KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Katedra dermatovenerológie LF SZU
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/katedry-lekarskej-fakulty/
Katedra dermatovenerológie LF SZU
 
Slovenská zdravotnícka univerzita
Katedra dermatovenerológie LF SZU
Limbová 12, 833 03 Bratislava
 
 
Vážené kolegyne a kolegovia,
   vítame Vás na webovej stránke Katedry dermatovenerológie LF SZU, kde Vás chceme informovať o personálnom obsadení a štruktúre katedry a o možnostiach pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v odbore dermatovenerológia.
Informácie sú členené nasledovne:
  1. Personálne zloženie Katedry dermatovenerológie LF SZU
  2. Výučbové základne Katedry dermatovenerológie LF SZU
  3. Pregraduálne štúdium – informácie pre medikov
  4. Postgraduálne štúdium – informácie pre neatestovaných lekárov a dermatovenerológov

1.  Personálne zloženie Katedry dermatovenerológie LF SZU
 
Vedúci pedagogického útvaru:
 
doc. MUDr. Zoltán Szép, PhD., MPH
odborné zameranie: dermatopatológia, korelatívna dermatológia
pracovisko, kontaktné údaje: informácie tu
dosiahnuté vzdelanie: informácie tu
publikačná aktivita: informácie tu
iné: informácie tu

Pracovníci pedagogického útvaru:

 
doc. MUDr. Klaudia Kolibášová, PhD., mim. prof.
odborné zameranie: fotodermatológia, psychodermatológia
pracovisko, kontaktné údaje: informácie tu
dosiahnuté vzdelanie: informácie tu
publikačná aktivita: informácie tu

odb. as. MUDr. Katarína Soršáková-Trnovská, PhD.
zástupkyňa vedúceho katedry pre študentov GM
odborné zameranie: detská dermatológia
pracovisko, kontaktné údaje: informácie tu
dosiahnuté vzdelanie: informácie tu
publikačná aktivita: informácie tu
 
odb. as. MUDr. Katarína Poláková, PhD.
odborné zameranie: preventívna dermatológia, onkodermatológia
pracovisko, kontaktné údaje: informácie tu
dosiahnuté vzdelanie: informácie tu
publikačná aktivita: informácie tu
iné: informácie tu
 
odb. as. MUDr. Lujza Sabolová, PhD.
odborné zameranie: onkodermatológia
pracovisko, kontaktné údaje: informácie tu
dosiahnuté vzdelanie: informácie tu
publikačná aktivita: informácie tu
 
as. MUDr. Simonetta Hatiarová
odborné zameranie: onkodermatológia
pracovisko, kontaktné údaje: informácie tu
dosiahnuté vzdelanie: informácie tu
publikačná aktivita: informácie tu

 

 

prim. MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
odborné zameranie: dermatoalergológia a profesionálne dermatózy, onkodermatológia
pracovisko, kontaktné údaje: informácie tu
dosiahnuté vzdelanie: informácie tu
publikačná aktivita: informácie tu
iné: informácie tu

 

2.  Výučbové základne Katedry dermatovenerológie LF SZU

 

   Katedra dermatovenerológie LF SZU zabezpečuje kompletné pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie v odbore dermatovenerológia. Výučbové základne katedry sa nachádzajú na niekoľkých pracoviskách v Bratislave a v Banskej Bystrici. Na bratislavských pracoviskách katedry zabezpečujeme pregraduálnu aj postgraduálnu výučbu, na banskobystrickom pracovisku prebieha postgraduálna výučba.

