KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Oddelenie virológie
Limbová 14
Bratislava
833 03

tel.: +421 2 59 370 777


Vedúci oddelenia:

prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.

 

Zástupca vedúceho oddelenia:

doc. RNDr. Danica Valkovičová Staneková, CSc.

Vedeckí a pedogogickí pracovníci:

prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.
doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.
RNDr. Katarína Schwarzová, PhD
Mgr. Mária Borsányiová, PhD.
RNDr. Monika Hábeková, PhD.
RNDr. Mária Takáčová, PhD.
RNDr. Brigita Benkőová
RNDr . Michaela Pospišilová,
Mgr. Jakub Mihale
Mgr. Jana Burcáková
Ing. Alexandra Kovářová

 

Ostatní zamestnanci:

Ľubica Sedílková
Vanessa Šimková

 

Vedecko-výskumná činnosť
zameriava sa na:

 • patogenézu, experimentálne štúdie a sledovanie výskytu enterovírusových infekcií v populácii vrátane vývoja a zavádzania nových diagnostických postupov
 • experimentálne štúdie virologických aj imunologických aspektov priebehu a ovplyvnenia rozvoja enterovírusovej infekcie na rôznych modeloch
 • výskyt, diagnostiku a monitorovanie liečby infekcií HIV/AIDS vrátane medzinárodne koordinovaných štúdií
 • diagnostiku vírusových hepatitíd vrátane štandardizácie a aplikácie nových diagnostických postupov v úzkej spolupráci s klinicky orientovanými pracoviskami

LABORATÓRIUM PRE ENTEROVÍRUSY

Projekty:
V súčasnosti prebiehajúce projekty a výskumné úlohy:

 1. Dicer-Dependent Defense in Mammals S. Bopegamage (zodpovedný riešiteľ za partnerskej organizácie).
  Hlavný riešiteľ – Petr Svoboda. Ústav molekulárn genetiky AV ČR, v. v. Research Fund. 2020 -2023. 55,563/- €

 


Dokončené projekty národné a medzinárodné  
Medzinárodné projekty

 

 1. 1. Bohdan Malaniak CSMC - RECOOP Young Scientists Research Grant May 2019 Enterovirus diagnosis: Upgrading to a higher level, BMYS RG 2019-2020 Benkoova & Pospisilova - Bopegamage #010.
  S. Bopegamage Garant:
  Termín realizácie projektu: Rok 2019 – 2020.
  Výška dotácie : Cely projekt 5 000 €.
   
 2. Dicer-Dependent Defense in Mammals — D-FENS’ Horizon 2020 Excellent Science. No. 647403 — D-FENS — ERC-2014-CoG
  S. Bopegamage (zodpovedný riešiteľ za partnerskej organizácie SZU).  
  Hlavný riešiteľ – Petr Svoboda-, Horizon 2020 ERC-CoG-2014 Rok 2015 – 2020
  SZU - 413 000 €, Celková finančná čiastka: 1 950 000/- €
   
 3. Zavedenie nových výskumných a diagnostických metód na detekciu evolučných zmien u enterovírusov a ich vplyv na patogenézu. EEA Nórsky podporný finančný fond a vláda Slovenskej Republiky/ 2008 – 2010
  S.Bopegamage ( Zodpovedný riešiteľ)
  Individual Project SK0082,
  Celková finančná čiastka 985 045, 00 €
   
 4. Zavedenie nových výskumných a diagnostických metód na detekciu evolučných zmien u enterovírusov a ich vplyv na patogenézu. EEA Nórsky podporný finančný fond a vláda Slovenskej Republiky. Seed project EHP-VTS-0507-070101.  
  S. Bopegamage ( Zodpovedný riešiteľ)
  Celková finančná čiastka 604 818, 00Sk (20 074,60 €).
   
