KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Ústav tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry LF SZU
Limbová 12
Bratislava 37
833 03

MUDr. Vladimír Balogh,odb.asistent

 

prednosta ÚTČMA LF SZU
e-mail: vladimir.balogh@szu.sk,vlado.balogh@gmail.com
mobil: +421-905-615-689

 

 

 MUDr.Alena Ondrejkovičová PhD,odb.asistent, 

 

 Katedra akupunktúry ÚTČMA LF SZU-vedúca

 garant odboru akupunktúra

 Hlavný odborník MZSR pre odbor akupunktúra

 e-mail:aondrejk@hotmail.com
 mobil: +421-903-792-228

www.akupunktura-sls.sk

 

 externí pracovníci ústavu -všetci vedúci školiacich pracovísk SZU

                                           MUDr O.Bangha,MUDr.K.Svitková,MUDr.T.Rosinský CSc

                                           MUDr.G.Mészárosová

 

 

Akreditované pracoviská pre výučbu Akupunktúry

 1. GynAc s.r.o., Ambulancia akupunktúry Šaštín Stráže
  ved. MUDr. Bajteková Bibiána, PhD
 2. RE-GYN-A s.r.o , Ambulancia akupunktury, Lučenec
  ved. MUDr. Balková Dagmar
 3. DD aku-fyto, s.r.o., Stromova 13, Bratislava
  ved. MUDr.Daráš Daniel
 4. MG-AKUMED, s.r.o, Mudroňova 14, Martin
  ved. MUDr.Galová Miriam, PhD
 5. PREMED OKO s.r.o., Ambulancia akupunktury, Komárno
  ved. MUDr. Herdics Ján
 6. Balance Clinic s.r.o., Ambulancia akupunktúry a TČM, Bratislava
  ved. MUDr. Ivanič Boris, MSA
 7. ASTERAS,s.r.o., Šancova 48,Bratislava 81102
  ved. MUDr. Janská Emília, PhD, MHA
 8. AKUPUNKTÚRA s.r.o., Kysucké Nové Mesto
  ved. MUDr. Korman Rastislav
 9. GABIM,s.r.o., Ružový Háj 1355, Dunajská Streda
  ved. MUDr. Mészaros Gabriela
 10. LIMING s.r.o., Ambulancia akupunktúry, Bratislava
  ved. MUDr. Ondrejkovičová Alena, PhD.
            MUDr. Balogh Vladimír,
          MUDr. Svitková Katarína, PhD

 11. REHABILITÁCIA, s.ro, Stocklova 7, Bardejov
  ved. MUDr. Pagáčová Alena
 12. DOLMAN s.r.o, Ambulancia akupunktúry a TČM, Košice
  ved. MUDr. Petrovics Gabriel
 13. MUDr. Zuzana Semanová, sro, Strojárenská 13 , Košice
  ved. MUDr.Semanová Zuzana, PhD.
 14. Ambulancia akupunktúry MUDr. Danuša Siveková, Bratislava,
  ved. MUDr.Siveková Danuša
 15. Fyleva,s.r.o., Amb.akupunktúry a liečebná rehabilitácia,Lipnická 3185/2 B, Dunajská Lužná
  ved. MUDr. Schmidt Filip
 16. ACUS s.r.o., Ambulancia akupunktúry , Bratislava
  ved. MUDr. Šmirala Jozef

Zameranie  ÚTČMA LF  SZU


SZU v Bratislave v zmysle rezolúcií a doporučení WHO a EU k problematike tradičnej medicíny  s cieľom jej riadenia, organizovania  a kontroly zriadila Ústav tradičnej čínskej medicíny (ďalej len UTČM)  ako svoju výkonnú zložku. Jeho činnosť je podložená aj na základe oficiálnej spolupráce s príslušnými čínskymi zdravotníckymi a vedeckými inštitúciami a ich expertmi v tejto oblasti.


