KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Ústav farmácie LF SZU
Limbová 12-14
Bratislava 37
833 03

Ústav farmácie Lekárskej fakulty SZU vznikol 1. 2. 2011 zlúčením katedier:

 

Katedra lekárenstva

Katedra farmaceutickej technológie

Katedra farmaceutickej kontroly a zabezpečovania kvality liekov

Katedra farmaceutických činností

 

 

 

K 1. 2. 2012 bol do Ústavu farmácie začlenený

Kabinet sterilizácie.

K 15. 1. 2014 bola do Ústavu farmácie začlenená

Katedra revízneho lekárenstva.

 

 

 

 

Kontakt:

 

  

Prednosta Ústavu farmácie LF SZU: 

   
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. 02/59 370 193 č. dverí B3-606
     

Sekretariát ústavu:

   
Mária Orgoníková 02/59 370 195 č. dverí B3-604
     

Pracovníci Ústavu farmácie - plný úväzok:

   
PharmDr. Lucia Černušková, CSc.  02/ 59 370 194 č. dverí B3-605
PharmDr. Margaréta Šubová, PhD.  02/ 59 370 176 č. dverí B-650
     
Pracovníci Ústavu farmácie - čiastočný úväzok:    
PharmDr. Desana Matušová, PhD.    
PharmDr. Mária Göböová, PhD.    
PharmDr. Renáta Midlerová    
PharmDr. Adriana Ďurčanská, MBA    
Mgr. Jarmila Bartošová    
Alena Krescanková    

 

 

E-mailové adresy pracovníkov Ústavu farmácie v plnom pracovnom úväzku píšte v tvare: 

meno.priezvisko@szu.sk.

 

Kontakt na pracovníkov v čiastočnom pracovnom úväzku prostredníctvom sekretariátu ústavu.

 

                        

Ústav farmácie zabezpečuje špecializačné, certifikačné a sústavné vzdelávanie farmaceutov, farmaceutických laborantov, technikov pre zdravotnícke pomôcky, zdravotníckych laborantov, laboratórnych diagnostikov.

 

 

Ústav farmácie tiež zabezpečuje:

 • školenia pre zamestnancov, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami a nemajú odbornú spôsobilosť
 • kurzy týkajúce sa problematiky SVP, výroby liekov a zabezpečenia ich kvality, validácie, transfúznych liekov a ich kvality
 • po odbornej obsahovej stránke časopis Farmaceutický obzor, ktorý vydáva Slovenská zdravotnícka univerzita

 

 

 

Školenie pre zamestnancov, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami a nemajú odbornú spôsobilosť. 

(Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 Z.z., §6, odseky 3, 4, 5). 

 

Kontakt: sekretariát ústavu (viď vyššie).

 

Najbližšie termíny pre jednotlivcov, resp. malé skupiny: 

 

 08. jún 2023, 8:30, on-line

 

 

 

Postup pre jednotlivcov a malé skupiny:

 • na sekretariát Ústavu farmácie zaslať originál aktuálnej prihlášky (GDPR) (nie sken) spolu s originálom objednávky (nie sken), v ktorej budú uvedené fakturačné údaje
 • kontaktovať mailom, prípadne telefonicky, sekretariát ústavu, kvôli obsadenosti termínov
 • po preškolení je nutné zaplatiť poplatok s uvedením správneho variabilného symbolu.    V prípade, že pri platbe nebude uvedený správny variabilný symbol, platba nebude môcť byť spárovaná s prihláškou a osvedčenie NEBUDE vystavené
 • dôležité - sken potvrdenia o zaplatení poslať mailom na sekretariát ústavu

Podľa Smernice SZU č.4/2019, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na SZU, platnej od 15.7.2019, je výška poplatku za školenie 150 €/ osobu.

Podľa Dodatku č. 1 zo dňa 15.11.2019 k vyššie uvedenej smernici sa poplatok znižuje na 100 € za osobu v prípade hromadnej objednávky žiadateľa pre viac ako 30 zamestnancov žiadateľa.

 

 

 

Problematika SVP, výroby liekov a zabezpečenia ich kvality, validácie, transfúznych liekov a ich kvalty a pod.