 

Výučbové základne - prehľadné informácie: informácie tu

 

Webové stránky výučbových pracovísk:

- Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava: informácie tu
- Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica Ružinov: informácie tu
- Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave: informácie tu
- Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici: informácie tu
- Cytopathos, spol. s r.o., Bratislava: informácie tu 

 
3.  Pregraduálne štúdium - informácie pre medikov
 
   Pregraduálna výučba dermatovenerológie je dvojsemestrová (zimný semester a letný semester v 5. ročníku štúdia na LF SZU). V každom semestri medici absolvujú 3-dňovú praktickú výučbu vo výučbových kožných ambulanciách a 5-dňové prednáškové bloky v posluchárňach OÚSA alebo SZU. Katedra zabezpečuje výučbu študentov medicíny všeobecného smeru, stomatologického smeru a výučbu zahraničných študentov všeobecného smeru v anglickom jazyku.
 
Stáže, prednášky: informácie tu

Zápočet, skúška: informácie tu

Študijná literatúra: informácie tu

Prílohy:

- Lokalizácia výučbových ambulancií a posluchární v OÚSA - mapka: stiahnuť tu

- Rozvrh stáží z dermatovenerológie: stiahnuť tu pripravujú sa

- Rozvrh prednášok z dermatovenerológie: zimný semester - stiahnuť tu,  letný semester - stiahnuť tu

- Otázky na skúšku z dermatovenerológie: zatiaľ platia pôvodné, pripravujú sa nové

 


 

4. Postgraduálne štúdium – informácie pre neatestovaných lekárov a dermatovenerológov
  
   Dermatovenerológia je špecializačný odbor pozostávajúci z dvoch častí – z dermatológie a z venerológie. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.
Špecializačné štúdium v odbore dermatovenerológie trvá (najmenej) štyri roky (48 mesiacov).
Zameranie a minimálna dĺžka odbornej zdravotníckej praxe uvedených 48 mesiacov má byť nasledujúca:
Dermatovenerologická prax:
-          dermatovenerologické lôžkové pracoviská: 24 mesiacov
-          dermatologické a venerologické ambulancie: 20 mesiacov
Prax v ostatných odboroch:
-          vnútorné lekárstvo: 1 mesiac
-          gynekológia a pôrodníctvo: 1 mesiac
-          chirurgia: 1 mesiac
-          anestéziológia a intenzívna medicína: 1 mesiac
 
 Ak sa záujemca rozhodne pre postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore dermatovenerológia a pre vykonanie špecializačnej skúšky, musí postupovať podľa nasledujúceho algoritmu:
 
1. Zaradenie do odboru: informácie tu
     Prílohy: 
     - Tlačivo „Žiadosť o zaradenie do odboru“: stiahnuť tu
     - Tlačivo „Zmluva o ďalšom vzdelávaní“: stiahnuť tu
     - Kontakt na Organizačno-metodický odbor SZU, informácie o zaradení: tu
 
2. Priebeh špecializačného štúdia: informácie tu
     Prílohy:
     - Vestník MZ SR - minimálny štandard: stiahnuť tu
    - Tlačivo prihlášky na kontrolný deň: stiahnuť tu
     -  Zoznam otázok na kontrolné dni:  
           Otázky na 1. kontrolný deň (1. rok prípravy): stiahnuť tu
           Otázky na 2. kontrolný deň (2. rok prípravy): pripravujú sa
           Otázky na 3. kontrolný deň (3. rok prípravy): pripravujú sa
           Otázky na 4. kontrolný deň (4. rok prípravy): stiahnuť tu
      -  Školiace miesta a kurzy (povinné, nepovinné) – vyhľadávací nástroj: tu
       - Zoznam povinných školiacich miest: stiahnuť tu
       - Zoznam nepovinných školiacich miest: stiahnuť tu
       - Tlačivo „Prihláška na vzdelávaciu aktivitu“: stiahnuť tu
3. Špecializačná (atestačná) skúška: informácie tu
     Prílohy:
     - TlačivoPrihláška na špecializačnú skúšku“: stiahnuť tu
     - Náležitosti atestačných prác - Smernica č. 5/12 rektora SZU: stiahnuť tu
     - Otázky na atestačnú skúšku z dermatovenerológie: pripravujú sa
4. Odporúčaná literatúra: informácie tu
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023