KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
NRC pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny
Limbová 14
833 03 Bratislava

Plní funkciu národného referenčného laboratória pre dioxíny (PCDD, PCDF) a PCB v potravinách a krmivách v Slovenskej republike; Vykonáva analytické stanovenia perzistentných organických polutantov (POPs), poradenskú a školiacu činnosť v oblasti POPs.  


Vedúci centra

Ing. Kamil Čonka, PhD., tel.: +421-2-59370-233 (-747), e-mail: kamil.conka@szu.sk

 

Zástupca vedúceho

Ing. Beáta Drobná, PhD., tel.: +421-2-59370-235, e-mail: beata.drobna@szu.sk 

 

Manažér kvality

Ing. Zuzana Stachová Sejáková, PhD., tel.: +421-2-59370-232 (-235), e-mail: zuzana.stachova@szu.sk

 

Ostatní pracovníci

Mgr. František Gago, PhD., tel.: +421-2-59370-232 (-747), e-mail: frantisek.gago@szu.sk

Jarmila Salajová, tel.: +421-2-59370-240 (-398), e-mail: jarmila.salajova@szu.sk  


 

Zameranie NRC

Národné referenčné centrum pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny (NRC-diox) bolo zriadené v r. 2000 Ministerstvom zdravotníctva SR. Jeho infraštruktúra (prístroje, priestory, pracovníci) je krytá oddelením toxických organických polutantov.

Ako národné referenčné laboratórium (NRL) nominované Slovenskou republikou do siete NRL Európskej únie, NRC-diox spolupracuje na základe nariadenia (ES) č. 882/2004 s Referenčným laboratóriom EÚ pre dioxíny a PCB v krmivách a potravinách, ďaľšími národnými referenčnými laboratóriami (NRL) z členských štátov EÚ zaoberajúcimi sa dioxínmi a PCB a úradnými laboratóriami SR zameranými na stanovenia PCB.

 

Odborná činnosť NRC-diox sa zameriava na:

  • Analytické stanovenia polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov, polychlórovaných bifenylov, organochlórových pesticídov, brómovaných spomaľovačov horenia a ďalších toxických perzistentných organických znečisťujúcich látok (POPs) v rámci environmentálneho, krmovinového a potravinového monitoringu a kontroly na základe požiadaviek štátnej a verejnej správy a podnikateľskej sféry,
  • spoluprácu s MZ, MP a MŽP SR pri príprave legislatívy  a ďalších aktivitách týkajúcich sa POPs, práca v odborných komisiách,
  • posudzovanie, poradenstvo a vypracúvanie stanovísk a sledovanie, zhromažďovanie a podávanie informácií týkajúcich sa problematiky POPs,
  • školenia a konzultácie v oblasti analýzy, expozície, výskytu a zdrojov POPs,
  • zastupovanie SR v medzinárodných programoch a komisiách zameraných na POPs (UNEP, UNIDO, WHO, ai.),
  • vedeckovýskumnú činnosť v rámci oddelenia toxických organických polutantov VVZ SZU.

 

NRC-diox je od roku 2002 akreditované SNAS-om ako skúšobné laboratórium podľa STN EN ISO/IEC 17025 (osvedčenie č. S 111 + špecifikácia činnosti). Osvedčenia o úspešnom absolvovaní testov spôsobilosti (z-skóre musí byť v akceptovateľnom intervale ±2) organizovaných Referenčným laboratóriom EÚ sú na vyžiadanie priamo v centre.

 

 

Expertízna činnosť
Národné referenčné centrum pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny vykonáva analytické stanovenia polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov (PCDD), polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF), polychlórovaných bifenylov (PCB), vrátane dioxínom podobným PCB, polybrómovaných difenyléterov (PBDE), polychlórovaných naftalénov (PCN) a organochlórových pesticídov (OCP) v súlade s kritériami STN EN ISO/IEC 17025 a najnovšími poznatkami v týchto materiáloch: požívatinách, krmivách, ľudskom biologickom materiále (napr. v krvi, materskom mlieku, tukovom tkanive) a vzorkách zo životného prostredia (vo vonkajšom, vnútornom a pracovnom ovzduší, povrchovej vode, vodnom sedimente, pôde, biote, odpadoch, a i.).

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023