KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Katedra nukleárnej medicíny LF SZU a OÚSA
Onkologický ústav sv.Alžbety, Klinika a nukleárnej medicíny, Heydukova 10
Bratislava
812 50
Tel.: +421 2 32 249 130
FAX: +421 2 32 249 131

 

Prednosta katedry

doc.MUDr.Soňa Balogová, PhD.

e-mail:

sona.balogova@szu.sk

sona.balogova@ousa.sk

Členovia útvaru

 

doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.

e-mail: juraj.kausitz@ousa.sk

 

Katedra nukleárnej medicíny  SZU zabezpečuje pregraduálne a postgraduálne kontinuálne vzdelávanie  lekárov nukleárnej medicíny.
Katedra nukleárnej medicíny SZU zabezpečuje tiež pregraduálne, postgraduálne a kontinuálne vzdelávanie stredných zdravotných pracovníkov v nukleárnej medicíne.
Je postgraduálnym pracoviskom pre   vzdelávanie v nukleárnej medicíne aj  pre iných odborníkov rámci predatestačnej prípravy.

 

Táto vyučba nukleárnej medicíny zahŕňa pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie:

Lekári:

Pregraduálna výučba  nukleárnej medicíny LF SZU

(IV.ročník všeobecného lekárstva)

spolu  s výučbou  Rádiológie (ktorú vykonáva  Katedra rádiológie LF SZU) Nukleárna medicína : 4 hodiny prednášok v budove SZU 5 hodín klinických stáží z nukleárnej  medicíny v priestoroch Kliniky nukleárnej medicíny Onkologického ústavu sv.Alžbety

 

 

Pregraduálna výučba nukleárnej medicíny

je realizovaná v zimnom semestri  vo 4. ročníku štúdia na LF SZU.

Konmzultácie diplomových prác sú poskytované individuálne po dohovore.

 

Postgraduálna výučba nukleárnej medicíny

 • školiace miesta  pre lekárov v špecializačnej príprave v odbore nukleárna medicína (dvakrát jeden mesiac  v priebehu piatich rokov štúdia),
 • školiace miesta  pre lekárov v špecializačnej príprave v iných klinických odborov,
 • inovačné, integračné  a tematické kurzy  z nukleárnej medicíny pre odborníkov nukleárnej medicíny  a pre iných klinických odborníkov využívajúcich diagnostické a liečebné postupy  nukleárnej medicíny,
 • konzultačné podujatia pre pracovníkov nukleárnej medicíny a iných odborníkov.

Pre lekárov zaradených do prípravy v šepcializačnom odbore nukelárna medicína je  vytvorená online pracovná skupina slúžiaca na komunikáciu a zdieľanie šttudijných materiálov. 

O zaradenie do skupiny je možné požiadať mailom na sona.balogova@szu.sk.

 

Aktuálne postgraduálne vzdelávacie aktivity

 

 

Školiace miesto v špecializačnom odbore nukleárna medicína

1.3.-26.3.2021 Klinika nukleárnej medicíny LF UK, SZU a OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava

Integrovaný kurz: PET/CT pri ložiskových léziách v pečeni 1/1049

8.4.- 9.4.2021: online, link bude poslaný prihláseným účastníkom mailom 

Program vzdelávacej aktivity

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu

 

  

Prihlasovanie na vzdelávacie aktivity

Iveta Prevožňáková

 

email: iveta.prevoznakova@szu.sk
Tel.: +421 2 59 370 356

 

 

  

Stredný zdravotný personál:

Pregraduálna výučba nukleárnej  medicíny pre SZP

(rádiologický asistent, diplomovaný rádiologický asistent, rádiologický technik (Bc.)

 

Postgraduálna výučba nukleárnej medicíny SZP

 • školiace miesta špecializačnej prípravy pre stredný zdravotný personál pracujúci v nukleárnej medicíne,
 • inovačné a tematické kurzy pre stredný zdravotný personal pracujúci v nukleárnej medicíne

 

 

Dokumenty

 1. Diagnostika v nukleárnej medicíne
 2. Liečba v nukleárnej medicíne
 3. Minimálny štandard pre špecializaćný študijný program – nukleárna medicína
  ( Výnos MZ SR zo 17.09.2010, č.12422/2010 – 0L)
 4. Prihláška na vzdelávaciu aktivitu
 5. Prihláška na špecializačnú skúšku

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023