KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Oddelenie mikrobiológie
Limbová 14
Bratislava
833 03

Vedúci oddelenia: MUDr. Horniačková Miroslava, PhD., MPH
Zástupca vedúceho oddelenia: doc. Ing. Piecková Elena, PhD., MPH

Vedeckí pracovníci:

Ing. Lehotská Renáta, PhD.  

 

 

 

Iní VŠ pracovníci:

Mgr. Baksová Renáta

Ing. Kolláriková Zuzana , PhD.

Mgr. Ofukaná Alena

 

Ostatní zamestnanci:

Haplová Beáta

Majerčíková Darina

Zaťková Janka

 

Hlavenková Mária

Mrázeková Marta

Tarová Eva


 

Štruktúra oddelenia:


Vedecko-výskumná činnosť:

 

Pracovníci oddelenia sa zaoberajú problematikou patogenetického potenciálu vybraných gramnegatívnych bakterií. Osobitná pozornosť sa venuje problematike potravou prenášaných patogénnych baktérií, najmä klinických izolátov salmonel v súvislosti s ich patogénnym potenciálom a multirezistenciou na antibiotiká. V súvislosti s nozokomiálnymi nákazami sa venuje tiež pozornosť významným nefermentujúcim gramnegatívnym baktériám, ich mechanizmom rezistencie na antibiotiká a ich virulenčnému potenciálu. Pozornosť sa venuje aj hľadaniu nových účinných prírodných antibakteriálnych látok, osobitne slovenskému včeliemu medovicovému medu a jeho produktom.

Ďalej sa v oddelení venuje pozornosť štúdiu výskytu a vlastností mikroskopických vláknitých húb, najmä producentov toxických metabolitov a (podmienene) patogénnych a alergizujúcich druhov mikromycét, vo vnútornom prostredí budov (indoor mycology) a v ostatných zložkách životného prostredia, odkiaľ môžu ohrozovať zdravie a komfort človeka, ale tiež poškodzovať svojou nežiadúcou činnosťou užitočné substráty.

 

Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia. Aktivita 1.2: Vplyv prírodných faktorov prostredia na zdravie. ŠF EÚ NFP_26240120033. 2010 - 2013

Koordinátorka aktivity:  E. Piecková

Riešitelia: V. Majtán, D. Staneková, Sh. Bopegamage, J. Gašparovič, D. Slivarichová - Žáková, L. Majtánová, J. Majtán, M. Hábeková,  G. Belay,  M. Majorošová

 


 

LABORATÓRIUM HUMÁNNYCH BAKTERIÁLNYCH PATOGÉNOV

 

Zoznam projektov za posledných 5 rokov:

Názov úlohy: Štúdium variability klinických izolátov salmonel v SR.
Číslo projektu: APVT-21-052602
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mim. prof.
Spoluriešitelia: Pharm.Dr.Ľ. Majtánová, RNDr. H. Húšťavová, CSc., Ing. J. Majtán,PhD., prof. RNDr. J. Turňa, CSc., prof. Ing. J. Timko, DrSc., PharmDr. T. Majtán, PhD. a ďalší
Doba riešenia: 2004-2007

 

Názov úlohy: Molekulárna analýza antibiotickej rezistensie netýfusových sérovarov salmonel.
Číslo projektu: 2007/05-SZU-01
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mim. prof.
Spoluriešitelia: Pharm.Dr.Ľ. Majtánová, RNDr. Ing. J. Majtán, PhD., Mgr. A. Ofukaná
Doba riešenia: 2008-2011

 

Zoznam relevantných publikácií za posledných 5 rokov:

