KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Ústav laboratórnej medicíny LF SZU a OÚSA
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/ustavy-lekarskej-fakulty/
Onkologický ústav svätej Alžbety, Heydukova 10
Bratislava
812 50

doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim .prof.

tel.: +4212/32249610

e-mail: martin.hrubisko@ousa.sk

Zameranie útvaru:

Laboratórna diagnostika v oblasti klinickej biochémie, hematológie, klinickej imunológie a alergológie, rádio-imunodiagnostiky, klinickej genetiky; laboratórna diagnostika sa realizuje na najmodernejšom prístrojovom vybavení s využitím spektrofotometrických a nefelometrických metód, metód enzýmovej imunoanalýzy, rádioimunoanalýzy, imunofluorescencie, elektroforetických a separačných HPLC metód, prietokovej cytometrie a ďalších vrátane najmpderenejších sekvenačných genetických analýz; laboratóriá sú zapojené do nepretržitého systému kontroly kvality a väčšina oužívaných metód je akreditovaných.

 • Oddelenie klinickej biochémie zabezpečuje kompletnú klinicko-biochemickú základnú a špeciálnu diagnostiku zo séra, moču, likvoru, stolice, ako aj iných biologických materiálov.
  Okrem základných biochemických vyšetrení vykonáva tiež vyšetrenia špecifických proteínov a zápalových markerov, markerov kostného metabolizmu, kardiálnych markerov, komplexnú diagnostiku metabolizmu železa a hemopoézy, ďalej vyšetrenia rôznych hormónov, vitamínov ako aj diabetologickú diagnostiku. Laboratórna diagnostika sa realizuje na najmodernejšom prístrojovom vybavení s využitím spektrofotometrických a nefelometrických metód, metód enzýmovej imunoanalýzy, elektroforetických a separačných HPLC metód.
 • Oddelenie hematológie a transfuziológie zabezpečuje komplexnú hematologickú diagnostiku. Okrem vyšetrení základných parametrov krvného obrazu, diferenciálu leukocytov, počtu retikulocytov a morfologického vyšetrenia periférnej krvi a kostnej drene vykonávame základné a špeciálne hemostazeologické analýzy a imunohematologické vyšetrenia (stanovenie krvných skupín, skríning protilátok, skúška kompatibility) v 24 hodinovej nepretržitej prevádzke.
 • Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, jeho štruktúra a zameranuie vychádza zo základnej koncepcie klinickej imunológie a alergológie ako klinicko - laboratórneho odboru. Znamená to, že spája klinickú prácu s pacientmi na ambulancii, indikáciu, realizáciu, aj interpretáciu špecifických laboratórnych vyšetrení. V ambulanciách sa vykonáva klasická diagnostika od anamnézy, cez fyzické vyšetrenie pacienta a indikáciu jednotlivých vyšetrení až po ich interpretáciu, a samozrejme liečba. Diagnostikujeme, liečime a dispenzarizujeme pacientov s rôznymi prejavmi respiračnej a kožnej alergie, pacientov s rôznymi poruchami imunity a pacientov so systémovými spojivovými ochoreniami. Venujeme sa aj in vivo (kožné testy) a in vitro (laboratórne testy) diagnostike liekovej a potravinovej alergie. Naše pracovisko patrí medzi priekopníkov diagnostiky a liečby hereditárneho angioedému a histamínovej intolerancie. OKIA OÚSA je od roku 2010 akreditovaným školiacim pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity.
 • Odelenie rádio-imunodiagnostiky sa špecializuje na vyšetrenie nádorových markerov, hormóny, kostné a zápalové markery. V rámci hormonálnej diagnostiky sa vyšetrujú tyroidálne parametre, fertilitná diagnostika, nadobličková diagnostika, diagnostika porúch rastu, skríning v gravidite, diabetologická diagnostika, vitamíny a ďalšie látky.
 • Oddelenie lekárskej genetiky (OLG) je zamerané najmä na genetické analýzy dedičných nádorových syndrómov a somatických mutácií v rôznych typoch nádorov. Počas pätnástich rokov existencie sa toto oddelenie postupne a kontinuálne rozrastalo personálne, priestorovo, prístrojovo a najmä množstvom ponúkaných analýz v rozličných sférach onkogenetiky.
 • Oddelenie klinickej farmakológie sleduje antibiotickú liečbu v nemocnici, monitoruje spotrebu antibiotík, sleduje vývoj rezistencie a na základe výsledkov vypracúva odporúčané postupy antiinfekčnej chemoterapie. Oddelenie analyzuje účinnosť antibiotík podávaných v ústave a vykonáva odbornú konziliárnu činnosť zameranú na liečbu infekcií onkologických pacientov. Oddelenie tiež monitoruje hladiny niektorých liečiv. Zo skupiny antibiotík (ATB) na oddelení monitorujeme vankomycín, z imunosupresívnych látok monitorujeme cyklosporín. Oddelenie v uvedených súvislostiach poskytuje konziliárnu činnosť.

