KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Katedra FBLR LF SZU
Limbova 12
Bratislava
831 05

Klinika FBLR SZU (LF SZU) UN Bratislava, Limbova 5, Kramáre je klinickou bázou Katedry FBLR LF SZU pre ďalšie vzdelávanie rehabilitačných lekárov. Je i miestom výuky medikov (študentov všeobecného lekárstva) LF SZU v rehabilitácii.

 

Garant: doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD., úväzok 0,99

Prednosta kliniky: prof. MUDr. Anton Gúth, CSc., úväzok 0,1

Asistentka: Andrea Konečníková, úväzok 0,91

 

Kontakt: Klinika FBLR a SZU UN Bratislava, Kramáre, Limbova 5, 831 01 Bratislava

              02/ 59370281 – sekretariát

e-mail: andrea.konecnikova@szu.sk kontaktná referentka na Katedre FBLR:

Garant: doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD., úväzok 0,99

Prednosta kliniky: prof. MUDr. Anton Gúth, CSc., úväzok 0,1

 

 

Prednášajúci:

MUDr. Karol Hornáček, PhD.              FRO Poliklinika Ružinov, Bratislava

MUDr. H. Lesayová                           FRO Malacky

MUDr. Helena Šingliarová, PhD.      FRO Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava

MUDr. Vladimír Buran                      SLK T. Teplice

MUDr. Mária Slezáková                    Balneológia, Fyziatria Kl. FBLR, Bojnice

MUDr. Alena Osuská                         FRO, Bratislava

MUDr. Ing. Katarína Sládeková                      NÚSCH - Bratislava

MUDr. Eva Husarovičová, PhD.                      NOÚ - Bratislava

MUDr. Stanislava Klobucká                            Harmony - Bratislava

Doc. PhDr. Michal Leško, CSc.         SVŠT, Bratislava

MUDr. Danica Studená                      FRO, Záporožská, Bratislava

MUDr. Vladimír Čavoj                      962 37 Kováčová

MUDr. Katarína Recabarrenová                     962 37 Kováčová

PhDr. Štefan Tvarožek                       DSS Gaudeamus, Mokrohájska 3, 844 08 Bratislava

MUDr. Juraj Mareček                        FRO, Železničná nemocnica, Bratislava

MUDr. Oľga Boldyšová                    SLK Piešťany, Winterova 29, 921 29 Piešťany

MUDr. Jozef Haring, PhD.                921 29 Piešťany

h.doc. MUDr. Ján Mašán, PhD.         921 29 Piešťany

MUDr. František Golla                      FN Hradec Králové

MUDr. E. Lorenz                               FRO, Nové Zámky

MUDr. Igor Dobrík                            Liptovské liečebné kúpele a. s., 034 82 Lúčky

Doc. MUDr. Popracová Zuzana        VURCH,  Piešťany

 

 

Pregraduálna výuka i postgraduálne vzdelávanie lekárov v rehabilitácii je postavené komplexne. Na aktivitách sa podieľa aj organizačne v pedagogickom procese. Pod Katedru FBLR LF SZU patrí:

 

mimo Bratislavy nasledujúce pracoviská, ktoré sa podieľajú na ďalšom vzdelávaní:

 

1) Kúpele Bojnice, a. s.

972 01 Bojnice

Riaditeľ kúpeľov: ing. Slavomír Eliáš

                             č.t.:  046/5116100

                             e-mail: info@kupele-bojnice.sk

 

2) Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Winterova 29, 921 29 Piešťany

Riaditeľ kúpeľov: MUDr. Boris Bánovský

                             č.t. 033/7752700

                             e-mail: bbanovsky@ensanahotels.com

 

3) Slovenské liečebné kúpele, a. s. Trenčianske Teplice

Kúpeľná 10, 914 51 trenčianske Teplice

Kontaktná osoba: MUDr. Vladimír Buran

                             č.t. 032/6514801

                             e-mail: buran@slktn.sk

 

úlade s nariadením vlády SR č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 322/2006 Z. z.") a výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04765/2006 - SL zo dňa 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy v znení neskorších predpisov.

 

 

Štruktúra programu vzdelávania lekárov v odbore FBLR na SZU je v súlade s výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04765/2006 - SL zo dňa 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy v znení neskorších predpisov.