 

V rámci sústavného vzdelávania Ústav farmácie ponúka aj kurzy a workshopy s možnosťou objednať si tematický kurz pre skupinu pracovníkov konaný v mieste zamestnávateľa, alebo na SZU.

V prípade záujmu o kurzy kontaktujte p. Orgoníkovú (kontakt viď vyššie na tejto stránke). 

 

 

 

Farmaceutický obzor

 • vydáva SZU
 • po odbornej obsahovej stránke zabezpečuje Ústav farmácie 
 • kontakty na redakciu, informácie pre prispievateľov
 • obsahy jednotlivých čísel aj celé čísla sú (resp. postupne budú) k nahliadnutiu na stránke vydavateľstva www.herba.sk v rubrike Farmaceutický obzor. 
 • správne odpovede z uverejňovaných autodidaktických testov budú vždy po ukončení zasielania odpovedí uverejňované dolu na tejto stránke.

 

 

   

Farmaceuti a farmaceutickí laboranti môžu získať špecializácie v špecializačných odboroch, resp. certifikáty v certifikovaných pracovných činnostiach, ustanovených:

 

Výnosom MZ SR zo 17. sept. 2010 č. 12422/2010-OL, uverejneným vo Vestníku MZ SR z 15. 10. 2010

 

a ktoré boli zmenené a doplnené:

Výnosom MZ SR z 23. aug. 2011 č. 07575-OL-2011, uverejneným vo Vestníku MZ SR čiastka 19-31 dňa 1. sept. 2011.

 

Výnosom MZ SR z 18. nov. 2013 č. S08305-OL-2013, uverejneným vo Vestníku MZ SR čiastka 27-49 dňa 29.11.2013.

 

Minimálne štandardy pre jednotlivé študijné programy si môžete prečítať po kliknutí na názov konkrétneho odboru.

  

Minimálny štandard pre špecializačný študijný program podľa výnosu v znení účinnom do 30. novembra 2013 zostáva platný pre špecializačné štúdium, ktoré sa začalo pred 1. decembrom 2013 (Výnos MZ SR z 18. nov. 2013, č. S08305-OL-2013, § 1c).

 

→  nové minimálne štandardy platia pre uchádzačov, zaradených najskôr od 1. 2. 2014.

 

 

Špecializačné študijné programy v povolaní farmaceut:

 

 

 

Certifikačné študijné programy v povolaní farmaceut:

 • farmakoekonomika
  • akreditované
  • zabezpečuje Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU
 • klinické skúšanie produktov a liekov - odbor už nie je v sústave špecializačných odborov a certifikovaných pracovných činností (Nariadenie vlády 296/2010 Z.z., v znení neskorších predpisov (34/2018))
 • príprava cytostatík
  • akreditované
  • garant odboru: doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
 • revízne lekárenstvo -
  • akreditované
  • garant odboru: PharmDr. Renáta Midlerová
 • zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
  • akreditované 
  • garant odboru: Mgr. Jarmila Bartošová
  • aj pre povolanie lekár, zdravotnícky laborant s VŠ vzdelaním II. stupňa a laboratórny diagnostik
 •  
 • diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro - odbor už nie je v sústave špecializačných odborov a certifikovaných pracovných činností (Nariadenie vlády 296/2010 Z.z., v znení neskorších predpisov (34/2018))

  

Špecializačné študijné programy v povolaní farmaceutický laborant:

 

Špecializačné študijné programy pre riadiacich pracovníkov  v povolaní farmaceut: 

 • sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva tu
  • akreditované
  • garant odboru: PharmDr. Adriana Ďurčanská, MBA
 • odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctvetu  (Master of Public Health)
  • akreditované
  • zabezpečuje Fakulta verejného zdravotníctva SZU
 • manažment a administrácia v oblasti zdravia
 • zdravotnícky manažment a financovanie
  • akreditované 
  • zabezpečuje Katedra zdravotníckeho manažmentu a financovania SZU

  

 

Výučbové základne Ústavu farmácie:

 • Nemocničná lekáreň, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava
 • Nemocničná lekáreň, Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava
 • Nemocničná lekáreň, Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava

 

  

 

Zaradenie do odboru:

 

V prípade záujmu o získanie špecializácie alebo certifikátu je potrebné sa nechať čo najskôr zaradiť do špecializačného/certifikačného odboru.  

