KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
I. interná klinika LF SZU a UNB
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/kliniky-lekarskej-fakulty/

I. INTERNÁ KLINIKA LF SZU A UNB V BRATISLAVE 

pracovisko: Nemocnica ak. L. Dérera, Limbová 5, Bratislava, - 3. poschodie, B

Prednosta: doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH 

Primár: doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.

 

inštruktorky: R. Eliášová, 02/5954 2261, renata.eliasova@szu.sk

                       J. Demeková 02/5954 3256, janka.demekova@szu.sk

                 úradné hodiny: pregraduál    PONDELOK a ŠTVRTOK 10:00-12:00h.

                                                 postgraduál   STREDA 10:00 - 12:00 h.  


VYHĽADÁVANIE VZDELÁVACH AKTIVÍT v programe špecializačného štúdia lekárov  KLIK na  nižšieuvedený link a tam vyhľadávate prostredníctvom šípok:

Plán aktivít ďalšieho vzdelávania     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAMY

* Termíny skúšok sú uvedené v dokumentoch, o.i. aj v spodnej časti  tzv. Viac info.

* Termíny kurzov a iných povinných vzdelávacích aktivít vyšpecifikujete cez plán aktivít ďalšieho vzdelávania, alebo v príslušných doleuvedených dokumentoch 

* Na povinné vzdelávacie aktivity sa lekári zaradení do špecializácie vnútorné lekárstvo hlásia bez vyzvania,   v súlade s  postupnosťou uvedenou v časti 

Organizácia ďalšieho vzdelávania v odbore VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO. 

 

 *** KŠŠ pred overením vedomostí zo spoločného internistického kmeňa bude realizovaný

 v termíne 17.4.2023 - 28.4.2023.

Prihlášku na povinný kurz adresujte na ŠTUDIJNÉ ODD. SZU

*** PRIJÍMANIE  prihlášok  na  Overenie vedomostí zo spoločného internistického kmeňa na jarný termín 2023 bolo UKONČENÉ. 

 

*** KŠŠ pred špecializačnou skúškou z vnútorného lekárstva bude realizovaný

v termíne 9.5.2023 - 17.6.2023.

   ►Prihlášku na povinný kurz adresujte na študijné odd. SZU. 

   ►Prihlášku na špecializačnú skúšku adresujte na študijné odd. SZU.

   ►Kópiu prihlášky na špecializačnú skúšku z VL spolu so špecializačnou prácou adresujte na     I. Internú kliniku SZU a UNB.

 

                      


  

Členovia pedagogického útvaru:

doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH,  odborné zameraie: nefróg, vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, organizácia a riadenie v zdravotníctve

doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., odborné zameranie: internista

doc. MUDr. Naďa Rozumyková, PhD., odborné zameranie  internista

MUDr. Andrea Farkašová, odborné zameranie: nefrológ, imunológ

MUDr. Adriana Gregušová, PhD., odborné zameranie: internista
MUDr. Andrej Karaman, PhD., odborné zameranie: internista

MUDr. Viera Smetanová, PhD., odborné zameranie: internista

MUDr. Ľudmila Trejbalová, odborné zameranie: endokrinológ


 

I. interná klinika SZU a UNB, je klinickou základňou pre pregraduálne aj postgraduálne vzdelávanie vo vnútornom lekárstve na LF SZU. Je pracoviskom pre výučbu Vnútorného lekárstva vo Všeobecnom lekárstve (v SJ) a General Medicine (v anglickom jazyku) a Zubnom lekárstve na LF SZU (v SJ).

 

Na klinike sa uskutočňuje:

1. pregraduálne vzdelávanie študentov LF SZU: v odbore Všeobecné lekárstvo, General Medicine a Zubné lekárstvo,

2. postgraduálne vzdelávanie lekárovšpecializačné štúdium v špecializačnom študijnom programe:  VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO, NEFROLÓGIA,certifikovaná  CPČ abdominálna USG pre dospelých, sídlo Kliniky Endokrinológie je: OUSA Heydukova 10, Bratislava,

3. postgraduálne doktorandské štúdium v odbore vnútorné lekárstvo

Zaradenie do špecializačného štúdia má v kompetencii OMO (organizačno metodický odbor SZU).

 

Na klinike pôsobia tieto pedagogické útvary:

Špecializačný odbor VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO

Špecializačný odbor NEFROLÓGIA

 

Vvenujte pozornosť týmto informáciám: 

CPČ v abdominálnej ultrasonografii u dospelých

 

sídlo  v NSMAS, a.s., Satinského 1, BA - Staré Mesto

prednosta Internej kliniky NSMAS doc. MUDr. M. Žigrai, PhD. 

Katedra endokrinológie má sídlo:  OÚSA, Heydukova 10, BA - Staré Mesto

 

prednosta kliniky: doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.


 

 

 

 

 

 

  1. Pregraduálne štúdium – pre študentov LF SZU Všeobecného lekárstva, General Medicine (v anglickom jazyku) a Zubného lekárstva.

 

Pregraduálne štúdium vo Vnútornom lekárstve (3.- 6.ročník LF SZU) je realizované v zimnom a letnom semestri, prednášky a stáže v súlade s rozvrhom hodín. V 6. ročníku je výučba vo forme tzv. blokovej stáže, štúdium sa ukončí štátnou záverečnou skúškou. Nástup na stáže je uvedený v rozvrhu. 

