KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a UNB

Pracovisko:

Nemocnica akad.L.Dérera
Limbová 5
833 05 Bratislava
2. poschodie

 

Prednosta kliniky:

MUDr. Matúš Pauliny, PhD.
tel.č.: 02/5954 4541
email: matus.pauliny@kr.unb.sk

 

Zástupca prednostu:

MUDr. Jaroslava Macková
tel.č.: 02/ 5954 2559
email: jaroslava.mackova@kr.unb.sk

 

Sekretariát:

Anna Korenčíková
tel.č.: 02/ 5954 2541
email: anna.korencikova2@kr.unb.sk

Pracovníci kliniky zabezpečujúci pedagogický proces:

doc. MUDr. Milan Májek, CSc. – odborný garant
MUDr. Milan Onderčanin, CSc.
MUDr. Jaroslava Macková
MUDr. Matej Mezey
MUDr. Michal Liška
MUDr. Vladimír Hollý
MUDr. Jakub Vallo
MUDr. Ľubica Jozefíniová
MUDr. Eva Christová
MUDr. Jana Morávková
MUDr. Andrea Gálusová, PhD.

Vážení kolegovia a kolegyne,

 

vítame vás na stránke I. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU.
Klinika bola založená v roku 1967 ako prvá Anestéziologicko-resuscitačná klinika Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Československej republike. Vyše 40 rokov bola jediným postgraduálnym školiacim pracoviskom v SR a dodnes vyškolila vyše 2600 anestéziológov. S veľkou zodpovednosťou plynule nadväzujeme na túto tradíciu.

V súčasnosti poskytujeme v rámci Lekárskej fakulty SZU pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie v odbore anestéziológia a intenzívna medicína a podieľame sa na ďalších pedagogických aktivitách všetkých fakúlt SZU.

Pregraduálne vzdelávanie

(4. ročník, všeobecné lekárstvo, general medicine, zubné lekárstvo)

Stručná osnova predmetu:

 • zhodnotenie pacienta pred anestéziou a operáciou, forma predoperačnej prípravy, premedikácia, typy anestézie – všeobecné princípy.
 • rozdelenie, pooperačná starostlivosť, stratégia pooperačnej analgézie
 • farmaká v anestéziologickej praxi s prihliadnutím na lokálne anestetiká
 • monitorovanie životných funkcií v perioperačnom období
 • zaistenie dýchacích ciest, žilové prístupy
 • princípy anestézie
 • kardiopulmonálna resuscitácia- základná a rozšírená
 • koncepcia a obsahová problematika intenzívnej medicíny
 • patofyziológia a klinika kritických stavov

Prednášky a stáže podľa aktuálneho rozvrhu.
Stáže: 8.30 pred Klinikou (Nemocnica ak.Dérera, 2.poschodie), pracovná obuv a oblečenie.
Skúška: Potrebná účasť na prednáškach 75%, účasť na praktických cvičeniach 100 %.


Postgraduálne vzdelávanie:

Organizácia prípravy na špecializačnú skúšku:

 1. Zaradenie do odboru na LF SZU (možné vždy k 1.10. a 1.2. ) má v kompetencii Organizačno-metodický odbor SZU
 2. Skontaktovať sa s Klinikou
 3. Plniť študijný plán:
  1. raz ročne sa povinne zúčastniť kontrolného dňa (kontrola plnenia študijného programu)
  2. zúčastňovať sa na školiacich dňoch (deň katedry)  a ďalších školiacich miestach podľa programu kliniky – veľmi odporučené
  3. plniť počas štúdia minimálne štandardy AIM v zmysle vyhlášky MZSR
 4. Školiace miesto pred špecializačnou skúškou
  1. prihlásiť sa po splnení podmienok (prihláška školiace miesto + skúška)
  2. odovzdať v dostatočnom predstihu dokumentáciu študijnému oddeleniu SZU (index, logbook)
  3. pripraviť si tému Špecializačnej práce v dostatočnom predstihu a prekonzultovať ju s vedením kliniky
  4. školiace miesto trvá 7 týždňov (+ skúška)
      - odborné semináre s konzultáciami 3 x 5 hodín týždenne
      - absolvovanie vybranej anestézie v rámci praktickej časti skúšky
      - prezentácia záverečne práce
 5. Ústna skúška s prezentáciou praktickej časti a Špecializačnej práce

Obsah a vedenie záverečného školiaceho miesta:

V rámci 7 týždňov intenzívnych školení preberú frekventanti pod odborným vedením kompletnú problematiku patofyziologických, farmakologických a klinických princípov anestéziológie a intenzívnej medicíny tak, aby obsiahli všetky oblasti a témy overované pri špecializačnej skúške.
Odborné semináre vedú výlučne anestéziológovia – intenzivisti s viac ako 15 ročnou praxou. Priraďovanie tém rešpektuje odborný profil prednášajúceho v ktorom sa roky špecializuje. To zaručuje adekvátnu hĺbku poňatia témy a aktuálnosť informácii. Podrobný program konzultácii je k dispozícii záujemcom o zaradenie do odboru.

Postgraduálne vzdelávanie pre všetkých:
Podľa aktuálneho programu postgraduálnych školiacich miest je možné prihlásiť sa na ľubovoľnú aktivitu (regionálna anestézia, intenzívna medicína, tracheostómie, neuroanestézia, umelá ventilácia pľúc atď.) na našom pracovisku i na ostatných výukových bázach AIM (Banská Bystrica, Vyšné Hágy, Košice).


Prílohy: (Linky)


Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023