Dĺžka štúdia lekára v odbore FBLR na SZU je 4 roky, čo je v súlade s Nariadením vlády SR č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

 

Príloha – Minimálny štandard – FBLR

 

Povinná
CIRKULÁCIA
lekárov

- podľa FBLG_min.stand._vesnik - 15.10.2010, VÝNOS MZ SR zo 17.9.2010, pdf

- č. A032 – FBLR:

 

FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČEBNÁ

REHABILITÁCIA

MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE

FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA

a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia

1. FBLR je špecializačný odbor, ktorý komplexne využíva prostriedky svojich odborov na prevenciu, diagnostiku,

liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania, respektíve

zlepšenia telesných, duševných a sociálnych funkcií a pracovných schopností.

2. Špecializačné štúdium trvá štyri roky.

3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom

programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných

pracovných činností

Položka 1

Rozsah teoretických vedomostí

1. navrátenie pacienta do spoločnosti alebo pracovného pomeru,

2. postupy v oblasti preventívnej medicíny, zdravotného práva, medicínskej etiky a bioetiky, liečebnej, pracovnej,

psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie a kúpeľníctva,

3. príčiny, vznik a priebeh funkčných a štrukturálnych zmien podmienených porúch,

4. indikácie príslušných rehabilitačných postupov a ich kontraindikácie,

5. základy FBLR,

6. kontrola motorických funkcií, postoja a pohybu,

7. morfologické a funkčné chápanie medicíny, terapia vo FBLR, vrátane mobilizačných a manipulačných metodík,

8. imobilný pacient,

9. patológia lokomočného systému dospelých po úrazoch a pri degeneratívnych zmenách v rehabilitácii a pri

fyzikálnej terapii,

10. FBLR a šport,

11. FBLR a patológia nervového systém ,

12. rehabilitácia a patológia respiračného systému,

13. rehabilitácia a fyzikálna terapia a patológia kardiovaskulárneho systému,

14. rehabilitácia v pediatrii,

15. rehabilitácia a fyzikálna terapia a urologické a sexuálne problémy,

16. rehabilitácia a fyzikálna terapia v geriatrii,

17. znovuzačlenenie ľudí so špeciálnymi potrebami do života,

18. udržiavanie invalidov a geriatrických pacientov v primeranom zdravotnom stave,

19. právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Položka 2

Rozsah praktických zručností a skúseností

Oddiel 1

Minimálny počet zdravotných výkonov

A.

1.

štandardná klinická prax (príjem pacientov, odobratie anamnézy, spracovanie dokumentácie,

objektívne vyšetrenie, funkčné vyšetrenie, vyhodnotenie záznamu elektrografického vyšetrenia,

vyhodnotenie záťažového elektrografického vyšetrenia, vyhodnotenie röntgenologickej snímky,

vyhodnotenie CT a MR, určenie diagnózy, zostavenie diagnostického a terapeutického plánu,

konzultácie so špecialistami, vizity a prepúšťanie pacientov)

250

pacientov,

2. injekčné terapie aplikované:

2.1. intramuskulárne injekcie 100

2.2. intravenózne injekcie 200

3. periartikulárne obstreky 100

4. SFTR test 100

5. svalový test 100

6. testovanie skrátených svalov 100

7. testovanie oslabených svalov 100

8. somatometria 20

9. záťažové EKG 20

10. spirometria 20

11. funkčné testy ruky 20

12. testy samostatnosti 20

13. testy sebestačnosti 20

14. testy pri špeciálnych klinických jednotkách 20

15. testy pre sociálnu rehabilitáciu 20

41

16. testy pre výchovnú rehabilitáciu 20

17. kineziologický rozbor pohybu 500

18. indikácia špeciálnej metodiky liečebnej telesnej výchovy 500

19. indikácia balneologických metodík 100

20. indikácia metodiky fyzikálnej terapie 200

21. laseroterapia 200

22. repetitívna mobilizícia 200

23. postizometrická relaxácia 200

24. nárazová manipulácia chrbtice 100

25. nárazová manipulácia periférnych kĺbov 100

26. stavba individuálneho rehabilitačného programu (cieľ, plán a metodický postup) 700

 

B. Praktické skúsenosti

1. zvládnutie diagnostiky, evaluácie a terapie v rámci odboru FBLR, ako aj jednotlivých odborov,

2. zvládnutie kineziologického rozboru pohybu, zvládnutie pohybovej liečby, stavby individuálneho rehabilitačného

programu (goniometria, SFTR, svalový test, skrátené, oslabené svaly, antropometria, somatometria, AGR, PIR),

3. zvládnutie stavby rehabilitačného plánu a cieľa s metodickým postupom ,

4. praktické ovládanie základných princípov jednotlivých špeciálnych rehabilitačných metodík, kompletne musí

nadobudnúť praktické poznatky o mobilizácii, mäkkých technikách, manipulačnej terapii, injekčnej terapii –

intramuskulárne a intravenózne injekcie, periartikulárnych obstrekoch, laseroterapii a jej modifikáciách,

5. praktické ovládanie liečby prácou (napríklad motorické testy, funkčné testy ruky, pracovné polohy, testy

samostatnosti a sebestačnosti), sociálnu rehabilitáciu a šport telesne postihnutých,

6. praktické aspekty indikácie príslušných rehabilitačných postupov a ich kontraindikácie.