Svojím pôsobením zabezpečuje a garantuje   na odbornej úrovni využitie  klasických teórií TČM ,jej jednotlivých súčastí  v zdravotníckej praxi na Slovensku. Vysoká odbornosť tejto činnosti bude  aj v zmysle využívania najnovších vedeckých poznatkov v tejto oblasti. a spolupráce s domácimi i zahraničnými inštitúciami. Aplikácia TČM bude realizovaná v diagnostickej, liečebnej, preventívnej ale i rehabilitačnej  oblasti popri systematickej pedagogickej činnosti v rámci pre a postgraduálneho štúdia ako aj  ďalšieho vzdelávania  výskumnej  praxe publikačnej činnosti.

Hlavnou líniou bude nielen potláčanie chorôb, ale najmä posilňovanie zdravia, vylepšovanie jeho podmienok k zdravému spôsobu života s cieľom racionalizácie celkovej liečby a preventívnych opatrení ako i efektívneho šetrenia nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Základom pre aktivity Ústavu TČMA je filozofia tradičnej čínskej medicíny a jej jednotlivé súčasti - akupunktúra so všetkými svojimi modifikáciami, fytoterapia, pohybová terapia, masáže a dietoterapia.
 
Špecializácia  v špec.odbore Akupunktúra


Kurz môže absolvovať lekár , ktorý má už vykonanú špecializáciu z niektorého z  klinických odborov. Na základe tohto vyplní prihlášku k možnosti absolvovať špecializované štúdium v špec.odbore akupunktúra. Prihlášku dostane  na Personálnom odbore SZU ,kde ju vyplnenú odovzdá a po schvaľovacom procese obdrží vyjadrenie –súhlas ak splnil všetky podmienky k štúdiu.Túto informáciu dostane aj ÚTČMA LF a zaradí menovaného do programu štúdia.


Špec.kurz  je v rozsahu 200 hodín v rozsahu 3 rokov a 2 mesiace praxe, ukončený skúškou a obhájením špecializačnej práce v určenej odbornej téme. Práca má mať 25 strán s uvedením aj kazuistiky a použitej literatúry  minimum 25 citácií  /A59/

 

Požadovaný rozsah teoretických vedomostí

 

1. teória akupunktúry

tradičné predstavy :princípy JIN JANG.

Podstata polarity JIN JANG a ich využitie v praxi.
Význam prevládajúcej polarity JIN JANG v porovnaní s momentálnym stavom.
Diagnostické postupy podľa klasickej teórie.

Emócie a ich vplyvy na akupunktúrnu patológiu a patogenézu.

Cirkulácia čchi po dráhach a medzi vnútornými orgánmi.

Pojem biologické hodiny.
História akupunktúry v SR ( ČSR),

Stanovisko k akupunktúre WHO, EU.
Postavenie akupunktúry v jednotlivých štátoch sveta.

 

2. lokálne a celkové účinky akupunktúry na organizmus,

 

charakteristika aktívneho bodu a dráhy.

Lokálne a celkové účinky akupunktúry.

Tonizačné a sedatívne pôsobenie akupunktúry.
Homeostatické pôsobenie akupunktúry.

Analgetické pôsobenie akupunktúry.

Pôsobenie akupunktúry na myoskeletárny systém

 

3. preventívne aspekty akupunktúry

 

Preventívne aspekty akupunktúry. Imunostimulačné pôsobenie akupunktúry. Pôsobenie akupunktúry na psychiku

 

4. diagnostické postupy v akupunktúre

 

Princípy diagnostiky v tradičnej medicíne ( anamnéza, aspexia, palpácia).

Základy pulzovej diagnostiky.

Základy diagnostiky podľa jazyka.

Diagnostika podľa 8 princípov.

Diagnostika podľa 6 dráh.
Bioelekrická aktivita bodu alebo aktívneho miesta, jej charakteristika ( obsah, význam a použiteľnosť).

