KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF SZU a UNB
Nemocnica ak. L. Dérera
Dérera Limbová 5
Bratislava
833 05

Prednosta:

doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., mim. prof.

 

Primár:

MUDr. Eva Dedinská

 

Zástupca prednostu pre Národné centrum materno- fetálnej medicíny:

MUDr. Eva Dedinská

 

Vedúca sestra:

Mgr. Brigita Csongárová

Pracovníci kliniky:
odborné zameranie:

MUDr. Anna Boháčiková

onkológia v gynekológii

MUDr. Čukášová Anna

klinická onkológia

MUDr. Anton Čunderlík, PhD.

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, materno-fetálna medicína

MUDr. Hrúzik Peter

reprodukčná medicína

PhDr. Jandová Katarína, Csc.

klinický psychológ

MUDr. Jány Zoltán

mamológia

MUDr. Kleskeň Peter Csc.

ultrazvuk v gynekologii a pôrodníctve, materno-fetálna medicína

MUDr. Koričanská Eva

pediatrická gynekológia

doc. MUDr. Karol Plank, Csc.

materno-fetálna medicína

MUDr. Procházka Roman

gynekologická urológia

MUDr. Pružinec Jozef

mamológia

MUDr. Štefanovičová Ingrid

klinická onkológia

MUDr. Ľubomír Turkota, PhD.

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, materno-fetálna medicína

MUDr. Valent Martin

mamológia

prof. MUDr. Ján Štencl,  Csc.

materno-fetálna medicína, reprodukčná medicína
   

MUDr. Lucia Bořucka

MUDr. Gregušová Renáta

Dr. Fedynchuk Galyna

MUDr. Feráková Natáša

MUDr. Hana Habánová, PhD.

MUDr. Michala Harbuľáková

MUDr. Holan Martin

MUDr. Jančeková Miroslava

MUDr. Krutáková Alexandra

MUDr. Komaromy Gerincová Katarína

MUDr. Lacková Eliška, PhD.

MUDr. Limbergová Linda

MUDr. Mgr. Mamová Alexandra, MPH

MUDr. Mesároš Patrik

MUDr. Mikulík Mário

MUDr. Ondrejka Matej

MUDr. Polgárová Barbora

MUDr. Zuzana Provazníková, PhD.

MUDr. Seresová Zuzana, PhD.

MUDr. Štuková Dominika 

MUDr. Židzik Ján

 

 

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF SZU a UNB vykonáva vysoko špecializovanú liečebno-preventívnu činnosť zameranú na všetky oblasti gynekológie a pôrodníctva.

 

Popri štandardnej pôrodníckej starostlivosti pre spádové územie naša klinika je špecializovaným pracoviskom materno-fetálnej medicíny so zameraním na vrodené vývinové chyby plodu pre spádové územie celého Slovenska.

 

Klinika poskytuje špičkovú prenatálnu starostlivosť (vrátane prenatálnej diagnostiky a liečby), na ktorú nadväzuje vysoko odborná a špecializovaná pôrodnícka a následná neodkladná novorodenecká starostlivosť.

 

V súčasnej dobe klinika v oblasti pôrodníctva poskytuje:

 • komplexnú prenatálnu diagnostiku a liečbu plodu in utero
 • expertnú konziliárnu ultrazvukovú diagnostiku plodu
 • genetickú diagnostiku a genetické poradenstvo 
 • komplexnú starostlivosť o rizikovú graviditu vo vzťahu plodu
 • komplexnú starostlivosť o rizikovú graviditu vo vzťahu tehotnej žene
 • pôrodnícku starostlivosť, ktorá si vyžaduje špecializovaný peripartálny manažment s následnou neodkladnou neonatologickou starostlivosťou
 • klinika poskytuje psychoprofylaktickú prípravu a odborné konzultácie s pôrodníkom, neonatológom a pediatrom-špecialistom pre tehotné ženy s vrodenou vývinovou chybou plodu
 • všetky vrodené vývinové chyby plodov sú prenatálne konzultované a postnatálne v úzkej spolupráci riešené na špecializovaných pracoviskách Národného centra detských chorôb (NCDCH) a v Detskom kardiocentre Národného ústavu srdcovocievnych chorôb (NUSCH)

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF SZU a UNB je konziliárne a koncové pracovisko pre komplikované, sporné a závažné gynekologické ochorenia

 

Na klinike robíme celé spektrum gynekologických operácií podľa najmodernejších postupov. Priemerne urobíme ročne okolo 2000 operácií.

