KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Centrum pre dysfluencie
Limbová 12
Bratislava
833 03

tel. +421 2 59370 182

 

PhDr. Ľubomíra Štenclová

Mgr. Katarína Hošková

Mgr. Diana Jansová

 

Na Slovensku je starostlivosť o ľudí s patologickou dysfluenciou (najmä zajakavosťou) zabezpečená v rezorte zdravotníctva (v logopedických ambulanciách, aj psychologických ambulanciách, zriadených pri nemocniciach a na klinikách, v neštátnych logopedických a psychologických ambulanciách, možná je i hospitalizácia na foniatrickom oddelení).

 

V rezorte školstva pracujú so zajakavými deťmi logopédi a psychológovia v pedagogicko - psychologických poradniach (OPPP, PPP), v špeciálno - pedagogických poradniach, v detských integračných centrách (DIC), ale i v školských logopedických poradniach zriadených pri bežných základných školách.

 

Osobitnou formou starostlivosti o ľudí so zajakavosťou je Centrum pre dysfluencie Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a v rámci neho i svojpomocná skupina dospelých so zajakavosťou.

 

Centrum pre dysfluencie SZU je pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity zamerané na pomoc ľuďom s neplynulosťou (zajakavosť u detí i dospelých, vývinová neplynulosť, brblavosť). Ponúka bezplatné poskytovanie informácií a poradenstva pre týchto ľudí (aj pre ich rodičov, príbuzných, priateľov, a všetkých, ktorí im chcú pomôcť a tiež pre školských a klinických odborníkov), aplikuje moderné humánne trendy v diagnostike zajakavosti a v neposlednom rade i terapiu pre ľudí s týmto druhom narušenej komunikačnej schopnosti. Nezabúda ani na publikovanie článkov a iných publikácií k problematike, či organizovanie, príp. aktívne zúčastňovanie sa na rôznych seminároch, často s medzinárodnou účasťou…

 

Centrum pre dysfluencie ako občianske združenie vzniklo v roku 1999 pod vedením prof. PhDr. Viktora Lechtu, PhD. Centrum pre dysfluencie SZU vzniklo v roku 2003 pod záštitou Slovenskej zdravotníckej univerzity. Už v občianskom združení CD pracoval tím odborníkov (dobrovoľníkov), ktorí pokračujú v práci v CD SZU. Tím odborníkov zahŕňa najmä logopédov, psychológa, ale i študentov spomínaných odborov.

 

VG SZU - v súčasnosti sme zapojení do projektu – Mapovanie vývinových dysfluencií u slovensky hovoriacich detí bez zajakavosti v období 30 až 42 mesiacov – analýza neplynulostí v rečovej produkcii.

 

Pracovníci a kontakty

 

Ciele a organizačná štruktúra

 

Často kladené otázky

 

Rady pre rodičov

 

Rady psychológa

 

Svojpomocná skupina

 

Publikácie

 

Fotogaléria

 

Povedali o nás

 

Zaujímavé stránky

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023