Možnosť spojenia výsledkov merania a prvkov klasickej akupunktúrnej diagnostiky (Ryodoraku, Akabaneho, Voll a iné).

Význam hodnotenia vstupnej informácie jedného druhu, jej hodnotenia podľa softwaru, dopad na diagnostiku a liečbu.

Najznámejšie prístrojové diagnostické metódy, stručná charakteristika.

5. mechanizmus hypalgického pôsobenia akupunktúry

 

Základní neurofyziologické mechanismy akupunktury II.
Neurofyziologie a biochemie akupunktury – základní mechanismy z hlediska
„západní“ medicíny (EBM).

Vrátkový mechanismus.

Cesty aference.

Míšní úroveň – substantia gelatinosa Rolandi.

Presynaptická inhibice.

Opioidní polypeptidy.
Endorfiny, enkefaliny, dynorfiny.

Ascendentní a descendentní inhibiční systém.

Úloha RF a ostatních struktur CNS (PEG, SN, Amygdala atd.).

Specifika elektrostimulace.
Dráhy, cesty a nové hypotézy působení v jednotlivých etážích CNS.

 

6. aktívne body a dráhy

 

Lokalizácia 361 klasických bodov na 14 dráhach a 48 mimoriadnych bodoch, lokalizácia a anatomický popis používaných bodov v akupunktúre. Všeobecná charakteristika akupunktúrneho bodu.

Body priehrad na jednotlivých dráhach a ich funkcie.

Body LUO na jednotlivých dráhach a ich funkcie.

Body ŠU a MU a ich funkcie.

Mimoriadne dráhy - význam, možný efekt, použitie.

Kardinálne body a združené body mimoriadnych dráh - princípy a použitie.

Základné indikácie mimoriadnych dráh a ich kombinovanie s inými
akupunktúrnymi postupmi.

Sekundárne dráhy, šľachovosvalové dráhy a ich využitie v praxi.

Fyziológia a patológia.

Mimodráhové body: hlavy, hrudníka, brucha, horných končatín, dolných končatín a ich využitie.

Priebeh a charakteristika dráhy : Plúc, Hrubého čreva, Žalúdka, Sleziny, Srdca, Tenkého čreva, Močového mechúra, Obličky, Perikardu, Troch žiaričov, Žlčníka, Pečene.

 

7. inštrumentárne postupy v akupunktúre

 

technika aplikácie ihly, rôzne manipulácie s ihlou.

Možné komplikácie pri pichaní ihlou

Elektroakupunktúra, laseropunktúra, moxa, akupresúra a iné.

Pomôcky pre diagnostiku a liečbu v akupunktúre

 

8. komplementárne techniky a modifikácie akupunktúry

 

mikrosystémy všeobecne, mikrosystém hlavy, mikrosystém ušnice, mikrosystém tváre, jazyka, dutiny ústnej, mikrosystém ruky a nohy, iné mikrosystémy
História aurikuloterapie, topografia ušnice. Princíp vyšetrenia podľa RAC a možnosti využitia
Indikácie a kontraindikácie aurikuloterapie, Princípy čínskej a francúzskej aurikuloterapie

 

9. terapeutické postupy pri akupunktúre a hlavné faktory určujúce výsledok liečby

 

10. prognóza a komplikácie akupunktúry

 

Komplikácie pri použití niektorých akupunktúrnych techník. Nebezpečné a zakázané body v akupunktúre.

 

11. štandardy pre výkon akupunktúry v praxi

 1. Personálne zabezpečenie
  1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore akupunktúra
  2. sestra
 2. Materiáno-technické vybavenie
  1. základné priestorové vybavenie (428/2006 Z.z.)
  2. základné vecné a prístrojové vybavenie ambulancie akupunktúry (428/2006 Z.z.)
  3. ďalšie vybavenie
   1. ihly pre akup. korp. a ušnú
   2. špeciálny zdravotnícky materiál používaný v akupunktúre
   3. prístroje na akupunktúrnu diagniostiku, prípadne aj na stimuláciu aktívnych bodov
   4. pomôcky na vykonávanie neinvazívnych techník v akupunktúre / modifikácia akupunktúry/ Z.z. 428/2006 

12. indikácie a kontraindikácie jednotlivých postupov používaných v akupunktúre

všeobecné a špeciálne indikácie akupunktúry a pridružených techník.

