KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Klinika endokrinológie LF SZU a OÚSA
Limbová 5
Bratislava
833 03

tel.: +421 2 32 249 263 - prednosta kliniky
tel.: +421 2 59 543 256 – sekretariát
e-mail: jpodoba@ousa.sk

Prednosta kliniky: doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.

Odborná inštruktorka: Ľudmila Trutzová

MUDr. Ľudmila Trejbalová – č.tel: +421 2 59 542 773, +421 2 59 543 256
MUDr. Marianna Grigerová
MUDr. Beata Špániková
MUDr. Mária Podobová

Na komplexnom vzdelávaní lekárov v endokrinológii sa podieľajú aj ďalšie pedagogické útvary LF SZU, najmä však Katedra diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy LF SZU, výučbovou bázou Katedry je II. interná klinika UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava
Vedúci katedry: doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
e-mail: boris.krahulec@sm.unb.sk

Vzhľadom na špecifické postavenie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni (NEDÚ) sa odporúča absolvovať vzdelávacie pobyty (pozrite vzorový štúdijný program v rámci špecializačnej prípravy) aj v tomto zariadení.

 

Povinnou súčasťou špecializačnej prípravy je aj účasť na vzdelávacích akciách SES SLS, ktorými sú najmä ČS endokrinologické dni (raz ročne), celoštátne endokrinologické semináre (raz ročne), ako aj diabetologické kongresy (raz ročne).

 

Organizácia ďalšieho vzdelávania v endokrinológii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky:

 1. krok – požiadať SZU o zaradenie do odboru,
 2. krok – kontakt s Katedrou endokrinológie telefonicky, e-mailom alebo osobne,
 3. krok – plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného auditorskou komisiou MZ SR (príloha),
 4. krok – 1x ročne v 1. aj 2. roku štúdia povinné 2 - dňové školiace miesto (ŠM) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností.
 5. krok – po ukončení spoločného internistického kmeňa v 3. roku ďalšieho vzdelávania absolvovať predpísané 1-mesačné povinné školiace miesto (ŠM) na Endokrinologickej klinike LF SZU a OUSA.
 6. krok – v 4. roku opäť absolvovať predpísané 1-mesačné povinné školiace miesto (ŠM) na Endokrinologickej klinike LF SZU a OUSA. Pokiaľ sa plní predpísaný študijný program, požiadať vedúceho pedagogického útvaru o pridelenie témy špecializačnej práce, jej konzultanta a oponenta.
 7. krok – v 5. roku štúdia po splnení všetkých predpísaných aktivít a minimálne piatich rokoch klinickej praxe absolvovať pred špecializačnou skúškou 1-mesačné povinné školiace miesto (ŠM) na Endokrinologickej klinike LF SZU a OUSA a 2-dňový kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva , ktorý je už súčasťou skúšky. V dostatočnom predstihu zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU.

 

MINIMÁLNY ŠTANDARD

PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM
V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE ENDOKRINOLÓGIA

 

a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia

 

 1. Endokrinológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, klinikou, liečbou, dispenzarizáciou, určovaním prognózy, konziliárnou, posudkovou činnosťou a výskumom chorôb endokrinného systému, metabolických ochorení kostí, diabetes mellitus, ďalších metabolických chorôb a porúch výživy. Endokrinológia tvorí jednotnú sústavu s internistickými odbormi, s ktorými má spoločný základ a spoločný kmeň špecializačného štúdia.
 2. Špecializačné štúdium trvá päť rokov.
 3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom štúdijnom programe v štúdijnom odbore všeobecné lekárstvo.

