KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
ŠŠ pracovnej a organizačnej psychológie
garant špecializačného štúdia: PhDr. František Skokan, PhD.
 
Kontakt:                               ŠŠ pracovnej a organizačnej psychológie LF SZU
                                            Limbová 14, 833 03 Bratislava 37
                                            II. posch. B-211
 
                                            č. tel: 02/ 59 370 860                                                
                                            e-mail: katedra.psychologie@szu.sk
 
 


 

Špecializačné štúdium v odbore pracovná a organizačná psychológia

 

(Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: S18312-2021-OZV-7
Z088424-2021 zo dňa 27. 10. 2021
 

 

Vstupné podmienky

VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia

 
Spôsob prihlásenia 
Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia žiadateľ zasiela na Pedagogický SZU. Prílohou žiadosti o zaradenie je potvrdenie o trojročnej praxi v odbore pracovná a organizačná psychológia.
 
Prihláška na vzdelávaciu aktivitu sa zasiela na študijné oddelenie SZU po zaradení do špecializačného štúdia.
 
 
Kurzy špecializačného štúdia v akademickom roku 2022/2023
  
1. rok prípravy
 
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 0895   3.-4.10.2022
1 0896   19.-20.1.2023
1 0897   9.-10.3.2023
1 0892  18.5.2023  kontrolný deň
 
2. rok prípravy
 
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 0898   3.-4.10.2022
1 0899   19.-20.1.2023
1 0900  9.-10.3.2023
1 0893  18.5.2023  kontrolný deň
 
 
3. rok prípravy
 
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 0901   3.-4.10.2022       
1 0902   19.-20.1.2023
1 0903   9.-10.3.2023
1 0894  18.5.2023  kontrolný deň
 
 
Študenti majú povinnosť počas špecializačného štúdia absolvovať 1x tematický kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva:
 
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 0819   11.-12.10.2022
1 0820   14.-15.3.2023
 
 
Termín špecializačnej skúšky:
8.12.2022
 
Prihláška na skúšku sa zasiela na študijné odd. 10 týždňov pred termínom konania skúšky.
 

 

 

 

 

 
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023