 5. EU Grant Phare ministerstvo Zdravotníctva/Ministry of Health Phare EU grant : Posilnenie ľudských zdrojov a zavedenie metodológie EU v surveillance ľudských enterovírusov v Slovenskej Republike. Twinning light PHARE code: 20030049950104-01-0018 (SK03- HE-02-TL).
  S. Bopegamage (Manžér projektu/Project manager)
  Celková finančná čiastka 150 000 €
   
 6. NATO (CLG) 2001 NATO North Atlantic Treaty Organisation  LST.CLG.979256.
  S.Tracy (Hlavný riešiteľ), S. Bopegamage (Zástupca zodpovedného riešiteľa)  
  Celková finančná čiastka 5 000 $
   
 7. IMPACT (Nuffic) Governmental Grant., September 2003 Program implementácie vírusovej surveillance/Implementation program on Virus Surveillance
  J.M.D. Galama ((Hlavný riešiteľ) S. Bopegamage  (Zástupca zodpovedného riešiteľa)
  (IPVS) IMPACT IPVS /10/03.
  4 000 €
   
 8. IMPACT (Nuffic) Governmental Grant., January-April 2003 Molekulárne metódy v experimentálnom výskume a diagnostike enterovírusov – s tréningovým programom/Molecular methods in experimental research and diagnosis for Enteroviruses – with training program.
  J.M.D. Galama ((Hlavný riešiteľ),  S. Bopegamage (Zástupca zodpovedného riešiteľa)
  IMPACT IPVS /026/02.
  15 000 €

 

 

Národné projekty

 

 1. Patogenéza experimentálnej orálnej infekcie geneticky zmenených myší diabetogénnym Coxsackie B vírusom (EOIDCVB)
  Výskumný grant MZ SR/Ministry of Health SR Research Grant: MZSR code: 2006/13-SZU-08,  
  S.Bopegamage – ((Hlavný riešiteľ)
  3 012 000 Sk (99 971,50 €)
   
 2. Centrum excelentnosti environmentálneho zdraviaŠF EÚ NFP_26240120033. 2010 - 2013
  vedúci projektu: doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
  Aktivita 1.2: Vplyv prírodných  faktorov prostredia na zdravie. Aktivita 1.2: Vplyv prírodných  faktorov prostredia na zdravie. Koordinátorka aktivity: doc. Ing. E. Piecková  financujúca agentúra: OP VaV - štrukturálne fondy EU
  Celková finančná čiastka: 3267685 €
   
 3. Protektívna účinnosť antivirotík proti ľudským enterovírusom/Protective efficacy of antivirals against human enteroviruses.
  Agency for Science and Research APVV Project SK- RU-0006-07,
  S.Bopegamage ((Hlavný riešiteľ)
  79 000 Sk ( 2 622,00 €)
   
 4. Vplyv cirkulácie Coxsackievírusov v životnom prostredí na incidenciu juvenilného diabetu (T1D) a patogenéza diabetogénneho ľudského izolátu v experimentálnom modeli/
  Výskumný grant MZ SR: MZSR code. 2005/23-SZU-01,
  S.Bopegamage – ((Hlavný riešiteľ)
  3 600 000 Sk  (119 487,90 €)
   
 5. Cirkulácia enterovírusov v slovenskej populácii po zmene vakcinácie proti poliomyelitíde.
  CIRENTER MZSR code 2006/12-SZU-07,
  Zodpovedný riešiteľ- A. Petrovičová, S. Bopegamage – Zástupca zodpovedného riešiteľa.
  1 337 000, 00 Sk (44 376.7082 €)
   
 6. Vzťah genetickej variability k virulencii RNA vírusov, GVRNA.
  Výskumný grant MZ SR  2007/03-RUVZBB-01,
  Zodpovedný riešiteľ – C. Klement, S. Bopegamage – Zástupca zodpovedného riešiteľa.
  4 200 000 Sk (139 402,70 €)
   
 7. MZSR kód 2016/3-RUVZBB-3 2017 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ: R. Kissová.
  Enterovírusy cirkulujúce v Slovenskej republike, genotypové a fenotypové charakteristiky vybraných vírusov – EVGAF.
  Projekt MZSR  2017-2019.
  Zodpovedný riešiteľ – RNDr. R. Kišová, PhD,  S. Bopegamage (Zástupca hlavného riešiteľa).
  Celková finančná čiastka 121 264,50 €.
          
