KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Katedra infektológie LF SZU a UNB
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/katedry-lekarskej-fakulty/
Limbová 5
Bratislava
833 05

 

Pracovisko:

Klinika infektológie a geografickej medicíny LF SZU, LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05  Bratislava

 

Vedúca pedagogického útvaru:

doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.

tel. č.: 02/59370560, 59542922

fax č.: 02/59542923

e-mail: katarina.holeckova@szu.sk

 

Sekretariát:

Alžbeta Roščáková

tel. č.: 02/59542925

fax č.: 02/59542923

e-mail: alzbeta.roscakova@szu.sk

 

Pracovníci katedry:

MUDr. Alena Koščálová

tel. č. 02/59544814

e-mail: alena.koscalova@szu.sk

 

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

 

Vážené kolegyne, kolegovia,

vítame Vás na webovej stránke Katedry dospelých a detských infekčných chorôb LF SZU, kde Vám priblížime možnosti pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v našom odbore. Nájdete tu tieto informácie:

  

Pregraduálne štúdium - študenti LF SZU

- miesto konania stáží a vybavenie študentov

- podmienky udelenia záverečného hodnotenia predmetu

- otázky na skúšku

- odporúčaná literatúra

 

Postgraduálne štúdium - špecializačné štúdium

-         študijný program základného odboru Infektológia,

-         tabuľka výkonov,

-         prehľad jednotlivých vzdelávacích aktivít v aktuálnom školskom roku,

-         tlačivá a prihlášky (v hlavnom menu www.szu.sk alebo v prílohe na webovej stránke našej katedry),

-         informácie potrebné na prípravu a obhajobu špecializačnej práce.

 

Na webowej stránke budeme aktuálne informovať o zmenách  a novinkách v oblasti pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania.

Privítame Vaše kritické pripomienky alebo rady, ktoré nám pomôžu skvalitniť našu prácu a Vašu informovanosť (alzbeta.roscakova@szu.sk).


Pregraduálne štúdium

 

Predmet Infektológia

 

Stáže

Stáže sa konajú na Klinike infektológie a geografickej medicíny, Limbová 5, Bratislava, na 4. poschodí (hlásiť sa u doc. MUDr. K. Holečkovej, PhD. - č. d. 449 alebo na sekretariáte, č. d. 452) Študenti musia mať pracovnú obuv, pracovné oblečenie a fonendoskop! Čas nástupu na stáže je uvedený v rozvrhu. Stáže sú povinné.

 

Skúška 

Skúška sa koná v termínoch uvedených v MAIS. Na skúšku sa študent prihlasuje cez MAIS. Prihlásiť sa na skúšku je možné najneskôr 48 hodín pred skúškou. Odhlásiť zo skúšky sa môže študent najneskôr 24 hodiín pred skúškou.

Skúšky sa konajú v rámci blokovej výučby tak, ako je uvedené v rozvrhu pre konkrétny krúžok. Študenti, ktorí nevyužijú možnosť stáží v rámci blokovej výučby v termíne pre svoj krúžok môžu skúšku absolvovať až v riadnom termíne skúškového obdobia príslušného semestra. Termíny v rámci skúškového obdobia budú zverejnené v MAIS.

Podmienkou pripustenia ku skúške je:

- absolvovanie minimálne 75 % prednášok

- absolvovanie všetkých dní stáží,

- vypracovanie seminárnej práce v písomnej forme

- prezentácia seminárnej práce v PowerPoint v dĺžke asi 7 - 10 minút

- úspešné absolvovanie písomného testu 70 %

V prípade splnenia podmienok je študent pripustený k ústnej skúške, pozostávajúcej z 2 otázok

 

V prípade zmeny výučby z dôvodu pandémie COVID-19

 

Na absolvovanie výučby predmetu Infektológia musia byť všetci študenti prihlásení v MS Teams v tíme Infektologia!

