KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Klinika gastroenterológie LF SZU a UNB
Antolská 11
Bratislava
851 07
Prednosta kliniky: prof. MUDr. Bátovský Marian, CSc., MPH
  e-mail: batovský@pe.unb.sk
  tel: +421 2 68 672 012
Asistenti: MUDr. Novotná Tatiana, PhD.
  e-mail tana.novot@gmail.com
  tel.: +421 2 68 673 565
     
  MUDr. Malík Daniel, PhD.
  e-mail: malik@pe.unb.sk
  tel.: +421 2 68 672 802
     
  MUDr. Barbora Norek, PhD.
 

e-mail:

barbora.norek@gmail.com
  tel.: +421 2 68 672 802
   
  MUDr. Katarína Šlesárová
 

e-mail:

slesarova.kat@gmail.com
  tel.: +421 2 68 672 802
   
  MUDr. Martina Krumpová
 

e-mail:

martina.krumpova@gmail.com
  tel.: +421 2 68 672 802
   

Zameranie útvaru:


Klinika sa venuje výučbe gastroenterológie študentov LF SZU, budúcich i atestovaných gastroenterológov ako aj endoskopických sestier formou stáží, prednášok, prípravy a udeľovania atestácii z odboru ako aj certifikátov v CPČ ezofagogastroduodenoskopia, kolonoskopia a ERCP. Je jediným pracoviskom v SR, poskytujúcim takúto širokú škálu pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania. Klinika hospitalizuje pacientov z celého Slovenska v rámci diagnostiky a liečby komplikovaných stavov ako jediné špecializované pracovisko na území SR.

 

Pregraduálne štúdium

Klinika gastroenterológie zabezpečuje podľa rozvrhu  stáže a prednášky pre študentov LF SZU (všeobecné lekárstvo a general medicine).

 

 

Postgraduálne štúdium

Organizácia ďalšieho vzdelávania v gastroenterológii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky pre absolventov Lekárskej fakulty

 1. absolvent LF podá žiadosť o zaradenie do odboru gastroenterológia na Študijné odd. SZU
 2. po vyrozumení o zaradení do odboru kontaktuje Katedru gastroenterológie SZU (e-mailom alebo osobne)
 3. je povinný plniť predpísaný študijný program : Minimálny štandard schválený auditorskou komisiou MZ SZU
 4. v rámci prípravy na ŠS z gastroenterológie je povinný absolvovať školenia v gastrointestinálnej endoskopii : 4 týždne ezofagogastroduodenoskopia, 4 týždne kolonoskopia, pričom rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností zodpovedá podmienkam pre udelenie certifikátu z príslušných vyšetrovacích metód. Povinné je absolvovanie kurzu abdominálnej ultrasonografie na I.internej klinike SZU
 5. 1x ročne ( v tom roku, v ktorom školiaci sa neabsolvuje ŠM v gastrointestinálnej endoskopii : ezofagogastroduodenoskopia, kolonoskopia) jeden deň trvajúce ŠM za účelom priebežnej kontroly plnenia študijného programu, teoretických vedomostí a praktických zručností a konzultácii podľa potreby školiaceho sa
 6. celková dĺžka špecializačnej prípravy v gastroenterológii je päť rokov a šesť mesiacov 
 7. v piatom roku prípravy je potrebné požiadať Katedru gastroenterológie o pridelenie témy špecializačnej práce
 8. po splnení predpísaného študijného programu a absolvovaní predpísaných ŠM uchádzač odovzdá prihlášku na špecializačnú skúšku z gastroenterológie spolu s vyplneným logbookom a špecializačným indexom na Študijné oddelenie SZU najneskôr 8 týždňov pred termínom špecializačnej skúšky
 9. po schválení katedrou a dekanátom SZU absolvuje uchádzač 4 týždňové ŠM na Gastroenterologickej klinike, ktoré je ukončené špecializačnou skúškou. V priebehu ŠM vykoná vstupný test, skúšky z gastrointestinálnej endoskopie (ezofagogastroduodenoskopia, kolonoskopia), abdominálnej ultrasonografie, obháji špecializačnú prácu a preukáže vedomosti z klinickej praxe. Po úspešnom splnení uvedených podmienok absolvuje špecializačnú skúšku.
 10. súčasťou špecializačnej skúšky je kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva a kury nácbiku techník komunikácie (rozsah 2 dni). Na kurz je potrebné prihlásiť sa na študijnom oddelení na SZU, bez potvrdenia o jeho absolvovaní nebude uchádzačovi vydaný špecializačný diplom.


Organizácia ďalšieho vzdelávania v certifikačných študijných programoch v gastroenterológii :
diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
diagnostická a intervenčná kolonoskopia
endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (ERCP)

 1. žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy (CP) môže požiadať lekár so špecializáciou v odbore : gastroenterológia , hepatológia, vnútorné lekárstvo, chirurgia, detská a gastroenterologická chirurgia, pediatrická gastroenterológia a hepatológia, výživa
 2. podmienkou pre zaradenie do CP pre ERCP je získaná špecializácia z gastroenterológie, vnútorného lakárstva, chirurgie a gastroenterologickej chirurgie, pričom uchádzač má certifikát pre diagnostickú intervenčnú ezofagogastroduodenoskopiu
 3. po zaradení do príslušnej certifikačnej prípravy (celkové trvanie 1 rok) kontaktuje uchádzač Kliniku gastroenterológie SZU
 4. po splnení minimálneho štandardu môže požiadať o vykonanie certifikačnej skúšky – t.j. zašle vyplnenú žiadosť o skúšku z požadovanej certifikačnej pracovnej činnosti spolu so správne vyplneným logbookom a špecializačným indexom na Študijné odd. SZU.
 5. po schválení prihlášky na skúšku (klinikou a dekanátom LF SZU) je uchádzač predvolaný na skúšku, ktorá pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Po úspešnom vykonaní skúšky mu SZU vydá príslušný certifikát.


Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy a certifikačné študijné programy sú uvedené vo Vestníku MZ SR z 15.10.2010, ktorý je dostupný na stránke MZ SR (www.health.gov.sk).

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023