 

Oddiel 2

 

Nácvik techník komunikácie

1. osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie,

2. verbálna a neverbálna komunikácia,

3. asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov.

 

c) Organizačná forma špecializačného štúdia

Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva z praktickej

časti a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Dva roky sú zamerané na prípravu vo FBLR.

Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je absolvovanie písomného

testu a obhajoba písomnej práce.

 

d) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych

zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh

1. vnútorné lekárstvo 3 mesiace

2. chirurgia 3 mesiace

3. úrazová chirurgia 3 mesiac

4. neurológia 3 mesiace

5. pediatria 3 mesiace

6. reumatológia 3 mesiace

7. zariadenie sociálnej starostlivosti 2 mesiace

8. ortopédia 3 mesiace

9. kúpeľné zariadenie 2 mesiace

10 lôžkové pracovisko FBLR 18 mesiacov

11. ambulancia FBLR 6 mesiacov

 

Povinná literatúra: 

1. Čelko, J., Zálešáková j., A. Gúth: HYDROKINEZIOTERAPIA  

2. Hornáček K a kol.: HIPPOTERAPIA V MEDICÍNE 

3. Gúth A.:  skriptá fyziológia - NEUROFYZIOLÓGIA

4. Vojta V.: Cerebrálne poruchy pohybového ústrojenstva v dojčenskom veku

5. Gúth A. a kol.:  vyšetrovacie metodiky v  REHABILITÁCII

6. Gúth A. a kol.:  liečebné metodiky  v  REHABILITÁCII

7. Gúth A.: BOLESŤ a škola chrbtice

8. Dinka P., Gúth A.,  a kol.: VODA a CHLAD

9. Gúth A.: skriptá Propedeutika v REHABILITÁCII

10. Bobathová B.: Hemiplégia dospelých 

11. Gúth A.:  skriptá REHABILITÁCIA pre medicínske, pedagogické a ošetrovateľské odbory          

 

Odporúčaná literatúra: 

1. Bartko D.: Neurológia. Osveta, Martin

2. Baumgartner R.: Amputation und Prothesenversorgung der unteren Extremität. F. Enke    Verlag, Stuttgart

3. Bobathová B.: Hemiplégia dospelých, Liečreh, Bratislava

4. Böger  G. H., Hoppe K.,  Möller F. W.: Phzsioterapie  in der Orthopädie und Rheumatologie. Hippokrates

5. Buchmann J., Weber.: Weiche Techniken inder Manuelen Medizin. Hippokrates Verlag Stuttgart

 6. Buckup K.: Klinische Tests am Knochen, Gelenken und Muskeln.  Georg Thieme Verlag Stuttgart-New York

7. Capko J.: Základy fyziatrické léčby, Grada

8. Dardier E.L.: Der Schlagaufallpatient. Hippokrates Verlag Stuttgart

9. Dinka P. a kol.: Voda a chlad – prevencia, liečba, rehabilitácii. Liečreh, Bratislava

10. Dočekal P.: Vše o bolestech hlavy. Grada,

11. Dostál J.: EKG stručne, jasne, přehledně. Avicenum, Praha

12. Dubowitz V.: Atlas der Muskelerkrankungen im Kindesalter. Hippokrates Verlag Stuttgart

13. Dvořák J., Grob D. a kol.: Halswirbesäule. GTV

14. Eder M., Tilscher H.: Schmerzsyndrome der Wirbelsäule, Grundlagen, Diagnostik, Therapie. Hippokrates Verlag Stuttgart

15. Fessard  D. A.: Bolest  mechanizmy a základy  léčení. Grada

16. Goldhahn W.E., Goldhahn G., Mohsenipour I., Nedden D.: Degenerative Erkrankungen der Halswirbelsäule. Hippokrates Verlag Stuttgart