Kontraindikácie a komplikácie podávania akupunktúry a pridružených techník.

Poloha pacienta pri akupunktúre.

Kontraindikácia stimulácie aktívneho bodu pri niektorých pridružených technikách akupunktúry

Relatívne a absolútne kontraindikácie použitia akupunktúrnych techník podľa WHO.

 

13. právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Zák.č.576/2004 Z.z o zdravotnej starostlivosti.- 73.Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore akupunktúra /18.5.2006/
.č.428/2006 Z.z.- Vyhláška MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálnotechnické vybavenie  zdravotníckych zariadení- T. ambulancia akupunktúry
Zb.z. č.322/2006- NV SR o spôsobe ďalšieho vzdelávania..-Akupunktúra O59
V MZ SR 1993 č.14-15- Koncepcia lekárskeho špecializačného odboru akupunktúra

 

MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE AKUPUNKTÚRA  / VMZSR/58 z 15.10.2010/Príloha č1 k výnosu č.12422/2010-OL

 1. Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia
  1. Akupunktúra je špecializačný odbor v klasickej medicíne, ktorý používa systém aktívnych bodov a dráh. V rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti integruje poznatky medicíny západného a východného typu.
  2. Špecializačné štúdium trvá tri roky.
  3. Špecializačné štúdium nadväzuje na špecializáciu v špecializačnom odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR), vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, geriatria, kardiológia, pneumológia a ftizeológia, infektológia, endokrinológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, hematológia a transfúziológia,pracovné lekárstvo, reumatológia, tropická medicína, angiológia, hepatológia, nefrológia, klinická imunológia a alergológia, klinická onkológia, neurológia, psychiatria, detská psychiatria, dermatovenerológia, pediatria,
   chirurgia, detská chirurgia, maxilofaciálna chirurgia, úrazová chirurgia, ortopédia, urgentná medicína, urológia, anestéziológia a intenzívna medicína, otorinolaryngológia (ORL), oftalmológia, gynekológia a pôrodníctvo, všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo /stomatológia./
 2. Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností

Položka 1

Rozsah teoretických vedomostí

 1. teória akupunktúry,
 2. lokálne a celkové účinky akupunktúry na organizmus,
 3. preventívne aspekty akupunktúry,
 4. diagnostické postupy v akupunktúre,
 5. mechanizmus hypalgického pôsobenia akupunktúry,
 6. aktívne body a dráhy,
 7. mikrosystémy,
 8. inštrumentárne postupy v akupunktúre,
 9. komplementárne techniky a modifikácie akupunktúry,
 10. terapeutické postupy pri akupunktúre a hlavné faktory určujúce výsledok liečby,
 11. prognóza a komplikácie akupunktúry,
 12. štandardy pre výkon akupunktúry v praxi,
 13. indikácie a kontraindikácie jednotlivých postupov používaných v akupunktúre,
 14. právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Položka 2

Rozsah praktických zručností a skúseností
Oddiel

 1. Minimálny počet zdravotných výkonov
 2. 1. klinická diagnostika všeobecne 600
  2. diagnostika s využitím prístrojovej techniky 600
  3. diagnóza podľa pulzu, jazyka, aurikulodiagnostika a modifikácie 400
  4. korporálna akupunktúra 600
  5. akupunktúra ucha a ďalších mikrosystémov 400
  6. moxa, akumoxa a kryoterapia 100
  7. elektropunktúra a elektroakupunktúra 120
  8. magnetopunktúra 40
  9. laseropunktúra, fotopunktúra 120
  10. akupresúra 40
  11. vákuumterapia 90
  12. farmakopunktúra 60
  13. chirurgické a fyzikálne výkony v akupunktúrnych bodoch 60