 

V roku 2009 naša klinika úspešne absolvovala náročný medzinárodný audit UEMS - "European Union of Medical Specialists", na základe ktorého sme ako prvý na Slovensku získali cenný európsky certifikát kvality "Accredited European Training Centre in Obstetrics and Gynaecology" od renomovanej odbornej spoločnosti EBCOG - "The European Board and College of Obsterics and Gynaecology".

 

Na základe tohto certifikátu sme na webb stránke EBCOG uvedený v zozname akreditovaných európskych pracovísk a diplom získaný absolvovaním špecializačnej skúšky na našej klinike je automaticky uznávaný vo všetkých krajinách Európskej únie bez nutnosti absolvovania ďalšej "nostrifikačnej" skúšky. Certifikát od EBCOG, s platnosťou na dobu 5 rokov sa nám opäť ako prvej klinike na Slovensku podarilo už 2x - v roku 2015 a 2020 obhájiť úspešnou reakreditáciou.

 


Klinika je pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity

 

zabezpečuje pregraduálne a postgraduálne študijné programy a záverečné skúšky v odbore gynekológia a pôrodníctvo:

 

V rámci pregraduálneho  vzdelávania naša klinika zabezpečuje:

 • výučbu predmetu "Gynekológia a pôrodníctvo" pre našich a zahraničných študentov v 5. ročníku štúdia v odbore "Všeobecné lekárstvo"
  vedúci učiteľ a garant: doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., mim.prof.
 • výučbu predmetu "Gynekológia a pôrodníctvo" pre našich a zahraničných študentov v 6. ročníku štúdia v odbore "Všeobecné lekárstvo" zakončenú štátnou rigoróznou skúškou
  vedúci učiteľ a garant: doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., mim.prof.
 • výučbu predmetu "Prevencia v gynekológii a pôrodníctve" v študijnom odbore "Verejné zdravotníctvo" pre Fakultu verejného zdravotníctva zakončenú predmetovou skúškou
  vedúci učiteľ: doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., mim.prof.
   
 • výučbu predmetu Gynekológia a pôrodníctvo v študijných odboroch Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia a Urgentná zdravotná starostlivosť pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (FoZOŠ)
  vedúci učiteľ: doc. MUDr. Karol Plank, CSc., MUDr. Anton Čunderlík, PHD.


Klinika zabezpečuje postgraduálne štúdium:

 • v základnom špecializačnom odbore GaP  zakončené špecializačnou skúškou ( 3x ročne)
 • postgraduálne štúdium v nadstavbovom subšpecializačnom programe Ultrazvuková dianogstika v GaP zakončené špecializačnou skúškou
 • postgraduálne štúdium v nadstavbovom subšpecializačnom programe Materno-fetálna medicína (perinatológia) zakončené špecializačnou skúškou

V priebehu celého akademického roku zabezpečujeme 14 dňové  školiace študijné pobyty (ŠMŠŠ - školiace miesto špecializačného štúdia) pre lekárov:

 • v príprave na špecializačnú skúšku

 • po špecializačnej skúške v nadstavbových odboroch:
  pediatrická gynekológia, mamológia, materno-fetálna medicína, onkológia v gynekológii, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, gynekologická urológia, laparoskopia v gynekológii

V priebehu roku 2020 sa nám podarilo úspešne reakreditovať všetky tri postgraduálne špecializačné štúdijné programy pre lekárov zo spádovou oblasťou z celej republiky

Skladba pracoviska

 

- pôrodná sála
- šestonedelie + oddelenie rizikovej gravidity
- pooperačné oddelenie+ jednotka intenzívnej starostlivosti
- nadštandardné šestonedelie

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023