KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Ústav genetiky a molekulárnej medicíny LF SZU
Limbová 14
Bratislava
833 03

Prednosta pedagogického útvaru

doc. MUDr. Darina Ďurovčíková, CSc.

tel.: +421 2 59 542 363

e-mail: darina.durovcikova@szu.sk

e-mail: darina.durovcikova@gmail.com

Členovia pedagogického útvaru

RNDr. Regina Lohajová Behulová, PhD.

zástupca prednostu
e-mail: regina.behulova@gmail.com

 

RNDr. Katarína Závodná, PhD.

MUDr. Katarína Melišová, PhD.

RNDr. Iveta Černáková, PhD.

RNDr. Ivana Hojsíková

Vážené kolegyne, kolegovia,


vítame Vás na webovej stránke Ústavu genetiky a molekulovej medicíny Viliama Izakoviča. Nájdete tu základné informácie týkajúce sa špecializačných študijných programov a organizačné informácie, koncepcie odboru, pregraduálnej a postgraduálnej výučby.


V odbore garantujeme akreditovaný špecializačný študijný program pre dve kategórie zdravotníckych povolaní (lekár a laboratórny diagnostik). Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy a ich štruktúru určuje výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL a sú uvedené v prílohe č.1 a č.2.


Praktická časť výučby sa uskutočňuje v ambulantnej časti, v cytogenetickom a DNA laboratóriu:

 • Klinicko-genetické a dyzmorfologické vyšetrenie pacienta.
 • Nácvik a vedenie genetických konzultácií a poradenstva v rôznych genetických situáciach.
 • Práca so zdravotnou dokumentáciou, štruktúrou chorobopisu a genetického posudku, či písomnej správy.
 • Laboratórne pracovné postupy v cytogenetickom laboratóriu - krátkodobé a dlhodobé kultivácie, klasické zobrazovacie metódy chromozómovej analýzy.
 • Ostatné laboratórne techniky - onkocytogenetika hemoblastóz, PGD, onkogenetika solídnych tumorov.
 • Laboratórne pracovné postupy DNA analýzy- izolácia DNA, RNA, PCR, RT PCR, fragmentačná a sekvenačná analýza.

Výučbové základne pre akreditované študijné odbory v Lekárskej genetike:

 • Klinika lekárskej genetiky SZU a UNB
  • Kontaktná osoba: doc.MUDr. Darina Ďurovčíková, CSc.
   darina.durovcikova@szu.sk
   darina.durovcikova@gmail.com

 • Genetické laboratória Medirex s.r.o.
  • Kontaktná osoba: doc.MUDr. Darina Ďurovčíková, CSc.

 • Onkologický ústav svätej Alžbty - Oddelenie lekárskej genetiky
  • Kontaktná osoba: RNDr. Katarína Závodná, PhD.
   katarina.zavodna@ousa.sk

 • Novapharm, s.r.o , OKG , Železničná poliklinika,
  • Kontaktná osoba: MUDr. Katarína Melišová, PhD.
   melisova.katarina@novapharm.sk


Lekárska genetika – lekár (príloha č.1)


Výučba v špecializačnom odbore lekárskej genetiky prebieha paralelne so získavaním doplnkovej praxe v odboroch pediatrie, gynekológie, internej medicíny a neurológie. Zahŕňa poznatky z humánnej genetiky v náväznosti na klinicko-genetickú prax a laboratórne vyšetrovacie metódy (genetické testy). Uskutočňuje sa formou prednášok, seminárov, nácvikom praktických zručností klinickej a laboratórnej diagnostiky. Praktické demonštrácie, laboratórne cvičenia si vyžadujú spoluprácu pracovísk a laboratórií zameraných na onkogenetiku, neurogenetiku, reprodukčnú genetiku, dyzmorfológiu, predimplantačnú diagnostiku a sú vo väzbe k externým učiteľom z pracovísk.