 

► ako postupujú pri zaraďovaní farmaceuti nájdete tu 

- potrebné tlačivá: žiadosť o zaradenie do odboru (doc., pdf) a zmluva (doc., pdf)

(spolu so žiadosťou je potrebné doručiť dve podpísané kópie Zmluvy o ďalšom vzdelávaní)

- je potrebné priložiť aj kópiu diplomu školiteľa (ak je na diplome uvedené priezvisko za slobodna, treba uviesť aj súčastné priezvisko)

- doklady k zaradeniu sa zasielajú priebežne 

 

 

► ako postupujú pri zaraďovaní farmaceutickí laboranti nájdete tu

 

 

Nová zmena dátumu zasielania dokladov k zaradeniu:

- ideálne treba doklady zaslať do 31.03. kalendárneho roka

- ale zaraďuje sa v priebehu celého roka (zákon 578/2004, novela 67/2022)

 

 

 

   

Priebeh špecializačného štúdia:

 

Farmaceuti:

 

- v prípade 3-ročného špecializačného štúdia (napr. lekárenstvo):

 • v 1. roku špecializačnej prípravy je povinná účasť na 1-dňovom kurze. Záujemcov o špecializáciu, zaradených do špecializačnej prípravy, bude na základe údajov z OMO kontaktovať sekretárka ústavu p.  Orgoníková.  
 • v 2. roku špecializačnej prípravy je tiež povinnosť zúčastniť sa na 1-dňovom kurze
 • v 3. roku špecializačnej prípravy je povinný 4-týždňový kurz, rozdelený na 2 x 2 týždne, viac informácií tu

 

Na každý jeden kurz treba vopred poslať vyplnenú prihlášku (doc., pdf).

Až na základe Vašej prihlášky Vám študijné oddelenie zašle pozvánku, kde bude uvedený aj jedinečný variabilný symbol, týkajúci sa nielen Vás, ale aj konkrétnej akcie. 

 

 Ako vyplňovať špecializačný index a záznamník odborných výkonov

- dozviete sa na 1-dňovom kurze v 1. roku špecializačnej prípravy.

 

Pred kontrolným dňom v 2. roku špecializačnej prípravy je potrebné odoslať poštou približne 2 týždne vopred na kontrolu záznamník (modrý) Dr. Šubovej.

 

 

  

Skúšky

 

 

 

doklady ku skúške:

 

Farmaceuti:

čo všetko a do kedy je potrebné odoslať pri prihlasovaní sa na skúšku

 - tu

 

Farmaceutickí laboranti: 

čo všetko a do kedy je potrebné odoslať pri prihlasovaní sa na skúšku

- sa dozviete na 2. kurze špecializačného štúdia

 

 

► termíny špecializačných skúšok: 

 

- farmaceuti - lekárenstvo 

 

♦ 14.-15. jún 2023

♦ 27.-28. jún 2023

 

 

 - laboranti - lekárenstvo

 

Skúška bude prezenčne

♦ 20. jún 2023

♦ 21. jún 2023

 

Termíny prideľuje Ústav farmácie!

 

  

  - laboranti - zdravotnícke pomôcky

 ► jeseň 2023

 

 

Upozornenie:

farmaceuti:

výňatok zo Skúšobného poriadku Lekárskej fakulty, Článku 8: Špecializačná skúška/certifikačná skúška:

 

(19) Špecializačnú skúšku možno opakovať najskôr za 1 rok, certifikačnú skúšku najskôr za 6 mesiacov. Opakovanú skúšku je účastník povinný vykonať najneskôr do dvoch rokov.

 

 

 

farmaceutickí laboranti:

výňatok zo Skúšobného poriadku FOaZOŠ: Článku 7: Špecializačná skúška/certifikačná skúška:

 

Špecializačnú/certifikačnú skúšku možno opakovať najskôr za 6 mesiacov a najviac 2 razy. Skúšku je účastník povinný vykonať najneskôr do dvoch rokov po ukončení štúdia.

