnózu a návrh liečby. Preukáže vedomosti so zobrazovacích, audiologických, laboratórnych a funkčných vyšetrovacích metód. V teoretickej časti absolvuje písomný test a zodpovie tri otázky (z rinológie, otológie, laryngológie) pred skúšobnou komisiou. V prípade neúspechu môže školenec opakovať skúšku najskôr o rok.
 

Zloženie skúšobnej komisie:
 

Teoretická časť špecializačnej skúšky:

Predseda:

doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc.,  SZU Bratislava

Členovia

MUDr. M. Sičák, PhD.

Prof.MUDr. Juraj Klačanský , PhD.           
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc  
Prim. MUDr. Marián Kováč

 

Praktická časť špecializačnej skúšky:

MUDr. Silvia Klasová
MUDr. Katarína obtulovičová
MUDr. Matúš Mačaj
MUDr. Peter Ďurica
MUDr.Andrej Piovarči
 

Termín špecializačnej skúušky z ORL: 20. a 21.10. 2016, ORL klinika Ružomberok

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023