 

Z dôvodu pandémie COVID-19 výučba predmetu Infektológia prebieha takto:

 

Prednášky

Prednášky sa nekonajú. Všetky Témy budú odprednášané v rámci stáží.

 

Stáže

Klinické stáže budú prebiehať podľa platného rozvrhu za dodržania všetkých protiepidemických opatrení. Klinická časť stáží bude aktualizovaná podľa momentálnej epidemickej sitácie v čase stáží.

Stáže sa konajú na Klinike infektológie a geografickej medicíny, Limbová 5, Bratislava, na 4. poschodí (hlásiť sa u doc. MUDr. K. Holečkovej, PhD. - č. d. 449 alebo na sekretariáte, č. d. 452) Študenti musia mať pracovnú obuv, pracovné oblečenie a fonendoskop! Čas nástupu na stáže je 8.15 hod.

 

Podmienkou pripustenia ku skúške je:

- absolvovanie všetkých dní stáží,

- vypracovanie seminárnej práce v písomnej forme

- prezentácia seminárnej práce v PowerPoint v dĺžke asi 7 - 10 minút

- úspešné absolvovanie písomného testu 70 %

V prípade splnenia podmienok je študent pripustený k ústnej skúške, pozostávajúcej z 2 otázok.

 

Otázky na skúšku

 

Infectology_questions

 

Povinná literatúra

Bálint, O. a kol. Infektológia a antiinfekčná terapia. 2. prepracované a doplnené vydanie. Martin: Osveta, 2007. 590 s. ISBN 80-8063-222-7.

 

Odporúčaná literatúra

Beneš, J. Infekční lékařství, Praha: Galén, 2009, 650 s.

 

 
 

 

Postgraduálne štúdium

 

Infektológia

 

Organizácia ďalšieho vzdelávania v infektológii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky:

 

- požiadať na Organizačnometodickom odbore LF SZU, Limbová 12, Bratislava o zaradenie do odboru Infektológia,

 

- ihneď po zaradení do odboru skontaktoať sa s vedúcou katedry doc. MUDr. Katarínou Holečkovou, PhD. telefonicky, e-mailom alebo osobne,

 

- plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Infektológia -Vestník MZ SR roč. 58 z 15. 10. 2010,

 

- absolvovať kurz "Nácvik techník komunikácie" na Katedre klinickej psychológie (povinná aktivita)

 

- 1x ročne počas špecializačného štúdia absolvovať povinný 1-dňový kontrolný deň (prihláška) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností, konzultácia témy špecializačnej práce. Kurz je povinný v každom roku štúdia. Je zverejnený na webovej stránke LF SZU a tiež tu na šebovej stránke katedry (dole). Na kontrolný deň sa treba prihlásiť minimálne 6 týždňov pred jeho konaním! Prihlášku je potrebné odoslať na študijné oddelenie LF SZU (nie na katedru!!!). Študijné oddelenie na základe prihlášky pozve prihlásených na kontrolný deň s uvedením miesta a času, kde sa kontrolný deň bude konať.

 

- po splnení minimálneho štandardu prihlásiť sa na študijnom oddelení LF SZU na školiace miesto špecializačného štúdia pred špecializačnou skúškou na Klinike infektológie a geografickej medicíny v Bratislave (prihláška) a špecializačnú skúšku (prihláška) najneskôr 6 týždňov pred plánovaným termínom,

 

- spolu s prihláškou zaslať vyplnený Záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít, Index  odbornosti a zaradenie do špecializácie,

 

- študijné oddelenie na základe odsúhlasenia pozve uchádzačov na špecializačné miesto a špecializačnú skúšku.

 

- Do štúdia sa nezapočítava obdobie zdravotnej neschopnosti, materskej a rodičovskej dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy. Tieto skutočnosti treba bezodkladne nahlásiť na Organizačnometodický odbor LF SZU.

 

 

Špecializačné štúdium

Má teoretickú a praktickú časť.