 

   

 

Plán vzdelávacích aktivít pre akademický rok 2022-2023:

farmaceuti   farm. laboranti

 

prihláška (doc., pdfna vzdelávacie aktivity pre farmaceutov

 

prihláška na vzdelávacie aktivity pre farmaceutických laborantov

 

  

 

 

Materiály k prednáškam

 

Materiály k prednáškam sú určené pre účastníkov konkrétnych kurzov.

Heslo zašle mailom p. Orgoníková. 

 

Farmaceuti - lekárenstvo - KŠŠ:

 

 

► akad. rok 2020-2021

 

Upozornenie k používaniu študijných materiálov, okruhy otázok 04 2021, vzor zápisu do indexu odbornosti 

Otázka 1-legislatívna časť, Otázka 2-všeobecná časť zdravotná, lekárenská, farmakologická, Otázka 3-farmakológia, Otázka 4-príprava a kontrola liekov

Učebné materiály-doplnenie prednášok, ŠÚKL SK - Liekové riziko, SUKL CZ FI a NUL, Rizika prázdninových aktivit ke Dni lékáren, Standardní postupy Česká lékárnická komora, Právne normy v plnom znení-Lekárenstvo

 

 

 ► akad. rok 2021-2022

 

okruhy otazok, program

KŠŠ okt 2021:

sylaby B-C, sylaby G, sylaby K-M, sylaby O-R, sylaby S-W, sylaby Sy

 

KŠŠ febr. 2022:

sylaby 01, sylaby 02, sylaby 03, sylaby 04, sylaby 05, sylaby 06, sylaby 07, sylaby 08, sylaby 09, sylaby 10, sylaby 11, sylaby 12, sylaby 13, sylaby 14, sylaby 15

 

 

Farmaceuti - CPČ Revízne lekárenstvo

 

► akad. rok 2020-2021

 

certifikačná príprava-okruhy otázok, sylaby RF 2021, dôležité linky, očkovacie kalendáre, úhrada očkovacích látok, dýchacie prístroje

 

 

Farmaceutickí laboranti - lekárenstvo:

  

 

► akad. rok 2020-2021:

 

pokyny - index, záznamník, špecializačná práca

KŠŠ sept. 2020: materiály k prednáškam 

KŠŠ máj 2021: časť 01, časť 02, časť 03, časť 04, časť 05, časť 06, časť 07, časť 08, časť 09, časť 10, časť 11, časť 12, časť 13, časť 14, časť 15

 

► akad. rok 2021-2022

 

KŠŠ okt. 2021: časť 1, časť 2, časť 3

KŠŠ máj 2022: časť C, časť G, časť K, časť M, časť OR, časť S, časť St, časť Sub 01, časť Sub 02, casť Sub 03, časť Sutt, časť Sy 01, časť Sy 02, časť Sy 03 a 04, časť Sy 05, časť Sy 06, časť Sy 07, časť Sy 08, časť Sy 09, časť Sy 10, časť Sy 11 a 12, časť Sy 13, časť Sy 14 -16, časť SyK

 

 

Farmaceutickí laboranti - zdravotnícke pomôcky

 

akad. rok 2021- 2022

 

KŠŠ okt. 2021: materiály časť 01, časť 02, časť 03, časť 04, časť 05, časť 06, časť 07, časť 08, časť 09, časť 10, časť 11, časť 12, časť 13, časť 14, časť 15, časť 16, časť 17, časť 18 , časť 17a

 

Heslo zašle mailom PharmDr. Černušková.

Heslo je rovnaké pre jeseň, jar, doplnenia, príklady špecializačných prác, okruhy...

 

  

Upozornenie: na praktickej časti špecializačnej skúšky budú otázky nie len na prípravu liekových foriem, ale aj skúšky totožnosti. 

 

 

  

 

Školiace miesto na doplnenie výkonov:

 

prihlásenie na ŠM - farmaceuti:

► vhodné až po absolvovaní 1-dňového kurzu v 2. roku špec. štúd

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023