KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
DEKANÁT LEKÁRSKEJ FAKULTY SZU
Limbová 12
Bratislava
83303
Dekan LF
doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.

č. dv. A - 117
+ 421 2 59370 351

dekanat.lf@szu.sk

Tajomník LF  
RNDr. Jana Kmošková, MPH

č. dv. A - 117
+421 2 59370 284

jana.kmoskova@szu.sk

Sekretárka LF
Mgr. Silvia Mišiková

č. dv. A - 117
+421 2 59370 350

dekanat.lf@szu.sk

   
Referát akreditácií ŠŠ, CPČ LF SZU
 

Bc. Kvetoslava Horváthová

 

 

 

Monika Neumanová

 

č. dv. A - 114

+421 2 59370 357

kvestoslava.horvathova@szu.sk

Referát pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenovacie konania
Limbová 12, 833 03 Bratislava, 1. posch. A114
 Veronika Ostrožlíková  +421 2 59370 590
veronika.ostrozlikova@szu.sk
   
Študijné oddelenie LF SZU  pre pregraduálne štúdium
Limbová 14, 833 03 Bratislava, 1. posch., B100, B101
   
Študijné oddelenie LF SZU pre ďalšie vzdelávanie - Špecializačné štúdiumLimbová 14, 833 03 Bratislava, 1. posch. B 182, B 183
   
 

PRODEKANI  LF 

doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
prodekanka pre pregraduálne štúdium
e-mail: katarina.holeckova@szu.sk

doc. Ing. Elena, Piecková , PhD., MPH
prodekanka pre štúdium zahraničných študentov         
 e-mail: elena.pieckova @szu.sk

MUDr. Michal Straka, CSc.
prodekan pre pregraduálne štúdium v štúdijnom programe zubné lekárstvo
e-mail: michal.straka@szu.sk

MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.

prodekan pre postgraduálne vzdelávanie
e-mail: miroslav.zigrai@szu.sk

prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS.
prodekan pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania
e-mail: marian.vidiscak@szu.sk

doc. MUDr. Petr Kolář, PhD.
prodekan pre vedu a výskum
e-mail: petr.kolar@szu.sk
 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023