KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Fyziologický ústav LF SZU
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/ustavy-lekarskej-fakulty/
Limbová 12
Bratislava
833 03
Vitajte na stránke ústavu fyziológie SZU
 
 
Náš ústav zastrešuje výučbu študijného predmetu Fyziológia pre študentov lekárskej fakulty a fakulty verejného zdravotníctva
 

 
VEDÚCI PEDAGOGICKÉHO ÚTVARU
 
PharmDr. Štefan Mátyás, PhD.
Prednosta
Tel: 02/59370.395
Fyziologický ústav
Kancelária B-120, 1. poschodie
 
 
 
 
ČLENOVIA PEDAGOGICKÉHO ÚTVARU

 

doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.

e-mail: richard.imrich@szu.sk

 

MUDr. Henrieta Patayová, PhD.
Odborná asistentka
Tel: 02/59370.562
e-mail: henrieta.patayova@szu.sk
 
RNDr. Peter Musil, PhD.
Odborný asistent
 
MVDr. Leona  Čuhárová
Odborná asistentka

 

PharmDr. Silvester Poništ, PhD.

 

Externí pracovníci

MUDr. Katarína Zvarová, PhD.

e-mail: katarina.zvarova@szu.sk


Čestný člen

doc. MUDr. Igor Béder, CSc.

 
PRIEBEH SKÚŠKY - VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO A ZUBNÉ LEKÁRSTVO
 

Skúška z fyziológie sa skladá z troch častí: písomný test, praktická skúška a ústna skúška.

 

Praktická skúška a písomný test

Začiatok: 8.30 hod

Miesto konania: Fyziologický ústav, Praktikáreň B-133

 

Písomný test

Študent odpovedá na 10 otázok, ktoré sú náhodne vygenerované z poolu otázok. Každá otázka je z inej kapitoly fyziológie. Na vypracovanie testu študent má 45 minút. Za každú otázku možno získať maximálne 4 body, maximálny počet bodov za test je 40. Za úspešne vykonaný sa považuje test ohodnotený počtom bodov 28 a viac.

Výsledok testu sa študent dozvie v deň konania testu do 11.00 hod. Informáciu podáva učiteľ, ktorý ho skúšal praktickú skúšku a/alebo hodnotil test.

Po ukončení testu študenti sú postupne pozývaní na praktickú skúšku. 

 

Praktická skúška

Študent si losuje dve praktické úlohy z Otázok ku praktickej časti skúšky. Jednu úlohu študent vykoná prakticky a napíše stručný protokol, do ktorého uvedie svoje výsledky. Druhú úlohu nevykoná prakticky, iba napíše stručný protokol, do ktorého uvedie teoretické výsledky alebo opis pozorovania.

Po ukončení prípravy je študent preskúšaný. V odpovedi  uvedie úlohu teoretickými poznatkami, vysvetlí princíp a postup úlohy, v závere posúdi výsledok.

 

Ústna skúška

Začiatok: 11:30 hod.

Študent si losuje tri otázky, jednu z každej tretiny uverejnených skúšobných otázok k teoretickej skúške. Skúšajúci počas skúšania kladie ďalšie doplňujúce otázky.

Pri udeľovaní výslednej známky zo skúšky z fyziológie sa prihliada na ústnu odpoveď, výsledok testu a praktickej skúšky, ako aj na hodnotenie práce študenta počas semestra (testy, aktivita na praktických cvičeniach, protokoly).

 

Dôležité upozornenia 

V prípade neúspešne vykonaného testu (menej ako 28 bodov) alebo praktickej skúšky študent nepostupuje na ústnu skúšku.

Pri nasledujúcom termíne/termínoch opakuje študent tie časti skúšky, v ktorých neuspel, a až po ich úspešnom vykonaní postupuje na ústnu skúšku. 

Študent, ktorý neuspel na ústnej skúške, nemusí pri nasledujúcom termíne opakovať praktickú skúšku ani test, ak v nich už raz uspel. 

Na skúšku z fyziológie môže ísť študent iba po splnení podmienok úspešného absolvovania predmetov Fyziológia 1 a Fyziológia 2.

Na obe časti skúšky (praktickú i ústnu) je potrebné priniesť si ISIC kartu.

Na praktickej skúške sa vyžaduje plášť.

 

Skúškové otázky VL

 

userfiles/file/Katedry/kat_190/Fyziol%C3%B3gia%20ot%C3%A1zky%20pre%20%C3%BAstnu%20sk%C3%BA%C5%A1ku%20VL.pdf

 

Skúškové otázky ZL

 

userfiles/file/Katedry/kat_190/Fyziol%C3%B3gia%20ot%C3%A1zky%20pre%20%C3%BAstnu%20sk%C3%BA%C5%A1ku%20ZL.pdf

 

 

 
FINAL EXAMINATION OF PHYSIOLOGY - GENERAL MEDICINE
 

The examination of physiology consists of the written test, practical examination and oral examination.

 

Written test and practical examination

Beginning: 8.30 a.m.

Location: Institute of Physiology, Practical room B-133

 

Written test

The written test consists of 10 randomly generated questions from our pool. Each question is from one chapter of physiology. Students are expected to write short answers. The test lasts 45 minutes. The score for each question is maximum 4 points, the maximal score for the test is 40 points. Minimum of 28 points are required to pass the test.

Students will be informed about the result of their tests latest at 11.00 a.m. by the examiner of the practical part and/or who evaluated their test.

After completing the test the students are invited by the examiner to proceed to the practical examination.

 

Practical examination

The student picks randomly two question/task (from the list of Practical Laboratory Exam Questions) from an envelope. The student will perform the task for one question and will write a short protocol which includes also his/her results or observation(s). In case of the second question, it is not required to perform the task, the student will describe the procedure of the task and he/she will write a short protocol with predicted possible results or expected observations.

After preparation the student is examined. He/she is expected to explain the task - including purpose of the examination, procedure, expected results, interpretation of the results and relevant theory.

 

Oral examination

Beginning: 11:30 p.m.

The student randomly picks 3 questions one from each third of the list of Theoretical/Oral Exam Questions. The examiner may ask additional questions during examination.

 

In the final grade examiner takes into account the oral examination, the final written test and final practical exam, as well as evaluation of the student's work during the semester (including tests, activity during practicals and protocols).

 

Important notice

The student can proceed to the oral examination only if he/she passed both the written test (i.e. received 28 points or more) and practical examination.

The student who failed the practical examination or test has to repeat within the next examination term only those parts of the examination that he/she has failed (test, practical examination or both).

The student who failed the oral examination, but however has passed the test and the practical examination does not need to repeat the test and practical examination within the next examination date(s).

The student can proceed to the physiology examination only if he/she has completed both Physiology 1 and Physiology 2.

The students are required to bring their ISIC cards for both the practical and oral examination.

In the practical exam a white coat is required.

 

Exam questions GM

 

userfiles/file/Katedry/kat_190/Physiology%20Oral%20Exam%20Questions.pdf

 

 

Na stránke sa pracuje

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023