Organizácia ďalšieho vzdelávania v Lekárskej genetike a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky:

 1. Požiadať SZU o zaradenie do odboru.
 2. Kontakt s Klinikou lekárskej genetiky telefonicky, e-mailom alebo osobne.
 3. Oboznámenie sa s predpísaným študijným programom podľa Minimálneho štandardu schváleného auditorskou komisiou MZ SR.
 4. 1x ročne povinný 1-dňový kontrolný deň špecializačného štúdia (KDŠŠ), zvyčajne v septembri, za účelom kontroly plnenia študijného programu a zápisov v indexe a záznamníku o získaných aktivitách a odbornej praxe.
 5. V 1. a 2. roku sa odporúča absolvovať doplnkovú prax z pediatrie a gynekológie.
 6. V 2. roku je povinné absolvovať 2 týždňové úvodné ŠMŠS na Klinike lekárskej genetiky LF -SZU.
 7. V 3. a 4. roku ďalšie povinné 2- týždňové školiace miesto (ŠM) a absolvovanie TK klinická cytogenetika a molekulová patológia v medicíne.
 8. V 3. roku štúdia po KDŠS má študent špecializačného štúdia, ktorý plní podmienky náplne pridelenú tému špecializačnej práce od vedúceho pedagogického útvaru.
 9. V 4. roku štúdia absolvovať 2-dňový kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva, ktorý je už súčasťou skúšky.
 10. Podmienkou posledného 2-týždňového školiaceho miesta je absolvovanie doplnkovej praxi v plnom rozsahu.
 11. Pri plnení predpísanej náplne má študent individuálne odporučené aktivity, ktoré sa týkajú získavania praxe v jednotlivých problémových okruhov aj mimo materského pracoviska a školiacej ustanovizne.
 12. Splnenie náplne špecializačného štúdia a najmä získanej praxe môže lekár s plným pracovným úväzkom na klasickom pracovisku (Oddelení lekárskej genetiky) zaslať v dostatočnom predstihu prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU.

Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike – laboratórny diagnostik (príloha č.2)


Organizácia ďalšieho vzdelávania v lekárskej genetike a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky:

 1. Požiadať SZU o zaradenie do prípravy na výkon práce v zdravotníctve (organizačno-metodické odd. SZU - MUDr. K.Macková, žiadosť- viď stránky SZU.
 2. Kontakt s Klinikou lekárskej genetiky telefonicky, e-mailom alebo osobne.
 3. Po zaradení na výkon práce v zdravotníctve v priebehu 6 mesiacoch absolvovať TK prípravy na výkon práce v zdravotníctve (organizuje Katedra sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva).
 4. Po konzultácii na pedagogickom útvare podať prihlášku na pohovor k získaniu osvedčenia na výkon práce v zdravotníctve.
 5. Bezprostredne po získaní osvedčenia požiadať o zaradenie do špecializačného štúdia Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike - žiadosť- stránky SZU.
 6. Po zaradení do špecializačného štúdia povinné absolvovanie TK klinická cytogenetika a molekulová patológia v medicíne- prihláška na VA - stránky SZU.
 7. V 2.-3. roku 1 týždňové ŠMŠS - klinická cytogenetika a molekulová genetika.
 8. Povinné absolvovanie KDŠS každoročne v septembri, kde sa vykoná kontrola v záznamníku a prípadne sa doporučí získanie doplnkovej laboratórnej praxe podľa potreby na inom než materskom pracovisku.
 9. V 3.roku špecializačného štúdia, študent, ktorý splní podmienky náplne dostane pridelenú tému špecializačnej práce od vedúceho pedagogického útvaru.
 10. Na konci 3. resp. 4. roku štúdia si laboratórny diagnostik s plným pracovným úväzkom môže zaslať v dostatočnom predstihu prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU- prihláška - stránky SZU.

 

doc. MUDr. Darina Ďurovčíková, CSc.
Prednostka Kliniky lekárskej genetiky SZU a UNB

 

Prílohy:

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023