KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Ústav cudzích jazykov LF SZU
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

PhDr. Mária Tóthová Cellengová

telefón: +421 59 370 160

číslo miestnosti: B-209

e-mail: maria.tothovacellengova@szu.sk

Mgr. Lucia Mojžišová

telefón: +421 59 370 877

číslo miestnosti: B-281

e-mail: lucia.mojzisova@szu.sk

   Mgr. Marianna Mojžišová
  
telefón: +421 59 370 396

   číslo miestnosti: B-204

   e-mail: marianna.mojzisova@szu.sk

 

Mgr. Vladimíra Bashir Géčová
telefón: +421 59 370 396

číslo miestnosti: B-204

e-mail: vladimira.gecova@szu.sk

 

Mgr. Marta Gáfriková
telefón: +421 59 370 396

číslo miestnosti: B-204

e-mail: marta.gafrikova@szu.sk

Mgr. Anna Perďochova, PhD.
telefón: +421 59 370 396

číslo miestnosti: B-204

Ústav cudzích jazykov zabezpečuje:

  • v pregraduálnom štúdiu: pedagogickú činnosť vo vymedzenej oblasti vzdelávania, výučbu/ semináre a s tým spojené písomné a ústne skúšanie a hodnotenie študentov z anglického, slovenského a latinského jazyka na jednotlivých fakultách v bakalárskych, magisterských a doktorských študijných programoch.
  • pripravuje učebné texty z medicínskych a medicíne príbuzných disciplín z aktuálnych zdrojov (knižných a internetových) Podieľa sa a zodpovedá za tvorbu študijných materiálov, formovanie trendov a koncepcií v študijnom odbore.
  • v postgraduálnom štúdiu zabezpečuje konzultácie doktorandov v odbornej terminológii v príslušnom odbore ( MUDr., RNDr., PhDr., Ing. a Mgr.) a jazykové skúšky spojené s prezentáciami prác z jazyka (v anglickom jazyku) pre lekárov, farmaceutov a iných pracovníkov v zdravotníctve zaradených do doktorandského a špecializačného štúdia na jednotlivých fakultách SZU.


Okrem pedagogickej činnosti sa venuje aj odborným prekladom medicínskych textov, prednášok, posterov a iných materiálov z anglického do slovenského a zo slovenského do anglického jazyka pre potreby vedenia SZU.