KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
I. Neurologická klinika LF SZU a UNB

Neurologická klinika LF SZU a UNB – pracovisko Nemocnica Ružinov, je klinickou bázou pre ďalšie vzdelávanie lekárov v odbore neurológia v rámci postgraduálneho vzdelávania a súčasne je miestom praktickej výučby medikov (študentov všeobecného lekárstva) LF SZU v neurológii.

 

Kontakt:

Neurologická klinika LF SZU a UNB, pracovisko Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

 

Prednosta kliniky:

prof. MUDr. Ján BENETIN, PhD. – č. t.: 02 / 48234 756

 

Pedagogickí pracovníci kliniky:

prof. MUDr. Ľubomír LISÝ, DrSc. – č. t.: 02 / 48234 131

doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD. – gmitterova.karin@gmail.com

MUDr. František CIBULČÍK, PhD. – č. t.: 02 / 48234 190

MUDr. Katarína DANTEROVÁ – č. t.: 02 / 48234 914

MUDr. Ivan GOGOLÁK, PhD. – č. t.: 02 / 48234 753

MUDr. Ľubomír LIPOVSKÝ, PhD. – č. t.: 02 / 48234 969

 

Odborná inštruktorka:

Eva Kašparová – č. t.: 02 / 48234103

 

Na vzdelávacích aktivitách v rámci postgraduálneho vzdelávania sa podieľajú aj pracoviská:

 

II. neurologická klinika LF SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Nám. arm. gen. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Prednosta: Doc. MUDr. Vladimír DONÁTH, PhD.

Kontakt: č. t.: 048/4130397

 

Neurologická klinika ÚVN SNP a FN, ul. Gen. M. Vesela 2, 034 01 Ružomberok

a to v metodikách ultrasonografie magistrálnych ciev mozgu

Prednosta: MUDr. Štefan MADARÁSZ, CSc.

Kontakt: madaraszs@gmail.com

 

ORGANIZÁCIA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA A PODMIENKY PRE VYKONANIE ŠPECIALIZAČNEJ SKÚŠKY

  1. Požiadať na Organizačno-metodickom odbore SZU o zaradenie do špecializačného odboru a vykonanie personalizácie špecializačných indexov a záznamníkov zdravotníckych výkonov
  2. Podľa „Minimálneho štandardu“ schváleného audítorskou komisiou MZ SR začať plniť predpísaný študijný program (príloha č. 1)
  3. Počas štúdia je povinné 1-krát ročne absolvovať 1-dňový kontrolný deň špecializačného štúdia na Neurologickej klinike LF SZU a UNB za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností (záznamník zdravotných výkonov + špecializačný index), počas štúdia je potrebné absolvovať 5 kontrolných dní
  4. Počas 5-ročného štúdia je povinné absolvovanie dvoch 1-týždňových tematických kurzov organizovaných Neurologickou klinikou LF SZU a UNB
  5. Pokiaľ sa plní predpísaný študijný program, v 4. roku štúdia písomne požiadať vedúceho pedagogického útvaru o schválenie témy odbornej práce k špecializačnej skúške a pridelenie konzultanta
  6. Počas štúdia absolvovať 2-dňový tematický kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva a 3-dňový kurz Nácvik techník komunikácie, ktoré sú súčasťou špecializačnej skúšky. Po splnení všetkých predpísaných aktivít a 5-rokoch klinickej praxe absolvovať pred špecializačnou skúškou 2-mesačné povinné školiace miesto na Neurologickej klinike LF SZU
  7. V dostatočnom predstihu (minimálne 12 týždňov pred plánovaným termínom skúšky) zaslať prihlášku a požadované doklady na Študijné oddelenie LF SZU (prihlášky na skúšku a vzdelávacie aktivity musia byť potvrdené zamestnávateľom nie len prednostom alebo primárom!)
  8. Odporúčame preštudovať legislatívu uvedenú v prílohe č. 2

 

Príloha č. 1: MinimáIny štandard pre špecializačný študijná program v špecialižačnom odbore NEUROLÓGIA

 

Príloha č. 2 - Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF SZU na stránke www.szu.sk – Lekárska fakulta – Dokumenty – Vnútorné predpisy

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023