KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Katedra klinickej farmakológie LF SZU
Limbová 12
Bratislava
833 03

Vedúci katedry
prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.   
           
č. dv. B-461 (dočasne, perspektívne B-531), kl. 547, e-mail: jozef.glasa@szu.sk

 

Vyučujúci – interní pracovníci ústavu
Profesori: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.      
Profesor emeritus: prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., č. dv. B-526 (perspektívne B-577), kl. 769

Odborní asistenti/asistenti:

 • MUDr. Helena Glasová, PhD., č. dv. B-580, kl. 767
 • PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH, MSc., č. dv. B-532, kl.    

Doktorandi:

 • MUDr. Mária Ondrejkovičová (externá)

Mimoriadni vyučujúci – interní pracovníci SZU

 • doc. MUDr. Adrián Okša, PhD.
 • doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.

+ prizývaní pedagogickí pracovníci fakúlt SZU

Mimoriadni vyučujúci – externí spolupracovníci

 • PharmDr. Zuzana Baťová PhD., riaditeľka a vedúca služobného úradu ŠÚKL
 • MUDr. Andrea Bitterová, Oddelenie klinickej farmakológie FNsP Nové Zámky
 • prim. MUDr. Katarína Jurečková, Oddelenie klinickej farmakológie UNB Ružinov
 • PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH, vedúca NTIC, Bratislava
 • prim. MUDr. Klára Soboňová, PhD., Oddelenie klinickej farmakológie FNsP Nové Zámky

+ ďalší prizývaní odborníci z praxe

Charakteristika pracoviska – pedagogické pôsobenie
 
Katedra zabezpečuje postgraduálne špecializačné a certifikačné štúdium v akreditovaných študijných programoch:

 • Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore klinická farmakológia (povolanie lekár),
 • Certifikačný študijný program certifikovanej pracovnej činnosti klinické skúšanie liekov (povolanie lekár), 
 • Certifikačný študijný program certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika (povolania lekár, farmaceut). 

Katedra zabezpečuje vybrané postgraduálne prednášky z klinickej farmakológie a racionálnej farmakoterapie, klinickej hepatológie, klinického skúšania liečiv a správnej klinickej praxe a z farmakoekonomiky vo vlastných anotovaných kurzoch a školiacich akciách, ako aj v rámci školiacich aktivít iných pedagogických útvarov SZU (všetky fakulty).

     
Pracovníci katedry sa podieľajú na vedení študentov doktorandského štúdia (odbor vnútorné lekárstvo).


Pracovníci katedry sa podieľajú na zabezpečení pregraduálnej výučby na Lekárskej fakulte SZU – vybrané prednášky alebo semináre z lekárskej farmakológie pre študentov všeobecného lekárstva (v slovenskom a v anglickom jazyku) a študentov zubného lekárstva (v slovenskom jazyku) podľa konkrétnych požiadaviek Ústavu farmakológie LF SZU. (V minulosti pracovníci katedry túto výučbu zabezpečovali, aj ju, od začiatku jej realizácie na LF SZU, koncepčne a organizačne vybudovali, a to v oboch jazykových mutáciách).

Pracovníci katedry sa podieľajú na zabezpečení pregraduálnej výučby na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU – vybrané prednášky z farmakológie pre študentov nasledovných odborov: fyzioterapia, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, urgentná zdravotná starostlivosť, fyziologická a klinická výživa, dentálna hygiena.  
 
Výučbová základňa pre praktickú výučbu ŠŠ a CPČ (bude aktualizované)

 • Klinicko-farmakologická, internistická a hepatologická ambulancia Polikliniky SZU (pozri liečebno-preventívna činnosť).
 • Iné (v príprave)

Pedagogické aktivity (bude aktualizované)

 • doktorské, magisterské, bakalárske štúdium (pregraduálne)
  • LF
  • FOaZOŠ
  • FVZ
 • špecializačné, certifikačné štúdium, kontinuálne vzdelávanie (postgraduálne – po promócii)
  podrobnosti – aktuálny „Program vzdelávacích aktivít na daný šk. rok“ LF SZU (pribežne aktualizovaný)

  • LF
   • špecializačné štúdium* v špecializačnom odbore klinická farmakológia (aktuálne zaradení: 5 lekárov, ďalšie zaradenia v procese)
    – odborný garant: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
   • certifikačné štúdium* v certifikovanej pracovnej činnosti klinické skúšanie liekov (pre povolanie lekár, v rámci kontinuálneho vzdelávania možnosť účasti na vzdelávacích aktivitách aj pre záujemcov z iných odborov) (po obnovení akreditácie prebieha zaraďovanie nových záujemcov)
    - odborný garant: MUDr. Helena Glasová, PhD.
   • certifikačné štúdium* v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika (pre povolanie lekár, farmaceut, v rámci kontinuálneho vzdelávania možnosť účasti na vzdelávacích aktivitách aj pre záujemcov z iných odborov)
    (aktuálne zaradení: 3, po obnovení akreditácie prebieha zaraďovanie nových záujemcov)
    - odborný garant: PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH, MSc.

