KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU
Limbová 14
Bratislava
833 03

PhDr. Ľubomíra Štenclová, PhD. 

 

č. tel.:   0903 255 053

 

lubomira.stenclova@szu.sk 

  

Lekár             PhDr. Štenclová, PhD.

Telefón           0903 255 053

Lokalizácia       číslo dverí: B-117

 

Deň          Ordinačné hodiny               Poznámka     na telefonické objednanie

Pondelok      12:00 - 16:00 na objednanie     

Utorok        10:00 - 16:00 na objednanie       

Streda        12:00 - 16:00 na objednanie     

Štvrtok       10:00 - 16:00 na objednanie

Piatok        10:00 - 13:00 Poradňa

                            pre dysfluencie

 

 

 

Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU gestoruje špecializačné štúdium v odbore LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA.

 

 

Garantka špecializačného štúdia v odbore liečebná pedagogika a členka KKLaLP, LF SZU:

           PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.

           erika.kovacsova@szu.sk

           č. dverí B-282

 

 

Pred zaradením sa do špecializačného štúdia v odbore liečebná pedagogika je potrebné absolvovať prípravu na výkon práce v zdravotníctve.
Ako na to?

 1. krok – požiadať SZU o zaradenie do prípravy
  http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Specializacne_studium/Dokumenty/2-ziadost_o_zaradenie_do_specializacneho_studia.pdf
 2. krok – absolvovať príslušné vzdelávacie aktivity (t.č. 1-týždňový kurz Príprava na výkon práce v zdravotníctve).
 3. krok – po 6 mesiacoch od zaradenia do prípravy a absolvovaní príslušných vzdelávacích aktivít (viď. 2. krok) zaslať prihlášku na odborný pohovor spolu s náležite vyplneným indexom.
 4. krok – absolvovať „Odborný pohovor o príprave na výkon práce v zdravotníctve“ a získať osvedčenie o absolvovaní prípravy.

Informácie ohľadom prípravy na výkon práce v zdravotníctve nájdete na stránke Slovenskej zdravotníckej univerzity, tiež sa informujte na študijnom oddelení LF SZU - p. Ivana Lukáčová (1. poschodie, č. dv. B-183, tel.02 / 59370 560, e-mail: ivana.lukacova@szu.sk)

 

Podmienkou pre zaradenie do špecializačného odboru liečebná pedagogika je min. 0,5 pracovného úväzku  a pre zaradenie do certifikovanej pracovnej činnosti je 1,0 pracovného úväzku v zdravotníckom zariadení a registrácia v stavovskej organizácii.

 

Pre povolania liečebný pedagóg je povinná registrácia v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP, kontakt: sekretariat@skizp.sk, http://www.skizp.sk/registracia). Odporúčame aj členstvo v PRO LP Asociácia liečebných pedagógov (https://prolp.sk/prihlaska/).

Do štúdia sa zaraďuje k 2 dátumom – 1. október a 1. február (prijatie žiadosti do 30. septembra alebo do 31. januára). Uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

 

Štúdium trvá tri roky a zabezpečuje sa podľa špecializačného programu pomocou externých spolupracovníkov.

 

Podmienkou pre ďalšie vzdelávanie na LF SZU je zaradenie do špecializačného odboru, ktoré podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka, na základe jeho žiadosti.

 

Podľa v súčasnosti platnej legislatívy je podmienkou ďalšieho vzdelávania na LF SZU uzavretie zmluvy o špecializačnom štúdiu medzi účasníkom vzdelávania a vzdelávacou inštitúciou. Zmluvu v dvoch exemplároch je potrebné podpísať súčasne so zaradením. Po zaradení do odboru bude jeden exemplár zmluvy podpísaný dekanom LF SZU vrátený uchádzačovi. Zmluva ktorú uchádzač obdrží, bude súčasťou dokladov prihlášky na špecializačnú/certifikačnú skúšku.


Zaradenie do špecializačného štúdia má v kompetencii Organizačno-metodický odbor (OMO) SZU (riaditeľka MUDr. Katarína Macková, tel.: +421 2 59370252, email: katarina.mackova@szu.sk).

Doklady potrebné k zaradeniu do špecializačného odboru:

 • zmluva o špecializačnom štúdiu medzi účastníkom a LF SZU
 • notárom overená kópia vysokoškolského diplomu (overená kópia uznania MŠVVaŠ SR na výkon regulovaného povolania v prípade diplomu získaného v zahraničí)
 • u uchádzačov o zaradenie, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, je nutné doložiť rozhodnutie Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR na profesijné účely (rovnocennosť)
 • overené kópie diplomov o získaných špecializáciách a certifikátov
 • čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je zaradený na inej vzdelávacej inštitúcii (v zmysle nariadenia vlády SR č. 379/2015 Z.z – uchádzač môže byť zaradený len do jedného špecializačného štúdia v jednej vzdelávacej ustanovizni (nie vo viacerých súčasne))
 • kópia dokladu o registrácii v Slovenskej lekárskej komore
 • kópia dokladu o vyradení z pôvodnej vzdelávacej inštitúcie, v prípade zmeny vzdelávacej inštitúcie
 • index odbornosti, príp. špecializačný index + záznamník výkonov – logbook (dostupný v Copy centre SZU ).  Referent zodpovedný za personalizáciu indexov odbornosti a záznamníkov zdravotných výkonov (logbook) – Mgr. Silvia Blahovská, tel. +421 2 59370 456, email: silvia.blahovska@szu.sk.  V zmysle nariadenia vlády SR č. 379/2015 Z.z. može mať zdravotnícky pracovník len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania.
 • kópia povolenia na pobyt, v prípade uchádzačov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR

 

Katedra pripravuje aj certifikačné programy v odbore liečebná pedagogika v certifikovanej pracovnej činnosti PSYCHOSOCIÁLNA REHABILITÁCIA a VČASNÁ INTERVENCIA.

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023