KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Oddelenie metalomiky
Limbová 14
Bratislava
833 03

tel.: +421 2 59370 248, 59370 247,
59370 318

 

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť v oblasti analytickej chémie toxických a esenciálnych prvkov, v hodnotení environmentálneho a zdravotného rizika z expozície toxickým prvkom a deficitu esenciálnych prvkov. Podieľa sa na pregraduálnej, postgraduálnej výučbe a na expertíznej činnosti pre fyzické a právnické osoby a pre klinickú prax.

  

Vedúci oddelenia:

Ing. Vlasta Mašánová, PhD., +421 2 59370 248

vlasta.masanova@szu.sk

 

Vedeckí pracovníci:

Ing. Iveta Uhnáková, PhD., +421 2 59370 247

iveta.uhnakova@szu.sk

 

  
Vedecko-výskumná činnosť
 
Oddelenie metalomiky vzniklo ako realizačný výstup riešenia projektu SK0020, finančne podporeného z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a rozpočtu SR a orientuje sa na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti toxických a esenciálnych prvkov.
Výskumné aktivity oddelenia sú zamerané na:
 • stanovenie celkových obsahov a špeciácií (izotopové zloženie/mocenstvo/forma) chemických prvkov v zložkách životného prostredia, v požívatinách, v biologických materiáloch (tkanivá, telové tekutiny) a vo vzorkách z in vivo a in vitro experimentov
 • štúdium vplyvu sledovaných chemických prvkov na stav životného prostredia, expozíciu obyvateľstva a hodnotenie rizík
 • štúdium interakcií environmentálnych, nutričných a genetických faktorov a vzťahov medzi expozíciou človeka sledovaným chemickým prvkom a výskytom závažných ochorení s cieľom prispieť k objasneniu etiológie ochorení.

Databáza výsledkov z riešenia projektu SK0020 je na požiadanie prístupná pre orgány a organizácie štátnej správy SR.

 
Pedagogická činnosť
 
Pracovníci oddelenia prednášajú a vedú cvičenia v rámci pregraduálnych, postgraduálnych a špecializačných štúdií VŠ (Slovenská zdravotnícka univerzita, Univerzita Komenského) a odborných kurzov, pôsobia ako členovia skúšobných komisií, posudzovatelia diplomových, doktorandských, špecializačných prác a výskumných projektov a školitelia diplomantov a doktorandov. 
 
 
 
Technická infraštruktúra oddelenia
 
Prístrojové vybavenie oddelenia zahŕňa:
-        atómové absorpčné spektrometre s hydridovou, plameňovou a bezplameňovou technikou s deutériovou a Zeemanovou korekciou pozadia -  PU9400X (fy. Unicam), AA280Z a AA240FS (fy. Varian)
-        analyzátor Hg - AMA 254 (fy. Altec)
-        plynový chromatograf - Trace GC Ultra (fy. Thermo Scientific)
-        vysokoúčinný kvapalinový chromatograf - Accela (fy. Thermo Scientific)
-        hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS) - XSeries 2 fy. Thermo Scientific) s možnosťou tandemového prepojenia s HPLC/GC
-        pomocné zariadenia - mikrovlnný rozkladný systém, lyofilizátor, zariadenie na subboiling destiláciu kyselín a ďalšie štandardné laboratórne vybavenie
 
  
 
Výskumné projekty

 •  „Pôsobenie chemických polutantov ako endokrinných rozrušovačov u detí, projekt finančne podporený z APVV (APVV-0571-12), doba riešenia 2013-2016, zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. E. Šovčíková, CSc.
 •  „Bezpečnosť terapeuticky a komerčne používaných nanočastíc: vplyv na reprodukčný a imunitný systém, oxidačný status a prevencia možného rizika (NANOREPRO)“, projekt finančne podporený z APVV (APVV-0404-11), doba riešenia 2012-2015, zodpovedný riešiteľ Mgr. S. Scuková, CSc. (Ústav experimentálnej endokrinológie SAV), zodpovený riešiteľ za SZU: Mgr. E. Rollerová, PhD.
 •  „Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia“, projekt financovaný zo ŠF EÚ (ITMS: 26240120033), doba riešenia 2011-2015, zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. M. Gajdoš, PhD.
 •  „QNano Research Infrastructure. Aktivita-Stanovenie nanočastíc v biologických materiáloch použitím ICP-MS/AAS", projekt financovaný z EÚ 7RP, doba riešenia 2011-2015, zodpovedný riešiteľ aktivity: Ing. M. Ursínyová, PhD.
 •  „Zlepšenie medicínskej diagnostiky Wilsonovej choroby“, interný projekt SZU, doba riešenia 2010-2012, zodpovedný riešiteľ: Ing. I. Uhnáková, PhD.
 •  „Výskum vplyvu metalómov a genetických faktorov na zdravie detí - Centrum medicínskej metalomiky v SR“, kód projektu - SK0020, projekt financovaný z FM EHP, NFM a rozpočtu SR, doba riešenia 2007-2011, zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Ursínyová, PhD. 
 •  „Prospektívna kohortová štúdia o pôvode chorôb dospelosti v prenatálnom vývojovom období v slovenskej populácii“, projekt finančne podporený z MZSR (2007/07-SZU-03), doba riešenia 2008-2013, zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. J. Štencl, CSc.
 •  Centrum excelentnosti pre výskum neuroendokrinných mechanizmov patogenézy závažných ochorení (CENDO) pri SAV“, projekt finančne podporený zo SAV, doba riešenia 2007-2010, zodpovedný riešiteľ za SZU: doc. MUDr. K. Šebeková, DrSc.
 •  „Štúdium vplyvu vybraných toxických prvkov (Pb, Cd, Hg) za spolupôsobnosti PCB na hladiny hormónov štítnej žľazy a neurobehaviorálny vývoj dieťaťa“, kód projektu 2005/41-SZU-19, projekt finančne podporený z MZ SR, doba riešenia 2006-2008, zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Ursínyová, PhD.
 •   „Závislosť medzi koncentráciami vybraných toxických a esenciálnych prvkov a alergickými ochoreniami u detí“, kód projektu APVT–21-025602, projekt finančne podporený z APVT a rozpočtu SZU, doba riešenia 2002-2006, zodpovedný riešiteľ: Ing: M. Ursínyová, PhD.     
 


 
 
 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023