 

b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností

 

Položka 1

 

Rozsah teoretických vedomostí

A. V rámci spoločného internistického kmeňa

 1. etiológia, patogenéza, klinické obrazy, diagnostika, diferenciálna diagnostika, liečba a prevencia vnútorných chorôb,
 2. indikácie, kontraindikácie, interpretácia výsledkov diagnostických a terapeutických výkonov, laboratórnych a pomocných vyšetrení vo vnútornom lekárstve,
 3. diagnostické a liečebné postupy pri zlyhávaní vnútorných orgánov a systémov (napríklad srdce, cievny systém, pľúca, obličky, pečeň),
 4. základy intenzívnej starostlivosti, monitorovanie, diagnostické a liečebné postupy pri naliehavých situáciách vo vnútornom lekárstve,
 5. princípy a prax ústavnej a ambulantnej starostlivosti o chorých s vnútornými chorobami,
 6. indikácie a interpretácia konziliárnych vyšetrení v internistickej praxi.

B. V rámci odboru endokrinológia

 1. etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba endokrinopatií, metabolických ochorení kostí, diabetes mellitus, poruchy látkovej premeny a výživy,
 2. racionálne využitie diagnostických postupov, správna indikácia vyšetrení a interpretácia ich výsledkov,
 3. faktory dôležité na posúdenie dynamiky vývoja choroby,
 4. diagnostika a riešenie akútnych stavov a stavov ohrozujúcich život v endokrinológii, osteológii diabetológii a metabolológii,
 5. liečebné a vedľajšie účinky liekov a ostatných liečebných postupov, indikácie eliminačnej liečby, najmä hemodialýzy a peritoneálnej dialýzy,
 6. prevencia endokrinných chorôb,
 7. endokrinopatie, metabolické ochorenia kostí, diabetes mellitus a poruchy látkovej premeny a výživy so zreteľom na osobitné obdobia a stavy organizmu, akou je gravidita, vyšší vek, perioperačné obdobie a závažná komorbidita,
 8. hodnotenie prognózy chorôb endokrinného systému.

C. V rámci súvisiacich odborov

 1. rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti na špecializovaných úsekoch vnútorného lekárstva, ako sú koronárne jednotky, jednotky intenzívnej starostlivosti, metabolické jednotky intenzívnej starostlivosti, hemodialyzačné pracovisko,
 2. anestéziologické a operačné riziko, vyjadrenie sa k predoperačnej príprave a pooperačnej starostlivosti k chirurgickému riešeniu endokrinopatií,
 3. starostlivosť o operovaného pacienta na jednotkách intenzívnej pooperačnej starostlivosti,
 4. právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti, vedomosti z odborov sociálne a pracovne lekárstvo, preventívna medicína, medicínska etika a bioetika,
 5. konziliárne služby pre pracoviská rôznych špecializačných odborov v nemocnici,
 6. hlavné a aktuálne problémy a poznatky v ostatných internistických odboroch a ich diagnostické a liečebné postupy.

Položka 2


Rozsah praktických zručností a skúseností


Oddiel 1

Minimálny počet zdravotných výkonov


A. V rámci spoločného internistického kmeňa

 1. štandardná ústavná klinická prax: prijatie pacienta, anamnéza, fyzikálne
  vyšetrenie, opis EKG vyšetrenia  opis röntgenologickej snímky hrudníka, interpretácia pomocných, laboratórnych a konziliárnych vyšetrení, sledovanie a liečba, prepustenie 400 pacientov
 2. opis EKG vyšetrenia 400
 3. opis röntgenologickej snímky hrudníka 400
 4. opis röntgenologickej snímky brucha 50
 5. venepunkcia, zavedenie venóznej cievky 50
 6. infúzna a injekčná liečba 50
 7. odber artériovej krvi, interpretácia vyšetrení 20
 8. transfúzia krvi a krvných prípravkov 20
 9. vyšetrenie krvného náteru 20
 10. vyšetrenie moču a močového sedimentu 20
 11. punkcie telových dutín 20
 12. odsávanie sekrétu z dýchacích ciest, inhalačná liečba, ventilácia 20
 13. katetrizácia močového mechúra u muža a u ženy 20
 14. rektoskopia 10
 15. zavedenie sondy do hornej časti gastrointestinálneho traktu 8
 16. KPCR 5