1. Teoretická časť

Teoretická časť špecializačného štúdia sa delí na samoštúdium počas klinickej praxe a na účasť na školiacich aktivitách a na odborných podujatiach (kurzy, školiace miesta) a kongresoch, ktoré organizuje Slovenská zdravotnícka univerzita, Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárska spoločnosť, lekárske fakulty, organizácie a iné zariadenia, účasť na špecializačnom kurze vo vnútornom lekárstve alebo v pediatrii, ktorý organizuje pedagogický útvar vzdelávacej ustanovizne pre vnútorné lekárstvo alebo pediatriu. Ďalej účasť na kurzoch z:

- tropickej medicíny,

- základov chemoterapie infekčných chorôb,

- noviniek v infektológii,

- organizácie zdravotníctva.

- nácvik techník domunikácie

 

Počas špecializačného štúdia lekár pokračuje v sústavnom vzdelávaní v infektológii a príbuzných odboroch, ktoré spočíva v štúdiu odbornej literatúry, v dopĺňaní aktuálnych vedomostí prostredníctvom internetu, účasťou na národných a medzinárodných školiacich akciách a konfereniách. Raz ročne absolvuje kontrolný deň špecializačného štúdia (povinná aktivita). Publikačná činnosť je želateľná a dopĺňa profil uchádzača.

 

2. Praktická časť

Z praxe vykoná uchádzač minimálne 30 mesiacov na oddelení infekčnej medicíny. Počas tohto obdobia musí absolvovať a osvojiť si všetky praktické zručnosti a výkony uvedené v špecializačnom študijnom programe. Po splnení podmienok sa školenec prihlási na školiace miesto špecializačného štúdia pred špecializačnou skúškou v dĺžke trvania 1 mesiac na Klinike infektológie a geografickej medicíny v Bratislave a na špecializačnú skúšku.

 

 Špecializačná skúška

Na špecializačnú skúšku sa uchádzač prihlasuje minimálne 10 týždňov pred konaním skúšky. Prihlášku spolu s prílohami zasiela uchádzač nas Študijné oddelenie LF SZU. Prílohou prihlášky je kópia o zaradení do odboru, spersonalizovaný index odbornosti a záznamník výkonov, zápočet odbornej praxe, rodný list, u žien sobášny list a potvrdenie o absolvovaní kurzu zo sociálneho lekárstva, organizácie zdravotníctva a nácvik techník komunikácie. Index odbornosti musí obsahovať všetky záznamy o dbornej praxi a záznamník výkonov všetky výkony predpísané v minimálnom štandarde odboru.

Skúška pozostáva z

-         prezentácie a obhájenia špecializačnej práce (PowerPoint, max. 15 minút)

-         ústnej škúšky

Po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky školenec získava diplom o špecializácii v infektológii. Táto kvalifikácia oprávňuje lekára pre infektologickú prax v ambulantnej aj nemocničnej starostlivosti.

V prípade neúspešného absolvovania špecializačnej skúšky sa môže táto opakovať najskôr po 1 roku.

 

 

Písomná práca k špecializačnej skúške

Tému, školiteľa a oponejnta špecializačnej práce určuje garant/vedúci katedry minimálne 1rok pred ukončením štúdia. Rozsah práce je 35 - 50 normovaných strán, počet citácií je minimálne 25, z toho najmenej 1/2 nie starších ako 5 rokov. Pri citáciách musí byť dodržaná slovenská technická norma ISO 690. Práca sa predkladá v slovenskom jazyku v 2 vyhotoveniach v pevnej väzbe (1 výtlačok pre oponenta, 1 výtlačok pre katedru) - vzor obalu a titulného listu záverečnej špecializačnej práce a jeden krát na CD nosiči. Špecializačnú prácu odovzdá uchádzač po konzultácii so svojim školiteľom najneskôr 3 týždne pred prezentáciou a obhajobou. Prezentáciu si pripravte vo formáte PowerPoint na max. 12 minút (cca 10 snímok). Prezentácia a obhajoba je verejná, prebieha v prítomnosti školiteľa a oponenta na príslušnom pedagogickom útvare. Obhajoba špecializačnej práce sa uskutočňuje pred špec. skúškou v termíne, ktorý určí vedúci ped. útvaru a je podmienkou pre absolvovanie špec. skúšky. O náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní hovorí Smernica rektora SZU v Bratislave č. 5/2012. 

