KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Katedra paliatívnej medicíny LF SZU a NOÚ
Limbová 12
Bratislava
833 03

Vedúci katedry:

MUDr. Andrea. Škripekova, PhD.
Email: andrea.skripekova@nou.sk
Tel. : 02/ 59378633

 

MUDr.Kristína Križanová
Email: kristina.krizanova@gmail.com

Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD
Email: imartuliak@nspbb.sk
Tel.: 048/ 441 2780

Zamestnanci katedry:

Mgr. Silvia Horňáková
Email: silvia.hornakova@nou.sk
Tel.: 0918 566 251
( kontaktujte v prípade otázok ohľadne štúdia a ďalších postupov)

Vážené kolegyne, kolegovia,

vitajte na webovej stránke Katedry paliatívnej medicíny. Ponúkame Vám komplexný prehľad prípravy na atestáciu , kde nájdete informácie o dĺžke, forme, počte požadovaných výkonov počas celej doby prípravy v predatestačnom období.

 

,,Paliatívna medicína je prierezovou medicínskou špecializáciou zameranou na život s nevyliečiteľným chronickým ochorením a na obdobie zomierania s jeho symptómami a syndrómami“ (K. Križanová).

 

Paliatívna starostlivosť na Slovensku vznikla založením oddelenia paliatívnej medicíny v roku 1995, ktorého zakladateľkou bola MUDr. Kristína Križanová. Cieľom paliatívneho záujmu nezostala rakovina, ale pacient – človek so svojimi fyzickými, psychickými, sociálnymi a duchovnými potrebami. V roku 2006 bola prijatá koncepcia paliatívnej medicíny ako špecializačného odboru.

V súčasnosti sa pojem paliatívna medicína stáva častejšie diskutovanou témou. Tešíme sa, že rastie záujem lekárov z rôznych medicínskych odborov o túto špecializáciu.

Dôležité informácie
 

 Informácia o aktuálnom uskutočňovaní špecializačného štúdia


18. júna 2020 nadobudol účinnosť Zákon 158/2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Viac informácií: Zákon 158/2020.

 

V roku 2020 bol spoločným úsilím vypracovaný návrh novej Koncepcie paliatívnej medicíny, materiál je práve po vnútrorezortnom pripomienkovom konaní. Cieľom predloženého návrhu koncepcie je aktualizácia v súčasnosti platnej Koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti uverejnenej vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 31. augusta 2006 (číslo: 17463/OZS).

 

Návrh novej Koncepcie paliatívnej medicíny zahŕňa aj zaradenie uchádzačov na špecializačné štúdium v paliatívnej medicíne aj pre lekárov so špecializáciou v odbore hematológie a transfuziologie. Veríme, že čoskoro privítame tieto kolegyne, kolegov v našom tíme počas prípravy na špecializačnú skúšku v odbore paliatívna medicína.


Podmienky zaradenia do špecializačnej prípravy

 

Podmienkou zaradenia do špecializačnej prípravy je špecializácia v odboroch :

 • vnútorné lekárstvo
 • pediatria
 • geriatria
 • algeziológia
 • anesteziológia a intenzívna medicína
 • špecializačné odbory vnútorného lekárstva


Zaradenie do špecializačného štúdia (od 1. 7. 2013 podľa Nariadenia vlády SR č. 111/2013) - zaraďuje Organizačno-metodický odbor SZU, tel.: +421 2 593 70 252. Zaradenie prebieha v jarnom ( k 1. februáru) a jesennom (k 1.októbru) v danom roku.

Potrebné dokumenty sú:

 • vypísaná prihláška a potvrdená zamestnávateľom ( príloha č.2)
 • notársky overený diplom o ukončení vysokoškolského štúdia
 • index
 • záznamník výkonov Logbook ( zakúpite na SZU)

Prihláška na špecializačnú skúšku:

Prihlášku na špecializačnú skúšku podávate po absolvovaní všetkých povinných praxí a teoretickej výučby do termínu zverejnenému na www.szu.sk

K prihláške na špecializačnú skúšku potrebujete

 • vyplnenú prihlášku na špecializačnú skúšku
 • špecializačný index  so zápismi povinnej cirkulácie
 • záznamník výkonov so zápismi absolvovaných výkonov (príloha č.8 a 9)
 • účasť na povinných tematických kurzoch (TK) organizovaných Katedrou všeobecného lekárstva SZU (prílohač.1)
 • účasť na povinnom kontrolnom dni špecializačného štúdia - plnenie individuálneho študijného plánu raz ročne (príloha č.1)
 • vypracovanie špecializačnej práce - tému špecializačnej práce určuje vedúci Katedry všeobecného lekárstva, pričom zohľadňuje návrhy uchádzača. Práca musí byť vypracovaná na základe Študijného poriadku pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF SZU (príloha č. 7, článok 8, str. 9)
 • tematický kurz Nácvik techník komunikácie (Pozor, zmena od akademického roka 2020/21: absolvovanie 3-hodinového kurzu - Refresh nácviku komunikácie pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali špecializáciu pred 1. januárom 2018) - Ďalšie vzdelávanie (filter: Lekárska fakulta/ Ústav psychológie LF SZU/ 2020-2021)


Špecializačná skúška:
Skladá sa z 3 častí:

 • z teoretickej – pozostávajúcej z 3 teoretických otázok
 • z praktickej - zameranej na praktické skúsenosti
 • obhajoby špecializačnej práce - prezentácia (PowerPoint) zameraná na jadro problematiky rozoberanej v práci so zreteľom na aplikáciu vo všeobecnom lekárstve 

Dokumenty (prílohy):

 1. Plán aktivít ďalšieho vzdelávania Katedry všeobecného lekárstva 2020-2021
 2. Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia
 3. Žiadosť o zmenu špecializačného štúdia
 4. Žiadosť o započítanie odbornej zdravotníckej praxe na účely špecializačného štúdia
 5. Prihláška na vzdelávacie aktivity
 6. Prihláška na špecializačnú skúšku
 7. Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF SZU
 8. Vestník  MZ SR z 15. októbra 2010
 9. Vestník MZ SR z 26. februára 2014
 10. Vestník MZ SR z 27. decembra 2019 - osobitné vydanie
 11. Nariadenie vlády č. 244/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 12. Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 13. Žiadosť o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia N34
  1. Príloha č. 1 k žiadosti o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia N34
  2. Príloha č. 2 k žiadosti o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia N34
 14. Žiadosť o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia N34 pre zaradených od 1.2.2020
  1. Príloha č. 1 k žiadosti o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia N34 pre zaradených od 1.2.2020
  2. Príloha č. 2 k žiadosti o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia N34 pre zaradených od 1.2.2020
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023