 

 1. Praktické skúsenosti
  1. špecializovaná anamnéza, aspexia, palpácia,
  2. tradičná a prístrojová diagnostika,
  3. aurikulodiagnostika,
  4. detekcia a výber akupunktúrnych bodov,
  5. stanovenie terapeutického plánu, vyhodnocovanie efektov liečby,
  6. špecifické postupy v akupunktúre (pri liečbe toxikománií, pri akupunktúrnej hypalgézii, pri prvej pomoci).

c) Organizačná forma špecializačného štúdia

Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva z praktickej a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.


d) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh

Pracovisko akupunktúry

36 mesiacov

z toho

výučbové pracovisko zdravotníckeho zariadenia

2 mesiace


Literatúra  ÚTČMA LF SZU k príprave na skúšku

 • Ando,V.:  Klasická čínska medicína I-V Svítání, Hradec Králové, 1995
 • Bangha, O, :  Moxování , Svítání , 2008
 • Barešová M.: Abeceda akupunktúry. Česká lekárska akupunkt.spoločnosť JEP. 2015
 • Deadman,P., Al-Khafaji,M.,Baker,K.: A Manual of Acupuncture.East Sussex, 2007.s.675
 • Debef, J.:  Aurikulotherapie. Toulky řádem. Votobia, Olomouc, 2000.s 281
 • Debef, J.:  Aurikulotherapie II. Praxe. Votobia, Olomouc, 2000. s 303.
 • Debef,J.:  Aurikulotherapie v řádu a praxi. Triton, 2011
 • Dolejšová,V., Wankatová J.: První pomoc v nekonvenční medicine. Ostrov. 2015
 • Esler,M.:   Akupunktura ucha. Aurikuloterapie. Poznání.2010 ISBN 80-86606-11-2
 • Fiala,P.: Akupunktura ve 21.století. Mladá fronta.  2018. ISBN 978-80-204-4641-1
 • Hecker,U.H.,Steveling,A.,Peuker,E.: Microsystems Acupuncture. Thieme.2006
 • Maciocia,G.: Diagnostika podle jazyka v tradiční čínske medicine,Svítání,2004
 • Šmirala, J.a kol.:  Kompendium akupunktúry 1 ., Osveta Martin 2005 ,
 • Šmirala, J., Ondrejkovičová,A.:  Kompendium akupunktúry 2., Osveta Martin 2011
 • Šmirala,J. : Akupresúrou k zdraviu, sile a kráse. Aktuel 1997, ISBN 80-88733-51-0
 • Šmirala,J.: Základy praktickej akupunktúry. Účelová študijná pomôcka pre účastníkov Tematických kurzov akupunktúry. Bratislava 1991
 • Šmirala J. a kolektív: Praktická akupunktúra. Osveta. 1991. ISBN 80-217-
 •  Korman,Kormanová-  EAV metóda celostnej medicíny,2005
 • J.Šmírala,J.Šmírala jun- Akupresúra, šanca pre zdravie ,2011
 • Y. Rouxeville,preklad I.Šimig- Aurikulomedicína 2001
 • G.Petrovics a kol.- Skriptá k jednotlivým akupunktúrnym dráham
 • Essentials of Chinese Acupuncture, Kol.Beijing
 •  Súbor atestačných prác absolventov špec.školenia akupunktúry