17. Gross J.: Lehrbuch der Terapeutischen Lokalanästhesie. Hippokrates Verlag Stuttgart

18. Gúth A. a kol.: Propedeutika v rehabilitácii. Liečreh, Bratislava

19. Gúth A. a kol.: Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Liečreh, Bratislava

20. Gúth A. a kol.: Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Liečreh, Bratislava

21.  Gúth  A.:  Výchovná  rehabilitácia  alebo  Ako  učiť  Pilatesa  v škole chrbtice. Liečreh, Bratislava

22. Gúth, A.: Neurofyziológia, Liečreh, Bratislava

23. Hájek M. a kol.: Chirurgie pro praktického lékaře. Avicenum, Praha

24. Hupka J.: Fyzikálna terapia. Osveta, Martin

25. Chrobák L. a kol.: Propedeutika vnitřního lékařství. Avicenum, Praha

26. Janda V., Poláková Z., Véle F.: Funkce pohybového systému. Státní zdravotnické nakladatelství, Praha

27. Janda V.: Funkční svalový test. Avicenum, Praha

28. Javůrek J.: Fototerapie biolaserem. Avicenum, Praha

29.  Johnstone M.:  Therapie der  Vaskulerän Hemiplegie. Pflaum

30. Kalvach P. a kol.: Mozkové ischemie a hemoragie. Avicenum, Praha

31. Kolektív autorov ČR : Chirurgická propedeutika. Avicenum, Praha

32. Kolesár J. a kol.: Fyziatria. Osveta, Martin

33. Kováčiková V. a kol.: Vojtův princip. Avicenum, Praha

34. Kříž V.: Rehabilitace a její uplatnění po úrazech a operacích. Avicenum, Praha

35. Lánik V.: Kineziológia. SPN, Martin 1961, Osveta Martin

36. Lánik V.: LTV I , II. Osveta Martin

37. Lewit K.: Manipulační léčba, Nadas, Praha

38. Mojžíšová L.: Rehabilitační metodika. Ústav fyziologie a klinické fyziologie, 3. lékařská fakulta, Universita Karlova, Praha

39. Platzer W.: Atlas topografické anatomie. Grada

40. Plenning L.: Hals- und Lenden Wirbelsäule. Pflaum

41.  Poděbradský   J.,  Vařeka  I.:   Fyzikální  terapie  I.   a II..Grada

42. Pöntinen P., Pothmann R.: Laser in der Akupunktur. Hippokrates Verlag Stuttgart

43. Rovenský J. a kol.: Reumatológia v teórii a praxi. Osveta, Martin

44. Rychlíková E.: Manuální medicína, Grada Avicenum, Praha

45. J. Sachse: Manuelle Untersuchung und Mobilisationsbehandlung der Extremitätengelenken. Ullstein Mosby

46. Saner H. a kol.: Kardiale Rehabilitation. George Thieme Verlag Stuttgart

47. Schmidt K.L.: Lehrbuch der Physikalischen Medizin und Rehabilitation. Gustav Fischer Verlag Stuttgart, Jena, New York

48. Schulz M.: Bewegen und Bewegtsein im Wasser. Pflaum

49. Tilscher H., Eder M.: Klinik der Wirbelsäule. Hippokrates Verlag Stuttgart

50. Tilscher H., Eder M.: Wirbelsäulenschule aus Ganzheitsmedizinischer Sicht. Hippokrates

51. Trojan S.: Lékařská fyziologie. Grada

52. Trojan S. a kol.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky. Avicenum, Praha

53. Kolář P. a kol.: Rehabilitace v klinické praxi, Golem

54. BRŰGGER, A.: (Ed.): Funktionskrankheiten des Bewegungsapparates. Z. Interdisc. Diagn. Ther., Bd. 1 – 3., Fischer, Stuttgart 1986 – 1988

55. BRŰGGER, A: Gesunde Körperhaltung im Alltag. Brűgger Ver., Zűrich 1998

56. BRŰGGER, A: Lehrbuch der funktionellen Stőrungen des Bewegungssystems. Brügger  Verlag, Zürich 2000

57. JANDA, V.: Základy kliniky funkčních (neparetických) poruch. Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně

58. KOŠINOVÁ Ľ, ORAVCOVÁ K. Autoreflexné prenatálne, postnatálne polohy.

59. SMOLÍKOVÁ, L., MÁČEK, M. 2013, Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace, Vyd. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotníckych odboru,

 

Časopisy: 

Rehabilitácia,

Eurorehab,

Rehabilitace a fyzikálni lékařství,

Reumatologický vestník,

Slovenský lekár,

Lekársky obzor

 

https://www.acuclinic.eu/ecompendium/

https://www.akupunktura.sk/menej-frekventovane-metody-v-akupunkture-a-v-komplexnej-medicine/