KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
ŠŠ poradenskej psychológie

odborný garant:

doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.


 
Kontakt:                                  ŠŠ poradenskej psychológie LF SZU
                                               Limbová 14, 833 03 Bratislava 37
                                               II. posch. B-211
               
                                               č. tel.: 02/ 59 370 860
                                               e-mail: katedra.psychologie@szu.sk

Špecializačné štúdium v odbore poradenská psychológia
(Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo:
S09897-2022-OV-7 Z023802-2022-OV zo dňa 6.4.2022)

 

Vstupné podmienky:
VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia

 

Spôsob prihlásenia:
* žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia
  žiadateľ zasiela na Pedagogický odbor SZU. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o
  jednoročnej praxi v odbore poradenská psychológia.

 

* prihláška na vzdelávaciu aktivitu sa zasiela na študijné oddelenie SZU po zaradení do 
  štúdia
 
 
Kurzy špecializačného štúdia v akademickom roku 2022/2023
 
1. rok prípravy
 
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 0883    21.-22.11.2022

1 0884    13.-14.2.2023

1 0885    22.5.2023
1 0880    23.5.2023 kontrolný deň
 
2. rok prípravy
 
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 0886   21.-22.11.2022
1 0887   13.-14.2.2023
1 0888   22.5.2023
1 0881   23.5.2023 kontrolný deň 
 
3. rok prípravy
 
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 0889   21.-22.11.2022
1 0890   13.-14.2.2023
1 0891   22.5.2023
1 0882  23.5.2023 kontrolný deň
 
 

V priebehu špecializačného štúdia je potrebné absolvovať 1x vzdelávacie aktivity:

 

- TK v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva  

č. vzdelávacej aktivity a termín

1 0819   11.-12.10.2022

1 0820   14.-15.3.2023

 

- Kurz Nácvik techník komunikácie, pre študentov, ktorí sú v prvom špecializačnom štúdiu

č. vzdelávacej aktivity a termín

1 0906  3.-5.10.2022       online

1 0907   23.-25.1.2023

1 0908   15.-17.5.2023

 

- Kurz Nácvik techník komunikácie (3 hodiny), pre študentov, ktorí už získali špecializáciu pred 1. januárom 2018

1 0909   17.10.2022        online

1 0910   31.1.2023

1 0911   30.5.2023

 

 

 

 

Na stahnutie

Výnos MZ SR o minimálnych štandardoch špecializačného štúdia

Doplnok Výnosu MZ SR o minimálnych štandardoch špecializačného štúdia

Usmernenie k špecializačnej práci

Zadanie špecializačnej práce

  

 

 

Tlačivá

Žiadosť o zaradenie do štúdia

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu

Prihláška na skúšku

Žiadosť o prerušenie štúdia

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023