 

Doplnky 

1. Ustanovenia o automatickom uznaní špecializačného odboru na základe získanej kvalilfikácie podľa doterajších predpisov

Všetkým, ktorí doteraz získali kvalifikáciu v odbore infektológia podľa doterajších predpisov, sa uznáva špecializácia v tomto odbore.
 
2. Ustanovenia o doplnení špecializačného štúdia v doterajších špecializačných odboroch, ktoré nezodpovedajú predpísaným kritériám na automatické uznanie špecializácie (napr. Špecializácia I. Stupňa v odbore nezodpovedá špecializácii II. Stupňa v odbore, preto nemôže byť automaticky uznaná za špecializáciu v odbore).
 
3.Lekár, ktorý získal atestáciu I. stupňa vo vnútornom lekárstve alebo v pediatrii, podľa predchádzajúcich predpisov, môže získať špecializáciu v infektológii po absolvovaní ďalšieho špecializačného štúdia v infektológii v trvaní 36 mesiacov, ktoré nadväzujú na spoločný internistický kmeň špecializačného štúdia, po absolvovaní príslušnej povinnej prípravy a po absolvovaní špecializačnej skúšky v odbore infektológia.

 

4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky 296/2010 Z. z. z 9. 6. 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobeďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

 

5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z. z 3. 10. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (príloha 8).

 

6. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2013 Z. z. z 30. 4. 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolanie, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z. (príloha 9).

 

7. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. decembra 2019 č. 09796-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov (príloha 10)

 

 

 

Odporúčaná literatúra

- Bálint, O. a kol. Infektológia a antiinfekčná terapia. 2. prepracované a doplnené vydanie. Martin: Osveta, 2007

 - Beneš, J. Infekční lékařství, Praha: Galén, 2009

- Beran J., Vaništa J. a kol.: Základy cestovního lékařství, Praha: Galén, 2006

- MANDEL, DOUGLAS and BENNET´s: Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th Edition, Churchill Livingstone 2010, vol. 1. - 2.

- FEIGIN and CHERRY´s: Textbook of Pediatric Infectious Diseases, 6th.Edition, Saunders, 2009, vol. 1. - 2.

- Mansons Tropical Diseases 20 Ed., Saunders Comp.1996

- Vzdelávacie materiály zo školiacich akcií vzdelávacej ustanovizne.

 

Vzdelávacie aktivity v akademickom roku 2022/2023

 

KDŠŠ – povinná aktivita (Prihlásiť sa treba minimálne 6 týždňov pred plánovanou aktivitou!)

ŠMŠŠ - povinná aktivita (Prihlásiť sa treba minimálne 6 týždňov pred plánovanou aktivitou!)

  • Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore infektológia pred špecializačnou skúškou – zimný semester – 3. - 28. 10. 2022 (hláste sa o 9.00 hod. u doc. Holečkovej) ukončené špecializačnou skúškou 28. 10. 2022

 

  • Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore infektológia pred špecializačnou skúškou – zimný semester – 6. - 31. 3. 2023 (hláste sa o 9.00 hod. u doc. Holečkovej) ukončené špecializačnou skúškou 31. 3. 2023

 

Všetky aktivity sa konajú na Klinike infektológie a geografickej medicíny LF UK, LF SZU a UNB, Limbová 5, 4. poschodie, miestnosť č. 459.

 

Kontakty:

Študijné oddelenie

Zaradenie do špecializačného štúdia - Organizačnometodický odbor

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023