 8. Genomika prenosných ochorení pre zlepšovanie zdravia ľudí a zvierat.
  SP 51/028 08 00/028 08 03
  Zodpovedný riešiteľ  M. Novák,  Branislav Peťko.  2003 -2005, Slovenská akadémia vied/Slovak Academy of Sciences,
  3 564 000 Sk, (118 294,00 €)

 

Významné publikácie za posledné 10 rokov
- Benkoova, B., Pospisilova, M., Kramna , L., Kissova, R., Berakova, K., Klement, C., Cinek, O., Bopegamage, S. (2021). Coxsackievirus B4 sewage-isolate induces pancreatitis after oral infection of mice. FEMS Microbiology Letters, Volume 368, Issue 15, August 2021
- Bopegamage S, Benköová B, Pospišilová M, Klement C. (2020). Murine experimental models for studying the pathogenesis of coxsackieviruses. Acta Virologica accepted in press. av_2020_204 doi:10.4149/av_2020_204.
- Laura Bubba Eeva K Broberg Aftab Jasir et al. Circulation of non-polio enteroviruses in 24 EU and EEA countries between 2015 and 2017: a retrospective surveillance study. The Lancet Infectious Diseases (2019) DOI: 10.1016/S1473-3099(19)30566-3.
- Sarmirova S, Borsanyiova M, Benkoova B, Pospisilova M, Arumugam R, Berakova K, Gomolcak P, Reddy J, Bopegamage S (2019) Pancreas of coxsackie virus infected dams and their challenged pups: A complex issue. , 2019 Mar 4; Virulence, 10:1, 207-221, ISSN: 2150-5594 (Print) 2150-5608 (Online) doi: 10.1080/21505594.2019.1589364.
- Borsanyiova M, Kubascikova L, Sarmirova S, Vari SG, Bopegamage S. (2018). Assessment of a swab collection method without virus transport medium for PCR diagnosis of coxsackievirus infections. J Virol Methods. 254:18-20. doi: 10.1016/j.jviromet.2018.01.010.
- Šarmírová S, Nagyová V, Štípalová D, Drastichová I, Šimonyiová D, Sirotná Z., Kissová R, Pastuchová K, Tirpáková J, Kuba D, Klement C, Bopegamage S. (2018) Should Enteroviruses Be Monitored in Natural Recreational Waters? Cent Eur J Public Health. 2016;24(4):333-6. doi: 10.21101/cejph.a4368. PubMed PMID: 28095292.
-  Bopegamage S. (2016). Enterovirus infections: pivoting role of the adaptive immune response. Virulence. http://dx.doi.org/10.1080/21505594.2016.1175701
- Borsanyiova M, Patil A, Mukherji R, Prabhune A, Bopegamage S. (2015). Biological activity of sophorolipids and their possible use as antiviral agents. Folia Microbiol, DOI 10.1007/s12223-015-0413-z
- Precechtelova J, Borsanyiova M, Sarmirova S, Bopegamage S. (2014): Type I Diabetes Mellitus: Genetic Factors and Presumptive Enteroviral Etiology or Protection. Journal of Pathogens2014, 1-20. Article ID 738512, http://dx.doi.org/10.1155/2014/738512
- Precechtelova J, Borsanyiova M, Stipalova D, Sarmirova S, Gomolcak P, Berakova K, Bopegamage S. (2014): Pathophysiology of the pancreas after oral infection of genetically diverse mice with coxsackievirus B4-E2. Arch Virol. 159, DOI 10.1007/s00705-014-2236-7
- Bopegamage, S., Kacerovsky, M., Tambor, V., Musilova, I., Sarmirova, S., Snelders, E., de Jong, A.S., Vari, S.G., Melchers, W.J.G., Galama, J.M.D. (2013): Preterm prelabor rupture of membranes (PPROM) is not associated with active viral infections. Journal of Clinical Virology 58, 559-563.
- Klement, C., Kissova, R., Lengyelova, V., Stipalova, Z., Sobotova, Z., Galama, J., Bopegamage, S. (2013): A concise monitoring report of Human Enteroviruses in the Slovak Republic from 2001 to 2011. Epidemiology and. Infection, 141, 2658–2662.
- Borsányiová, M., Sobotová, Z., Kissová, R., Klement, C., Bopegamage, S. (2012): Virologická diagnostika: možnosti súčasnej virologickej diagnostiky na Slovensku z virologického pohľadu. In: Interná medicína 7-8, p. 258-288.
- Bopegamage S., Precechtelova J., Marosova L., Stipalova D., Sojka M., Borsanyiova M., Gomolcak P., Berakova K., Galama J. (2012): Outcome of challenge with coxsackievirus B4 in young mice after maternal infection with the same virus during gestation.  FEMS Immunology and medical microbiology, 64, 184-190.
- Gulberg M., Tolf C., Jonsson N., Polacek C., Precechtelova J., Badurova M., Sojka M., Mohlin C., Israelsson S., Johansson K., Bopegamage S., Hafenstein S., Lindberg M. (2010): A single coxsackievirus B2 capsid residue controls cytolysis and apoptosis in rhabdosarcoma cells. Journal of Virology 84, 5868 – 5879.