Stáže študentov v plnom rozsahu podľa aktuálneho rozvrhu sú povinné

 

Absolvovanie všetkých stáží je podmienkou pre udelenie priebežného hodnotenia, resp. pripustenia ku skúške. Skúšky sa konajú v termínoch uvedených v MAISe. Termíny skúšok určuje pedagóg. Na skúšku sa študent prihlasuje povinne cez MAIS.  Ďalšie podmienky oznámi prednášajúci na prvej prednáške. 

 

 


 2. Postgraduálne, špecializačné štúdium  

Základné informácie o špecializačnom štúdiu

 

VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO

doc. MUDr. Naďa Rozumyková, PhD., odborný garant

pre postgraduálne vzdelávanie špecializačného  štúdia vo vnútornom lekárstve, nada.rozumykova@szu.sk

Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva z praktickej a teoretickej časti, kde praktické vzdelávanie má prevahu. Začína sa spoločným internistickým kmeňom s odporúčanou dĺžkou trvania 24 mesiacov.

Na spoločný internistický kmeň nadväzuje špecializačné štúdium vo vnútornom lekárstve s odporúčanou dĺžkou trvania 36 mesiacov. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je aj obhajoba písomnej práce.

Praktická časť výučby prebieha formou práce na oddelení I. internej kliniky LF SZU a UNB. Zahŕňa odoberanie anamnézy, stanovenie diagnózy, liečbu a stanovovanie prognózy vývoja choroby. Časť pobytu na klinike sa realizuje na oddelení a jednotke intenzívnej starostlivosti pod vedením špecialistu. Súčasťou prípravy sú aj priebežné konzultácie k písomnej špecializačnej práci a zintenzívnenie výučby v oblasti zobrazovacích metódach a  samostatnej klinickej práce. Praktická výučba je doplnená pravidelnými teoretickými vstupmi formou seminárov v  kontexte najnovších odporúčaní.

 

Organizácia ďalšieho vzdelávania v odbore VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky sú nasledovné:

1. krok – požiadať SZU o zaradenie do odboru

2. krok – kontakt s I. internou klinikou SZU a UNB - telefonicky, e-mailom alebo osobne

3. krok – plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného auditorskou komisiou MZ SR, klik na link

Špecializačný študijný program VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO

4. krok – 1x ročne v 1. aj v 2. roku štúdia absolvovať povinne 1- dňový kontrolný deň (KDŠŠ) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných vedomostí a praktických zručností.

5. krokpo ukončení 2. roku štúdia absolvovať povinný 2-týždňový  kurz pred ukončením spoločného internistického kmeňa  (KŠŠ).

6. krokabsolvovať Overenie vedomostí  po ukončení spoločného internistického kmeňa

7. krokv 3. roku ďalšieho vzdelávania absolvovať povinne 1-dňový kontrolný deň (KDŠŠ) za účelom kontroly plnenia študijného programu a 2-týždňové školiace miesto na I. internej klinike SZU a UNB.

8. krokv 4. roku opäť absolvovať 1-dňový kontrolný deň (KDŠŠ) za účelom kontroly plnenia študijného programu a 2-týždňové školiace miesto (ŠMŠŠ) na I. internej klinike SZU. Požiadať vedúceho pedagogického útvaru o pridelenie témy špecializačnej práce.

9. krokv 5. roku opäť absolvovať 1-dňový kontrolný deň za účelom kontroly plnenia študijného programu a kurz pred špecializačnou skúškou.

10. krok - po ukončení 5. roku absolvovať špecializačnú skúšku (poučenie nájdete nižšie v častu viac info). Po splnení všetkých predpísaných aktivít  a v dostatočnom predstihu (minimálne 12 týždňov pred termínom skúšky) zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku spolu s Indexom odbornosti a Záznamníkom zdravotných výkonov na študijné oddelenie LF SZU. V dostatočnom predstihu (minimálne 14 týždňov pred termínom skúšky) zaslať na I. Internú kliniku SZU a UNB  špecializačnú prácu podľa schválenej témy, odkonzultovanú s prideleným školiteľom. Informácie o náležitostiach záverečných prác (klik na link):

 

NEFROLÓGIA
 

doc. MUDr. Adrián Okša, CSc. odborný garant pre špecializačné štúdium v nefrológii

doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH, prednosta kliniky

MUDr. Andrea Farkašová, asistent

 


ABDOMINÁLNA ULTRASONOGRAFIA U DOSPELÝCH

doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD. - pracovisko NSMAS, BA - Staré Mesto

odborný garant pre certifikačný študijný program Abdominálna ultrasonografia u dospelých

miroslav.zigrai@szu.sk

Certifikačná príprava trvá 18 mesiacov. Nadväzuje na:

1. špecializáciu v odbore všeobecné lekárstvo, vnútorné lekárstvo alebo v inom internistickom špcializačnom odbore, ktorého súčasťou je spoločný internistický kmeň
2. špecializáciu v odbore chirurgia, gastroenterologická chirurgia alebo gynekológia a pôrodníctvo.
Súčasťou certifikačnj prípravy je aj absolvovanie povinného 2-týždňového školiaceho miesta  na I. internej klinike D. Diešku LF SZU, NsP akad. L. Dérera, UN Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava.
Certifikačná príprava sa ukončí certifikačnou skúškou pred komisiou.
(Minimálny štandard pre certifikačný študiný program v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Viac info:

 

ZARAĎOVANIE DO ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA VYKONÁVA PEDAGOGICKÝ ODBORU SZU

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023