KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Oddelenie toxických organických polutantov
Limbová 14
833 03 Bratislava

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť v oblasti analytickej chémie toxických organických znečisťujúcich látok, kontaminácie životného prostredia, krmív a potravín a expozície týmto látkam. Podieľa sa na výučbe chémie a biochémie.


 

Vedúci oddelenia

Ing. Kamil Čonka, PhD., tel.: +421-2-59370-233 (-747), e-mail: kamil.conka@szu.sk

 

Zástupca vedúceho oddelenia

Ing. Beáta Drobná, PhD., tel.: +421-2-59370-235, e-mail: beata.drobna@szu.sk 

 

Ostatní vedecko-výskumní pracovníci

Ing. Zuzana Stachová Sejáková, PhD., tel.: +421-2-59370-232 (-235), e-mail: zuzana.stachova@szu.sk

Mgr. František Gago, PhD., tel.: +421-2-59370-232 (-747), e-mail: frantisek.gago@szu.sk

 

Jarmila Salajová, tel.: +421-2-59370-240 (-398), e-mail: jarmila.salajova@szu.sk

 


 

Vedecko-výskumná činnosť 

Oddelenie toxických organických polutantov je orientované na VV činnosť v oblasti toxických organických znečisťujúcich látok, ako sú polychlórované bifenyly, polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány, organochlórové pesticídy, brómované spomaľovače horenia, polychlórované naftalény a ďalšie toxické, najmä halogenované organické látky podľa Štokholmského dohovoru o POPs a Protokolu o POPs Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov. VV aktivity oddelenia sú zamerané na odhaľovanie zdrojov úniku týchto látok do životného prostredia, prenos medzi zložkami životného prostredia, krmivami, potravinami a človekom a hodnotenie expozície.


Okrem toho v rámci priestorov oddelenia vyvíja svoju činnosť Národné referenčné centrum pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny (NRC-Diox).

 

Pedagogická činnosť

Pracovníci oddelenia prednášajú a vedú cvičenia v rámci denných štúdií a odborných kurzov VŠ (Slovenská zdravotnícka univerzita, Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského, Masarykova univerzita v Brne), pôsobia ako členovia štátnych skúšobných komisií magisterských a doktorandských štúdií vysokých škôl a posudzovatelia diplomových, doktorandských, habilitačných prác a výskumných projektov a školitelia diplomantov a doktorandov.

 

Technická infraštruktúra oddelenia
Oddelenie využíva chemické laboratóriá vybavené zariadeniami na poloautomatizované spracovanie vzoriek (Dionex ASE 300, FMS Power-Prep), semipreparatívnou chromatografiou Gilson, lyofilizátorom HETO LyoPro 3000) a inými. Z prístrojového vybavenia je to vysokorozlišovací hmotnostný spektrometer (HRMS) Thermo DFS s dvomi plynovými chromatografmi (GC) Trace Ultra, HRMS Thermo MAT 95XP s dvomi GC HP 5980, MS-MS systém s iónovou pascou Thermo Polaris Q s GC Trace Ultra, kvadrupólový MS detektor HP 5972 s GC HP 5890 a GC Agilent 6890 s µ-EC detektorom.

 


 

Výskumné projekty riešené v súčasnosti

 

 

Human Immunotoxicity of Developmental PCB Exposure. Financujúca organizácia: National Institutes of Health. Dátum realizácie: 1.12.2018-30.11.2023. Zodpovedný riešitelia za SZU: MUDr. Ľubica Murínová, PhD., Ing. Kami Čonka, PhD., Interné č. projektu: 13-94-21

 

Európske partnerstvo pre hodnotenie rizík z chemických látok (European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals, PARC). Program pre výskum a inovácie Horizont Európa, 9. RP (rámcový program) EÚ pre výskum a inovácie. Číslo projektu: 101057014. Financujúca organizácia: EÚ (50%), členské štáty (50%). Dátum realizácie: 2022-2029. Zodpovedný riešiteľ za SZU: MUDr. Ľubica Murínová, PhD..

https://www.anses.fr/en/content/european-partnership-assessment-risks-chemicals-parc

 

Vzdelávacie aktivity v rámci SZU   

 

Mobility of students and teachers under ERASMUS program. Praktická príprava študentov Polytechnického inštitútu v Lisabone v programe Environmentálne zdravie. 

 

Rezidentský program SZU pre všeobecných lekárov. 

Výskumné projekty riešené v období 2005 - 2021

European Human Biomonitoring Initiative, HBM4EU. Číslo projektu: 733032. Financujúca organizácia: European Commission, Directorate - General for Research & Innovation. Dátum realizácie: 2017-2021. Zodpovedný riešiteľ za SZU: MUDr. Ľubica Murínová, PhD., Interné č. projektu: 13-94-20

https://www.hbm4eu.eu/

 

UNEP/WHO human milk survey under the Stockholm Convention´s Global Monitoring Plan for POPs. Dátum realizácie: 2018-2020. 