Knihy a monografie

 

  1. Klement C., Menzencev FN., Bajgar J., Birosova, L. Bopegamage S., et al. Slovak English Terminology of Public Health. (2020): Ed. Klement C. and Menzencev FN. ISBN – 978-80-89057-82-5. PRO publishers.
  2. Klement C., Menzencev FN., Bajgar J., Bopegamage S., et al. Slovak English Terminology of Public Health II. (2016): Ed. Klement C. and Menzencev FN. ISBN – 978-80-89057-60-3. PRO publishers. A dictionary in Slovak and English for Public Health students, staff and employees as per request of the Ministry of Health (in Press)
  3. Klement C., Menzencev FN., Bajgar J., Bopegamage S., et al. Slovak English Terminology of Public Health I. (2016): Ed. Klement C. and Menzencev FN. ISBN – 978-80-89057-60-3. PRO publishers. A dictionary in Slovak and English for Public Health students, staff and employees as per request of the Ministry of Health
  4. Bopegamage, S. Coxsackieviruses and animal models: basics and experiences of our laboratory. (2008). Asklepios, ISBN – 078 – 80 – 7167 – 140 – 4

LABORATÓRIUM PRE HIV/AIDS

Medzinárodné projekty

 1. INTEGRATE: Joint Action on integrating prevention, testing and linkage to care  strategies across HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe  /2017-2021/
  http://integrateja.eu/content/about-ja

  Koordinátor: Dorthe Raben, REGION HOVEDSTADEN, DENMARK, KONGENS VÆNGE 2, 3400 HILLERØD

  koordinátor za SR: doc. RNDr. Danica Valkovičová Staneková, PhD.

  financujúca agentúra: Horizont 2020

  Výška dotácie SZU - 11807,86 €, Celková finančná čiastka: 30505,70 €

 2. Quality action - Improving HIV prevention in Europe /2013-2016/
  http://www.qualityaction.eu

  hl. riešiteľ: Mathias Wentzlaff-Eggebert Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA, German Federal Centre  for Health Education)

  Koordinátor za SR: doc. RNDr. Danica Staneková, PhD.

  financujúca agentúra: European commission, Executive Agency for Health and Consumers 

  Výška dotácie SZU - 0 €, Celková finančná čiastka:  60779 €

 3. SIALON II - CAPACITY BUILDING IN COMBINING TARGETED PREVENTION WITH MEANINGFUL HIV SURVEILLANCE AMONG MSM /2011-2013/. http://www.sialon.eu/en/
  hl. riešiteľ: Lorenzo Gios, Regione del Veneto – Giunta Regionale,30123 Venezia

  Koordinátor za SR: doc. RNDr. Danica Staneková, PhD.

  financujúca agentúra: Executive Agency for Health and Consumers

  výška dotácie SZU - 24784,74 €, Celková finančná čiastka:  83735,24 €

   
 4. EUROSUPPORT  VI  - Developing a training and resource tool for  improving the sexual and  reproductive health of people living with HIV /2010-2012/
  http://www.eurosupportstudy.net/euro_support.htm

  hl. koordinátor: Christaina Noestlinger, Ph.D., Inst of Tropical Medicine

  Koordinátor za SR: doc. RNDr. Danica Staneková, PhD.

  financujúca agentúra: 6.rámcový program

  výška dotácie SZU - 3055,67 €, Celková finančná čiastka: 12226,67:€

 5. EuropeHIVResistance /2007-2010/ www.ehr.spread.lu/index.php
  hl. riešiteľ: Charles Boucher, UMC-Utrecht, Department Virology, Utrecht

  Koordinátor za SR: doc. RNDr. Danica Staneková, PhD.

