KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Klinika cievnej chirurgie LF SZU a NÚSCH
Klinika cievnej chirurgie NÚSCH, a.s, Pod Krásnou Hôrkou 1
Bratislava
833 48

Telefón

+421 2 59 320 637 - prednosta kliniky
+421 2 59 320 635 - sekretariát

 

Web

Klinika cievnej chirurgie na stránke NÚSCH
 

Prednosta kliniky

MUDr. Ján Tomka, PhD., MHA
e-mail: jan.tomka@ szu.sk
 

Odborná inštruktorka

Marika Juríková
e-mail: jurikova1@azet.sk

 

členovia katedry pôsobiaci priamo na Klinike cievnej chirurgie LF SZU

prof. MUDr. Vladimír Šefránek,PhD.

tel.: +421 2 59 320 635

 

MUDr. Tomáš Dulka

tel.: +421 2 59 320 510

 

Mimo Bratislavy sú to nasledujúce pracoviská, ktoré sa podieľajú na ďalšom vzdelávaní:

 

Klinika cievnej chirurgie Lekárskej fakulty UPJŠ a VÚSCH,a.s., Ondavská 8, 044 11, Košice

Prednosta Kliniky

prof.MUDr.Mária Frankovičová,PhD.

tel.: +421 55 78 91 510
e-mail: mfrankovicova@vusch.sk
 

Organizácia ďalšieho vzdelávania v cievnej chirurgii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky

 1. krokpožiadať SZU o zaradenie do špecializačného odboru „cievna chirurgia“,
 2. krok - kontakt s Katedrou kliniky cievnej chirurgie telefonicky, e-mailom, alebo osobne,
 3. krok - plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného auditorskou komisiou MZ SR (príloha),
 4. krokkaždý školenec je pridelený konkrétnemu školiteľovi. Školenec sa bude riadiť vypracovaným študijným plánom a v priebehu špecializačného štúdia bude školiteľ  sledovať a kontrolovať záznamy o rôznych stupňoch školenia a jednotlivých aktivitách v jeho záznamníku zdravotných výkonov a iných odborných aktivít, ktorý si je povinný každý účastník školenia viesť. Je potrebné evidovať, popri účasti na jednotlivých školiacich aktivitách v rámci ústavného vzdelávania, aj počty hodín odpracovaných v ambulancii a počet a výsledky vyšetrených a ošetrených pacientov na špecializovanom posteľovom oddelení, JIS a počty a výsledky jednotlivých typov cievno-chirurgických operácií.
  Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v práci na plný úväzok, buď na akreditovanom  pracovisku cievnej chirurgie, alebo na chirurgickom pracovisku s cievnou operatívou,  alebo na úseku cievnej chirurgie v rámci chirurgického oddelenia, kliniky (doba pôsobenia na akreditovanom pracovisku minimálne 12 mesiacov, viac podľa rozsahu cievnej operatívy na domácom pracovisku).
 5. krok - Spoločný chirurgický kmeň v trvaní 24 mesiacov.
 6. krok - Na spoločný chirurgický kmeň nadväzuje ďalšie špecializačné štúdium v cievnej chirurgii v trvaní 48 mesiacov
  • Anesteziológia a intenzívna medicína 2 mesiace
  • Bežná ambulantná a lôžková časť chirurgie 12 mesiacov
  • Gynekológia a pôrodníctvo 2 mesiace
  • Úrazová chirurgia 3 mesiace
  • Urológia 1 mesiac
  • Plastická chirurgia 1 mesiac
  • Neurochirurgia 1 mesiac
  • Vnútorné lekárstvo 2 mesiace

   Špecializačná skúška
   Kandidát sa na skúšku prihlási vyplnenou prihláškou s priloženým záznamníkom výkonov(Logbook), indexom odbornosti, kópiu zaradenia, diplomy, písomnú prácu, certifikáty o účasti na kongresoch a seminároch, doklady o vlastnej prednáškovej a publikačnej činnosti a musí absolvovať 2- dňový kurz sociálneho lekárstva.
   Podmienkou prizvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie predpísanej praxea predpísaných výkonov uvedených v špecializačnom študijnom programe.
   Špecializačná skúška sa skladá z praktickej a teoretickej časti.
  • Súčasťou teoretickej prípravy je
   • účasť na prednáškach a seminároch organizovaných LF UPJŠ Košice a SZU Bratislava,
   • účasť na školiacich kurzoch cievnej chirurgie, organizovaných na LF UPJŠ,
   • účasť na odborných podujatiach SLS, Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie,
   • samoštúdium,
   • vyžaduje sa aj prednášková a publikačná činnosť.
  • Praktická časť
   • vyšetrenie pacienta, zhodnotenie vyšetrení, návrh diagnostického a liečebného postupu,
   • zhodnotenie praktickej zručnosti školiteľom – operácia.

    Teoretická časť sa skladá z písomného testu a ústnej časti pred skúšobnou komisiou.
    Súčasťou špecializačnej skúšky je obhajoba práce. Tému písomnej práce určí garant špecializačného štúdia.


    Priebežné hodnotenie
    Absolvent špecializačného štúdia je priebežne hodnotený školiteľom špecializačného štúdia.
    Výsledok hodnotenia školiteľ zapíše do záznamníka absolventa.
    Absolvent štúdia hodnotí priebeh štúdia, plnenie plánovaných teoretických a praktických  cieľov, a úroveň vzdelávania.
 7. krok - po splnení všetkých predpísaných aktivít a 6 rokoch klinickej praxe absolvovať pred špecializačnou skúškou 2-mesačné povinné školiace miesto (ŠM) na Klinike cievnej chirurgie a dostatočnom predstihu ( 6 týždňov) zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU.

Pri neúspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky ju uchádzač môže opakovať najskôr po 1 roku.

 

Aktuálne informácie o vzdelávacích aktivitách nájdete vo vyhľadávacom nástroji postgraduálneho štúdia (tu).

 

 

 

Prílohy:

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023