 

Postnatálna expozícia dojčiat polybrómovaným difenyléterom, BDEINTAKE. Číslo projektu: 2012/42-SZU-6. Financujúca organizácia: MZ SR. Výška grantu: 74 859,60 EUR. Dátum realizácie: 2013-2016. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beáta Drobná, CSc. (do 31.12.2014), Ing. Kamil Čonka, PhD. (od 1.1.2015)

Expozícia ľudskej populácie PCB vo vybraných regiónoch východného Slovenska. Číslo projektu: MZSR 2012/41-SZU-05. Financujúca organizácia: MZ SR. Výška grantu:  93 332,40 EUR. Dátum realizácie: 2012-2016. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ľubica Murínová, PhD.

Pôsobenie polyhalogénových organických polutantov ako endokrinných rozrušovačov na deti. Číslo projektu: 2012/47-SZU-11. Financujúca organizácia: MZ SR. Výška grantu:  96 666,66 EUR. Dátum realizácie: 2013-2016. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.

Pôsobenie chemických polutantov ako endokrinných rozrušovačov u detí, PCPED. Číslo projektu: APVV-0571-12. Financujúca organizácia: APVV. Výška grantu:  200 000,00 EUR. Dátum realizácie: 2012-2015. Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Eva Šovčíková, CSc.

Expozícia rizikovým faktorom obezity v ranných štádiách vývoja organizmu a telesný vývin u trojročných detí, OBEZOGEN. Číslo projektu: APVV-0444-11. Financujúca organizácia: APVV. Výška grantu: 210 000,00 EUR. Dátum realizácie: 2012-2015. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ľubica Murínová, PhD.

Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia, aktivita 1.1: Zdravotné efekty z expozície cudzorodým chemickým látkam. Číslo projektu, ITMS kód: 26240120033. Financujúca organizácia: ASFEU. Výška grantu: 3 267 685,00 EUR. Dátum realizácie: 2010-2014. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Martin Gajdoš, PhD.

SYSTEQ - The development, validation and implementation of human systemic Toxic Equivalancies (TEQs) as biomarkers for dioxin-like compounds. Číslo projektu: 226694-FP7-ENV-2008-1. Financujúca organizácia: Európska komisia (7. rámc. program EK). Výška grantu: 48 000 EUR. Dátum realizácie: 2009-2013. Zodpovedný riešiteľ za SZU: prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.

Prospektívna kohortová štúdia o pôvode chorôb dospelosti v prenatálnom vývojovom období v Slovenskej populácií, PRENATAL. Číslo projektu: 2007/07-SZU-03. Financujúca organizácia: MZ SR. Dátum realizácie: 2008-2014. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.

Štúdium expozície obyvateľstva Slovenska dioxínom a príbuzným zlúčeninám. Číslo projektu: 2005/30-SZU-08. Financujúca organizácia: MZ SR. Dátum realizácie: 2005-2009. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jana Chovancová, CSc.

Účinky expozície PCB a dioxínom na mentálny a psychomotorický vývoj dojčiat. Číslo projektu: 2005/35-SZU-13. Financujúca organizácia: MZ SR. Dátum realizácie: 2005-2009. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beáta Drobná, CSc.

Štúdium vplyvu vybraných zdrojov dioxínov na kontamináciu životného prostredia a prenosu do krmív a potravín. Číslo projektu: APVV-21-004205. Financujúca organizácia: APVV. Spoluriešiteľské organizácie: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice. Dátum realizácie: 2006-2010. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Anton Kočan, CSc.

Models for Assessing and Forecasting the Impact of Environmental Key Pollutants on Marine and Freshwater Ecosystems and Biodiversity, MODELKEY. 6 FP, Sub-Priority 1.1.6.3 Global Change and Ecosystems. Číslo projektu: 511237-2. Financujúca organizácia: Európska Komisia. Dátum realizácie: 2005-2010. Zodpovedný riešiteľ za SZU: Ing. Anton Kočan, CSc.

Publikačná činnosť

Publikačná činnosť pracovníkov oddelenia  je priebežne aktualizovaná v Online katalógu publikačnej činnosti SZU a je voľne dostupná na stránke http://kniznica.szu.sk/webisnt/szu.htm alebo na vyžiadanie priamo na oddelení.

Ďalšie aktivity

Členstvo v Komisii pre bezpečnosť potravín a výživu (expertná skupina), Odbor bezpečnosti potravín a výživy, Národný kontaktný bod pre spoluprácu s EFSA, MPaRV SR.

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023