  financujúca agentúra: 6.rámcový program

  výška dotácie SZU - 6750 €, Celková finančná čiastka: 27000 €


   
 6. SIALON I - Capacity building in HIV/syphilis prevalence estimation non- invasive methods among MSM in Southern and Eastern Europe /2008-2009/
  hl. riešiteľ:  Massimo Mirandola, Regione del Veneto – Giunta Regionale, 30123 Venezia
  Koordinátor za SR: doc. RNDr. Danica Staneková, PhD.
  financujúca agentúra: 6.rámcový program
  výška dotácie SZU - 19348 €, Celková finančná čiastka: 48370 €
 7. BORDERNET – HIV/AIDS and STI-Prevention, Diagnostics and Therapy along the old   and new EU-Borders : 01/2005 – 01/2008  http://www.bordernet.eu/bordernet_2005-2007/
  hl. riešiteľ: Elfriede Steffan,SPI Forschung, Berlin
  koordinátor za SR: RNDr. Danica Staneková, PhD.
  financujúca agentúra: EU-Programme „Public Health“, DG Health and Consumer Protection
  Výška dotácie SZU - 55003,74 €, Celková finančná čiastka: 110003,74 €
   
 8. EUROSUPPORT V: Improving the sexual and reproductive health of persons living with    HIV (PLWH)  /01/2005 – 01/2008/www.eurosupport.nl
  hl. riešiteľ: Christaina Noestlinger, Inst of Tropical Medicine
  Koordinátor za SR: doc. RNDr. Danica Staneková, PhD.
  financujúca agentúra: 6.rámcový program
  výška dotácie SZU - 3075,53 €, Celková finančná čiastka:10299,42 €

Národné projekty

 1. Sledovanie rezistencie na inhibitory integrázy u HIV-pozitívnych pacientov /8/2017-8/2018/
  financujúca agentúra: Projekt GSK Glaxosmithkline ,
  vedúci projektu: doc. RNDr. Danica Staneková, PhD. SZU, Bratislava
  Výška dotácie SZU - 0 €, Celková finančná čiastka: 9100€

 2. Testovanie vírusovej záťaže u HIV-infikovaných pacientov v SR v súvislosti s reristenciou HIV a antiretrovírusovou terapiou /11/2014 – 5/2015/
  vedúci projektu: RNDr. Danica Staneková, PhD:, SZU, Bratislava
  financujúca agentúra:  Gilead
  výška dotácie SZU -0 €, Celková finančná čiastka: 11080 €                

 3. Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia. Aktivita 1.2: Vplyv prírodných  faktorov prostredia na zdravie. ŠF EÚ NFP_26240120033. 2010 - 2013
  vedúci projektu: doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
  Koordinátorka aktivity: doc. Ing. E. Piecková
  financujúca agentúra: OP VaV - štrukturálne fondy EU
  Celková finančná čiastka: 3267685 €

 4. Prevalencia infekcie HIV u homo/bisexuálne orientovaných mužov vo vzťahu k ich  sexuálnemu správaniu /1996-2002/
  vedúci projektu: RNDr. Danica Staneková, PhD., ÚPKM, Bratislava
  financujúca agentúra: MZSR
  výška dotácie ÚPKM: 0 Sk, Celková finančná čiastka: 12 000 000 Sk

 5. Štúdium vybraných prognostických markerov pri infekcii HIV/AIDS
  Financujúca agentúra: MZSR
  Výška dotácie SZU: 1 2000 000 Sk, celková finančná čiastka: 4 000 000 Sk

LABORATÓRIUM PRE VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY

Medzinárodné projekty

Garant Bopegamage S.  Projekt Porovnanie testovania novo vyvinutých diagnostických testov so štandardnými akreditovanými metódami diagnostiky vírusovej hepatitídy" Projekt spolupráca s CORE Technology China. 3 580 €

Národné projekty

 1. Prevalencia a riziko vzniku vybraných krvou prenosných infekčných ochorení v resocializačných zariadeniach v Slovenskej republike.
  Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. J. Holomáň, CSc.
  Doba realizácie: 2008-2010.

 2. Riziko vzniku vybraných krvou prenosných infekčných ochorení u osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody v Slovenskej republike.
  Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. J. Holomáň, CSc.
  Doba realizácie: 2008-2010.

 3. Epidemiologické aspekty výskytu vírusovej hepatitídy B a C na Slovensku.
  odpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. P. Kristian, PhD.
  Doba realizácie: 2010-2011.

 4. Význam Chlamydophila pneumoniae a iných mikroorganizmov pri arteroskleróze.
  Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ján Kazár, DrSc.
  Doba realizácie: 2004-2007.
   


Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023