KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
NRC pre identifikáciu enterálnych vírusov (NRC IEV)
Limbová 14
Bratislava
833 03

Zodpovedná vedúca: prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.

                                               tel.: +421 2 59 370 777

                                               mail: shubhada.bopegamage@szu.sk


spolupracovníci:
Mgr. Mária Borsányiova, PhD., manažér kvality, tel: 02 59370 591               
RNDr. Brigita Benkőová, PhD. tel: 02 59370 836
RNDr. Michaela Pospišilová, tel: 02 59370 591
 

Charakteristika centra:

 • Dátum zriadenia NRC a číslo zriaďovacieho dekrétu: 08.09.1994, 3359/94-A/5
 • Osvedčenie o akreditácii: č. M 006, SNAS, 14.4.2021


Činnosť a zameranie NRC:

 • Vykonáva nadstavbovú a konečnu laboratórnu diagnostiku enterovírusov a zabezpečuje overovanie laboratórnych výsledkov.
 • Vyvíja nové moderné postupy a stanovuje referenčne metódy v súlade so svetovými štandardami a WHO laboratóriami a zabezpečuje ich postupnú aplikáciu do praxe.
 • Vykonáva expertíznu, metodickú, prednáškovú a publikačnú činnosť a zabezpečuje výučbu stredných aj vysokoškolských pracovníkov.
 • Pripravuje podklady pre epidemiologický dohľad.
 • Uchováva identifikované vírusy alebo vzorky, ktoré obsahujú pôvodcu ochorenia a ktoré boli získané z potvrdených prípadov ochorení a štandardné kmene vírusov pre účely kontroly diagnostiky a epidemiologické analýzy.
 • Spolupracuje s príslušnými orgánmi (Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, Regionálne úrady verejného zdravotníctva), organizáciami EU, so Svetovou zdravotníckou organizáciou a laboratóriami WHO podieľajúcimi sa na práci s enterovírusmi a na eradikácii poliovírusov.
 • Zabezpečuje výučbu stredných a vysokoškolských pracovníkov z terénnych laboratórií.
 • Zabezpečuje zaškoľovanie v nových laboratórnych metodikách
 • Zabezpečuje štandardizáciu a aplikáciu nových diagnostických postupov

Doplňujúce informácie:

Laboratórium pre Enterovírusy (LE)/NRC pre identifikáciu enterálnych vírusov (NRC IEV)


Dokumenty:

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023