Asistencia pri výkone

 1. zavedenie centrálneho venózneho katétra 5
 2. tracheálna intubácia 5
 3. defibrilácia, kardioverzia 5
 4. kardiostimulácia (dočasná, trvalá, výmena kardiostimulátora, elektródy) 5
 5. echokardiografia 20
 6. funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému (napríklad 24-hodinový záznam EKG, krvného tlaku, ergometria, „head-up tilt“ test) 20
 7. funkčné vyšetrenie respiračného systému: spirometria, bronchoskopia 20
 8. rádiodiagnostika: intervenčná rádiológia, CT, MR, rádionuklidové vyšetrenie, PET 40
 9. USG: abdomenu, štítnej žľazy, duplexná ultrasonografia ciev 40
 10. gastrointestinálna endoskopia: ezofagoskopia, gastroskopia, kolonoskopia 20
 11. biopsia orgánov a tkanív 10 
 12. pitva 3

B V rámci odboru endokrinológia

 1. diabetes mellitus 200
 2. ďalšie poruchy metabolizmu napríklad dna, hemochromatóza 20
 3. akromegália 20
 4. problematické prolaktinómy 20
 5. iné tumory hypotalamu a hypofýzy 50
 6. primárna hyperparatyreóza 20
 7. choroby nadobličiek 50
 8. hypopituitarizmy 50
 9. polyúria a polydipsia 20

B 1. Pooperačná starostlivosť o pacientov

 1. s tumormi hypotalamu a hypofýzy 30
 2. s hyperparatyreózou a tyreopatiami 20
 3. s nádormi nadobličiek 20
 4. vyžadujúcich kompletnú parenterálnu výživu 30
 5. vyžadujúcich enterálnu výživu 30

B.2. Ambulantný diagnostický a terapeutický plán a plán dlhodobej dispenzarizácie pacientov s:

 1. diabetes mellitus 200
 2. obezitou a malnutríciou 100
 3. dyslipoproteinémiou a inými metabolickými poruchami 50
 4. tyreotoxikózou 50
 5. endokrinnou orbitopatiou 10
 6. hypotyreózou 50
 7. netoxickou uzlovou strumou 50
 8. primárnou hyperparatyreózou 20
 9. ochoreniami hypotalamu a hypofýzy 30
 10. hirzutizmom a hyperandrogénnymi stavmi 50
 11. poruchami menštruačného cyklu a endokrinne podmienenou sterilitou 50
 12. metabolickými osteopatiami a osteoporózou 5
 13. mužským hypogonadizmom 30
 14. USG vyšetrenie štítnej žľazy 200
 15. USG vyšetrenie prištítnych teliesok 20
 16. USG vyšetrenie nadobličiek a gonád 20
 17. denzitometrie 50
 18. aspiračná cytodiagnostika strumy (tenkoihlová biopsia a cytologické vyšetrenie) 50
 19. vykonanie dynamických testov funkcie endokrinných žliaz a ich zhodnotenie (hypotalamus a hypofýza, nadobličky, endokrinný pankreas) 30
 20. edukácie diabetika 50
 21. zhodnotenie CT a MR nálezov hypotalamu a hypofýzy 100
 22. CT a MR nálezov nadobličiek 50
 23. nálezy počítačového perimetra 20
 24. rádionuklidové vyšetrenie štítnej žľazy 50
 25. ďalšie rádionuklidové vyšetrenia endokrinného systému (napríklad paratyreoidea, nadobličky, hypofýza) 20

B.3. V priebehu špecializačného štúdia lekár získa zručnosti vo vyšetrovacích metódach USG štítnej žľazy a prištítnych teliesok, aspiračná cytodiagnostika strumy a denzitometria.


