KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Ústav klinickej fyziky LF SZU a OÚSA
Limbová 12
Bratislava
833 03

Detašované pracoviská:

OUSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava  
VOÚ, Rastislavova 43, 041 91 Košice

Vedúci útvaru:

doc. RNDr. Gabriel Králik, PhD.

gkralik@ousa.sk, tel: 02/32249193

Členovia útvaru:

doc. RNDr. Pavol Matula, CSc.

matula@vou.sk, tel: 055/6785925

RNDr. Soňa Kováčová, CSc.

skovacov@ousa.sk,tel: 02/32249127

Mgr. Jozef Grežďo, PhD.

jgrezdo@ousa.sk, tel.: 02/32249195


 

Vážené kolegyne, kolegovia,

 

vítame Vás na webovej stránke Ústavu klinickej fyziky SZU a OÚSA, Lekárskej fakulty, kde Vás budeme informovať o možnostiach, podmienkach a spôsobe postgraduálneho vzdelávania v špecializačnom odbore "Klinická fyzika".

 

Na tejto stránke nájdete informácie týkajúce sa študijného programu špecializačného odboru "Klinická fyzika",  pre fyzikov pracujúcich  pre oddelenia radiačnej onkológie, nukleárnej medicíny a rádiológie.

 

Vyplnenú prihlášku na ktorúkoľvek školiacu akciu uvedenú v programe kontinuálneho vzdelávania môžete doručiť osobne, poštou, faxom alebo mailom na Študijné oddelenie LF SZU v Bratislave, Limbová 12, 833 03 Bratislava.

 

Na webovej stránke Ústavu klinickej fyziky LF SZU a OÚSA vás budeme aktuálne informovať o zmenách a novinkách v oblasti postgraduálneho vzdelávania.

 

Privítame Vaše kritické pripomienky a rady, ktoré nám umožnia postupne rozširovať informačné spektrum podľa Vašich požiadaviek.

 

Tešíme sa na vzájomne prospešnú interaktívnu spoluprácu.

 

Bratislava 1.5.2014

 

 

doc. RNDr. Gabriel králik, PhD.
prednosta Ústavu klinickej fyziky LF SZU a OÚSA

 


Dokumenty:

 

  • Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Klinická fyzika ( DOC, PDF)
  • Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a na výkon práce v zdravotníctve podľa nariadenia vlády SR č. 111/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z.( PDF )
    (spolu s touto žiadosťou, je potrebné doručiť dve podpísané kópie Zmluvy o ďalšom vzdelávaní, ktoré nájdete na stránke Lekárskej fakulty SZU v časti LF > Dokumenty > Na stiahnutie)
  • Rámcový program školiaceho miesta špecializačného štúdia Klinická fyzika ( DOC, PDF)
  • Informácie – pre zaradenie a štúdium v špecializačnom odbore Klinická fyzika ( DOC, PDF )

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023