Plán aktivít ďalšieho vzdelávania na akademický rok 2022/2023

 • KŠŠ v špecializačnom odbore akupunktúra C1,C2,C3 
  21.10.-23.10.22, Bratislava
 • Akupunktúra v praxi
  11.11.-12.11.22 ŠS Šaštín Stráže
 • KDŠŠ v špecializačnom odbore akupunktúra A1, A2, A3
  20.10.22, 24.11.22, Bratislava
 • KŠŠ v špecializačnom odbore akupunktúra
  25.11.-27.11.22, Bratislava ?
 • Akupunktúra, akupresúra, a  ďalšie pridružené techniky
  26.11.22 Bratislava
 • Lokalizácia dráh a akupunktúrnych bodov
  2.12.-3.12.22 Lučenec
 • KDŠŠ v špecializačnom odbore akupunktúra
  19.1.23, 23.2.23 , 23.3.23 20.4.23  Bratislava
 • Akupunktúra, akupresúra, a  ďalšie pridružené techniky
  23.3.23 Bratislava
 • Akupunktúra v praxi
  14.4-15.4.23 Šaštín Stráže
 • KŠŠ v špecializačnom odbore akupunktúra B1,B2,B3 
  21.4.-23.4.23, 19.5.-21.5.23, 23.6.-25.6.23  Bratislava
 • Akupunktúra u detí podľa dr. Tana 
  29.4.-30.4.23 Bratislava

 

Oznamy

 • Dňa 27.11.2010 bola podpísaná Zmluva o spolupráci medzi SZU v Bratislave a Ústavom tradičnej čínskej medicíny a Československou SinoBiologickou spoločnosťou, a.s. v Prahe -ČR,
 • Medzinárodný kongres akupunktúry ,St.Lesná  jún 2019
 • 4.ročník -Šmíralove dni akupunktúry- nov.2019,BA,SZU
 • SZU Bratislava a Konfuciov inštitút STU Bratislava uzavreli zmluvu o spolupráci so zameraním hlavne na možnosti štúdia TČM, čínskeho jazyka a poznávania kultúry a zvyklostí ČLR. MUDr V.Balogh je členom SR KI BA
 • Úspešné prezentovanie svojich prác-Dr Danáš,Dr Ivanič,Dr Bajteková-na Medzinárodných kongresoch TČM  v Pekingu a TienJine,ČLR
 • Menovanie MUDr E.Bellovej  ako "Honorary President of Guo Yi Hui Clinic" Beijing,ČLR
 • 25.6.2020 sa uskutočnili špecializačné skúšky -atestácie, ktoré úspešne vykonali MUDr .Z.Semanová PhD,MUDr M.Vladárová, MUDr E.Bellová,MUDr M.Horák Takáčová, MUDr M.Gallová PhD, MUDr.K.Pavelková- Gratulujeme
 • Svoje dizertačné práce úspešne obhájili v auguste  2020 na FVZ SZU MUDr K.Svitková PhD, a MUDr B.Bajteková PhD  -gratulujeme
 • 16.11.2021úsešne vykonali špecializačné skúšky  zo-špec.odboru  akupuktúra- MUDr Jozef Gabrhel,CSc, Doc.MUDr Lubica Kováčiková,PhD, MUDr Mklošová Magda,MUDr Jana Mrázováí- gratulujeme
 • 5. ročník -Šmíralove dni  akupunktúry-,Moravany,jún2022

 

Dokumenty:


Program vzdelávacích akcií pre lekárov v prvom polroku 2020. A1 31.1.2020-2.2.2020 A2 28.2.2020-1.3.2010 náhradný termín 21.-23.2.2020 sú voľby A3 27.3.-29.3.2020 B1 24.4.-26.4.2020 B2 22.5.-24.5.2020 B3 19.6.-21.6.2020 KDŠŠ: 30.1.2020, 27.3.2020, 21.5.2020 Meridiánové cvičenia v teórii a praxi 21.3.2020 Pulzová diagnostika 16.5.2020 Atestácie: 25.6.2020 v prípade záujmu 13.2.2020
zobraziť dokument

PROGRAM VZDELÁVACíCH AKCIÍ PRE 5.roč. VL LF SZU
zobraziť dokument
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023