KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
ŠŠ klinickej psychológie

odborný garant:  

doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.

 

kontakt:  

ŠŠ klinickej psychológie LF SZU

Limbová 14, 833 03 Bratislava 37

II. posch. B-211

 

č. tel.:   02/59 370 860 - odborný garant

e-mail: marta.popelkova@szu.sk

 

č. tel.:   02/59 370 860 - sekretariát

e-mail: katedra.psychologie@szu.sk


 

Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia   

(Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: S09896-2022-OV-6 Z23775-2022-OV zo dňa 6.4.2022)

 
Vstupné podmienky:
VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia
 
Spôsob prihlásenia:
* žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia v odbore klinická psychológia žiadateľ zasiela na Pedagogický odbor SZU.
* prihláška na vzdelávaciu aktivitu sa zasiela na študijné oddelenie SZU po zaradení do špecializačného štúdia
 

 

Kurzy špecializačného štúdia v akademickom roku 2022/2023

 

1. rok prípravy

číslo vzdelávacej aktivity a termíny

1 0871   23.-24.11.2022

1 0872   15.-16.2.2023

1 0873   7.6.2023

1 0868   8.6.2023  kontrolný deň

 

2. rok prípravy

1 0874   23.-24.11.2022

1 0875   15.-16.2.2023

1 0876   10.5.2023
1 0869   11.5.2023  kontrolný deň

 

3. rok prípravy

1 0877   23.-24.11.2022

1 0878   15.-16.2.2023

1 0879   26.4.2023

1 0870   27.4.2023  kontrolný deň

 

Program_KP_23_24_11_2022

 

Termíny špecializačných skúšok:

1.12.2022

1.6.2023

 

 

Prihlášky sa odovzdávajú študijnému oddeleniu 10 týždňov pred termínom skúšky.

 
 
Zdravotnícky pracovník v priebehu špecializačného štúdia má povinnosť absolvovať vzdelávacie aktivity:
 
- TK v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva 1x počas špecializačného štúdia
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 0819  11.-12.10.2022
1 0820  14.-15.3.2023

 
- Kurz Nácvik techník komunikácie 1x počas špecializačného štúdia pre študentov, ktorí sú v prvom špecializačnom štúdiu
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 0906   3.-5.10.2022       online
1 0907   23.-25.1.2023
1 0908   15.-17.5.2023
 
 - Kurz Nácvik techník komunikácie (3 hodiny) počas špecializačného štúdia pre študentov,
ktorí už získali špecializáciu pred 1. januárom 2018
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 0909   17.10.2022             online
1 0910   31.1.2023
1 0911   30.5.2023
 

 

Na stiahnutie:

 

Tlačivá:

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023