    *Prihlášky na zaradenie do špecializačného štúdia alebo do certifikačného štúdia a ďalšie informácie tu:
    http://www.szu.sk/index.php?&menu=129&oid=#menutop
    Bližšie informácie u vedúceho katedry a u príslušného odborného garanta.

  • FOaZOŠ

  • FVZ
   • vybrané prednášky pre ŠŠ liečebná výživa (Ústav výživy FVZ SZU)

Liečebno-preventívna činnosť


Pracovníci katedry – lekári vykonávajú liečebno-preventívnu činnosť na ambulanciách Polikliniky SZU v odboroch klinická farmakológia a hepatológia (prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc. a MUDr. Helena Glasová, PhD.) a vnútorné lekárstvo (prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.)


Vedecko-výskumné aktivity (bude aktualizované)

Aktuálne mini-grantové projekty

 • Rozvoj vzdelávania v problematike klinického skúšania liečiv a Správnej klinickej praxe na Slovensku (2020-2021), SZU
  zodpovedná riešiteľka MUDr. Helena Glasová, PhD.
 • Pomoc pre vybavenie ambulancií polikliniky SZU (HEP, KF, INT) – ako súčasti výučbovej základne katedry (2021), SZU
  zodpovedný prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.

Medzinárodné výskumné projekty

 • COST Action CA17112 – Prospective European Drug-Induced Liver Injury Network (PRO-EURO-DILI-NET), začiatok riešenia – apríl 2018, predpokladané ukončenie 2022, riešitelia + zástupcovia v MC projektu za Slovenskú republiku:  prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., MUDr. Helena Glasová, PhD.

Expertízne a odborno-konzultačné aktivity (bude aktualizované)

 

 • Ministerstvo zdravotníctva SR
  • predseda Etickej komisie MZ SR - prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  • člen Kategorizačnej komisie MZ SR - prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  • člen pracovnej skupiny MZ SR a MPSVR o dlhodobej starostlivosti v SR - prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  • člen RK pre ŠDTP MZ SR - prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  • člen PS pre ŠDTP MZ SR v odbore KF - prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  • -    vedúca PS pre ŠDTP v odbore KF – MUDr. Helena Glasová, PhD.
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • člen Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie MIRRI SR - prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.

Neinštitucionálne/kontinuálne vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov

Aktivity odbornej spoločnosti – Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie, o. z.

 

Vedúci katedry vykonáva funkciu prezidenta Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie, o. z. SLS. Katedra tradične poskytuje organizačno-administratívne zázemie pre vedenie spoločnosti. Bližšie na www.sskf-sls.sk

 

Medzinárodná spolupráca (bude aktualizované)

 • European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) – vrcholná európska vedecko-odborná spoločnosť pre odbor klinická farmakológie a farmakoterapia
  • zastávané funkcie:
   • MUDr. Helena Glasová, PhD. – Executive Board member – volená čestná exekutívna funkcia v 8-člennom riadiacom orgáne spoločnosti (po prvý raz v histórií zastúpený špecialista – klinický farmakológ zo SR), 2019-2021, opätovne zvolená v roku 2021
   • prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. – councillor (zástupca SR v Council of EACPT), opakovane – posledne od roku 2019
 • UEMS (European Union od Medical Specialists)
  • zastávané funkcie:
   • prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
    • zástupca SR – SLS v UEMS Council a v UEMS Advisory Board
    • zástupca SR – SSKF SLS v European Board of Clinical Pharmacology a v UEMS Section of (Clinical) Pharmacology
    • predseda – UEMS Working Group on New Forms of CME
 • EACCME (European Accreditation Council for Continuous Medical Education)
  • zastávané funkcie:
   • prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
    • zástupca SR – SLS v EACCME
      

Vzdelávanie pacientov a pacientskych zástupcov (bude aktualizované)

Publikačná činnosť (bude aktualizované)

História pracoviska

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023