Výučba:

Stáže atestantov z vyššie uvedených medicínskych odborov + z odboru klinická mikrobiológia po predošlom dohovore s vedúcim ústavu


Školenie

Vedenie atestantov v rámci atestačných prác.

Vedenie doktorandov.


Najvýznamnejšie publikácie:

 • Hrubiško,M. a kolektív: Alergológia. Osveta, Martin 2003, 518 s.
 • Hrubiško,M, Paulovičová E, Vargová H: Chronic Colpitis: Immunological Profile and Treatment. In: Marone G, ed: Clinical Immunology and Allergy in Medicine. JGC Editions 2003. Chapter 87: 589-94.
 • Hrubiško M, Čižnár P. Asthma bronchiale. Národné smernice pre terapiu. Bonus, Bratislava 2010; ISBN 978-80-969733-4-7: 96 s.
 • Hrubiško M. Histamínová intolerancia. Známa neznáma. Teva – Sciotec 2011. 26 s.
 • Hrubiško M a kol. Probiotiká ako súčasť imunitného systému človeka. Bonus, Bratislava 2012; 215 s. ISBN 978-80-969733-7-8.
 • Rovenský J, Blažíčková S, Hrubiško M, eds. Transfer faktor v klinickej praxi včera a dnes. SAP - Slovak Academic Press s.r.o. 2014; 195 s.
 • Hrubiško M, Michaličková J, Paulovičová E. Rekurentná kandidová vulvovaginitída. Vlastné skúsenosti s prípravkom Candivac a nové odporúčania. Alergie 2010; 12(4): 274-279.
 • Hrubiško M, Sanislo L, Zuzulová M, Michaličková J, Železníková T, Sedlák J, Bella V. Immunity profile in breast cancer patients. Bratisl Lek Listy 2010; 111(1): 20-26.
 • Jesenak M, Majtan J, Rennerova Z, Kyselovic J, Banovcin P, Hrubisko M. Immunomodulatory effect of pleuran (β-glucan from Pleurotus ostreatus) in children with recurrent respiratory tract infections. Int Immunopharmacol. 2013; 15(2): 395-9.
 • Hrubiško M, Laššán Š. Exacerbácia astmy ako obávaná komplikácia – vieme jej predísť? Klin Imunol Alergol 2013; 33 (1): 4-11.
 • Jesenak M, Hrubisko M, Majtan J, Rennerova, Z, Banovcin P. Anti-allergic Effect of Pleuran (β-glucan from Pleurotus ostreatus) in Children with Recurrent Respiratory Tract Infections. Phytotherapy Research 2013; 28: 471-474.
 • Jeseňák M, Hrubiško M, Bánovčin P. Polyoxidónium – nový syntetický imunomodulátor a jeho využitie v dermatológii. Liečba dermatovenerologických ochorení 2013; 1(1): 19-26.


Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023