B.4. Hodnotiace, diagnostické, intervenčné a terapeutické postupy

 1. zostavenie špecializovaných diagnostických a liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov s endokrinopatiami, metabolickými ochoreniami kostí, diabetes mellitus a poruchami metabolizmu,
 2. správna indikácia a hodnotenie vyšetrení používaných v endokrinológii: biochemické vyšetrenia, vyšetrenia koncentrácií hormónov, indikácia a hodnotenie dynamických (stimulačných a supresívnych) testov, indikácia a praktické vykonanie USG vyšetrení (štítna žľaza, prištítne telieska, nadobličky, gonády), aspiračná cytodiagnostika strumy, indikácia a hodnotenie CT a MR nálezov , indikácia a hodnotenie rádionuklidových vyšetrení, hodnotenie denzitometrického vyšetrenia,
 3. zostavenie celkového režimu, zostavenie životosprávy, stupňa pracovného zaťaženia pacientov s endokrinopatiami,
 4. praktická indikácia liečby pacientov s endokrinopatiami, metabolickými ochoreniami kostí, diabetes mellitus a poruchami látkovej premeny a výživy,
 5. praktická indikácia a zostavenie liečebnej výživy , predpis diéty, podávanie enterálnej a parenterálnej výživy, zavedenie nazogastrickej sondy,
 6. indikácie medikamentovej a chirurgickej liečby v endokrinologickej praxi,
 7. indikácie na liečbu rádionuklidmi, na rádioterapiu v endokrinologickej praxi,
 8. ovládanie a odporúčanie selfmonitoringu glykémií, ovládanie zásad edukácie diabetikov,
 9. indikácie a využitie liečebnej rehabilitácie, fyziatrie a kúpeľnej liečby v odbore.

Oddiel 2


Nácvik techník komunikácie

 1. osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie,
 2. verbálna a neverbálna komunikácia,
 3. asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov.

c) Organizačná forma špecializačného štúdia


Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Začína sa spoločným internistickým kmeňom s odporúčanou dĺžkou trvania 24 mesiacov, na ktorý nadväzuje špecializačné štúdium v endokrinológii v trvaní 36 mesiacov. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.


d) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh


A. Lekár vykonáva odbornú zdravotnícku prax na lôžkových a ambulantných pracoviskách zdravotníckeho zariadenia, na pracoviskách výučbového zdravotníckeho zariadenia. Pokrýva endokrinológiu v celom jej rozsahu, diabetológiu, poruchy metabolizmu, výživu, poruchy kostného metabolizmu a laboratórnu diagnostiku.

 

B. Spoločný internistický kmeň v trvaní 24 mesiacov

 1. štandardné interné oddelenie 12 mesiacov
 2. jednotka intenzívnej starostlivosti 2 mesiace
 3. príjmová ambulancia interného oddelenia alebo centrálne príjmové oddelenie nemocnice 1 mesiac
 4. voliteľný internistický odbor (napríklad vnútorné lekárstvo,
  gastroenterológia, geriatria, pneumológia a ftizeológia, pracovné lekárstvo) 2 mesiace
 5. oddelenie infektológie (v rámci tohto pobytu sa oboznámi aj so základmi klinickej mikrobiológie a parazitológie) 1 mesiac
 6. oddelenie klinickej onkológie 1 mesiac
 7. pracovisko laboratórnej medicíny 1 mesiac 
  alebo pracovisko hematológie a transfúziológiea 15 dní
  pracovisko klinickej biochémie 15 dní
 8. chirurgické oddelenie 2 mesiace
 9. neurologické oddelenie 1 mesiac
 10. oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny 1 mesiac

C. Endokrinológia v trvaní 36 mesiacov

 1. endokrinologická a diabetologická ambulancia pod vedením špecialistu s minimálne 5 ročnou odbornou praxou 12 mesiacov
 2. vlastné interné oddelenie, kde sa lekár zaoberá cielene endokrinopatiami,
  diabetom a metabolickými poruchami vrátane konziliárnej činnosti 12 mesiacov
 3. biochemické laboratórium 1 mesiac
 4. oddelenie nukleárnej medicíny a laboratórium rádioimuno analýzy 1 mesiac
 5. pracovisko detskej endokrinológie a osteocentrum 1 mesiac
 6. pracovisko endokrinológie výučbového zdravotníckeho zariadenia,

Národný endokrinologický a diabetologický ústav, z toho absolvuje v:
1. endokrinologickej ambulancii
2. diabetologickej ambulancii
1 krát ročne
3 mesiace
2 mesiace
2 mesiace

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023