KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
Bratislava
833 48

Vedúci útvaru:

prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc.

Členovia útvaru:

Interní pracovníci:

Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc.
MUDr. Tatiana Valkovičová
MUDr. Adriana Reptová, PhD.

Externí pracovníci:

MUDr. Peter Hlivák, PhD
MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.
MUDr. Jozef Pacák
MUDr. Danka Škultétyová PhD.

Odborná inštruktorka:

Dipl. s. Iveta Farkašová
NÚSCH a.s., Kardiologická ambulancia 7
tel. +421 2 59320 271
email: iveta.farkasova@nusch.sk


 kontakt:

telefón:

+421 2 59320 111
+421 2 59320 271


email:

hatala@nusch.sk
simkova@nusch.sk
filipova@nusch.sk
iveta.farkasova@nusch.sk
tatiana.valkovicova@nusch.sk

 


 

Vážené kolegyne, kolegovia,

 

vítame Vás na webovej stránke Kliniky kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH a.s.

Nájdete tu základné  informácie pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania na našej klinike:

 

Pregraduálne štúdium

študenti LF SZU všeobecného a zubného lekárstva a general medicine v rámci internej medicíny v 3. a 5. ročníku prednášky z kardiológie a angiológie , v 5.a 6. ročníku stáže.
Miesto konania stáží – študenti sa k evidencii prezencie hlásia na NÚSCH a.s. pod Krásnou hôrkou 1, na 1. poschodí v priestoroch kardiologickej ambulancie č. 7 -  dipl. s. Iveta Farkašová.

 

Postgraduálne štúdium

špecializačné štúdium v špecializačnom odbore kardiológia a angiológia a certifikačnom odbore echokardiografia.

 

Garanti:  
Kardiológia: prof. MUDr. Robert  Hatala, CSc.
Angiológia: prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
Echokardiografia: prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.

 

Na webowej stránke Vás budeme aktuálne informovať o zmenách  a novinkách v oblasti pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania.

 

Prihlášky na zaradenie do odboru, na školiace miesta, na špecializačnú a certifikačnú skúšku nájdete na webovej stránke SZU.

 

Privítame Vaše pripomienky, ktoré nám pomôžu skvalitniť našu vzájomnú spoluprácu a Vašu informovanosť (iveta.farkašová@nusch.sk).


Prílohy:

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023