Majtánová, Ľ., Majtán, T., Majtán, V.: Molecular characterization of Class 1 Integrons in Clinical strains of Salmonella Typhimurium isolated in Slovakia. Polish J Microbiology, 56, 19-23, 2007.
Drahovska, H., Mikasova, E., Szemes, T., Ficek, A., Sasik, M., Majtán, V., Turna, J.: Variability in occurrence of multiple prophage genes in Salmonella Typhimurium strains isolated in Slovak Republic. FEMS Microbiol Lett. 270, 237-244, 2007.
Majtán, T., Majtánová, Ľ., Timko J., Majtán, V.: Oligonucleotide microarray for molecular characterization and genotyping of Salmonella spp. strains. J Antimicrob Chemotherapy, 60, 937 – 946, 2007.
Majtán, J., Majtánová, L., Xu, M., Majtán, V.: In vitro effect of subinhibitory concentrations of antibiotics on biofilm formation by clinical strains of Salmonella enterica serovar Typhimurium isolated in Slovakia. J Appl Microbiol. 104, 2008, 1294-1301.
Majtánová, Ľ., Majtán, V.: Molekulárno-biologická a fenotypová charakterizácia humánnych izolátov Salmonella enterica serovar Paratyphi B dT+, alebo Salmonella Java. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 58, 2009, 25-30.
Majtánová, Ľ., Majtán, V.: Molecular characterization of the multidrug-resistant phage types Salmonella enterica serovar Typhimurium DT104, DT20 and DT120 strains in the Slovakia. Microbiol Res 164, 157-162, 2009.
Majtán, J., Majtán, V.: Is manuka honey the best type of honey for wound care? Journal of Hospital Infection 74, 305-306, 2010.
Majtánová, Ľ., Majtán, T., Majtán, V.: Detection of the Class 1 Integrons and SGI1 among Salmonella enterica serovar Typhimurium DT104, U302, DT120, DT193, and Nontypable Human Isolates. Jpn. J. Infect. Dis., 63, 292-295, 2010.
Majtán, J., Majtánová, Ľ., Majtán, V.: Increasing trend of resistance to nalidixic acid and emerging ceftriaxone and ciprofloxacin resistance in Salmonella enterica serovar Typhimurium in Slovakia, 2005- to 2009. Diagnostic Microbiol. and Infect. Disease 68, 86-88, 2010.
Majtán, J., Majtánová, Ľ., Bohová, J., Majtán, V.: Honeydew Honey as a Potent Antibacterial Agent in Eradication of Multi-drug Resistant Stenotrophomonas maltophilia Isolates from Cancer Patients. Phytother. Res. 2010. Phytother. Res. 25, 584-587, 2011.
Majtánová, Ľ., Majtán, J., Majtán, V.: Trends in phage types of Salmonella enterica serovars Enteritidis and Typhimurium isolated in Slovakia from 1995 to 2009. Diagnostic Microbiol and Infectious Disease 69, 454-456, 2011.
Majtán, J., Majtán, V.: Dimethyl sulfoxide attenuates TNF-α-induced production of MMP-9 in human keratinocytes. Journal of Toxicology and Environmental Health - Part A: Current Issues, 74, 1319-1322, 2011.
Majtán, V., Majtánová, Ľ., Majtán, J..: Phenotypic and molecular characterization of human Salmonella enterica serovar 4,[5],12:i:- Isolates in Slovakia. Current Microbiology, 63, 491-495, 2011.

 

Kapitoly v knihe:

Majtán, T., Majtán, V.: Class 1 Integrons and Dissemination of Antibiotic Resistance Genes Among Salmonellae: From PCR- to DNA Microarray-Based Approach. In: DNA Transposable Elements Research. Editors: K. Yoshida, M. Aoki, pp. 109-131, 2008. Nova Science Publishers, Inc.
Majtán, V., Majtán, J., Drahovská, H., Majtán, T., Majtánová, Ľ.: Citácia: Phenotypic and molecular characterization of Salmonella Enterica serovar Typhimurium human isolates in Slovakia. In: Giordano L. S and Moretti M.A. (ed.): Salmonella Infections: New Research. Nova Science Publisher, New York, USA, ISBN 978-1-60456-735-9, pp. 107-126, 2009.


MYKOLOGICKÉ LABORATÓRIUM

 

Zoznam projektov za posledných 5 rokov:

Názov: Improving environmental health research and management in newly associated states (NAS). WP3: Fungi in the indoor environment. QLK6-CT-2002-90775. 2003-2007
Zodpovedná riešiteľka pracovného balíka (WP): Doc. E. Piecková
Spoluriešiteľ: Ing. Zuzana Kolláriková


Názov: Kontaminácia vnútorných priestorov budov mikroskopickými hubami vo vzťahu k okolitému prostrediu a užívateľskému režimu. APVT-20-052102. 2004-2007
Zodpovedná riešiteľka: Doc. E. Piecková
Spoluriešiteľ: Ing. Zuzana Kolláriková

 

Názov: Respiračná toxicita stachybotrys z vnútorného prostredia obytných budov. 2005/36-SZU-14. 2005-2008
Zodpovedná riešiteľka: Doc. E. Piecková
Spoluriešitelia: Ing. Zuzana Kolláriková, Mgr. Mária Majorošová

 

Názov: Toxicita mikromycét z vnútorného prostredia budov. APVV-0322-07. 2008-2011
Zodpovedná riešiteľka: Doc. E. Piecková
Spoluriešiteľ: Mgr. Mária Majorošová


Zoznam relevantných publikácií za posledných 5 rokov:

Šegvič-Klarič, M., Kosalec, I., Mastelič, J., Piecková, E., Pepeljnjak, S.: Antifungal activity of thyme (Thymus vulgaris L.) esential oil and thymol against mould from damp dwellings. Lett. Appl. Microbiol. 44, 1: 36 – 42, 2007.
Kováčiková, Z., Tátrai, E., Piecková, E., Tulinská, J., Pivovarová, Z., Mataušic-Pišl, M., Kuricová, M., Wsólová, L.: An in vitro study of the toxic effects of Stachybotrys chartarum metabolites on lung cells. ATLA 35, 1: 47 – 52, 2007.
Kováčiková, Z., Piecková, E., Tátrai, E., Pivovarová, Z., Mataušič-Pišl, M.: Use of the in vitro model for the evaluation of toxic effects of metabolites produced by fungi. In: Brebbia, C. A. (Ed.): Environmental Health Risk IV. WitPress, Southampton, UK, p.79 – 84, 2007.
Piecková E., Pivovarová, Z., Sternová, Z., Droba. E.: Building materials vs. fungal colonization – model experiments. In: Brebbia, C. A. (Ed.): Environmental Health Risk IV. WitPress, Southampton, UK, p.71 – 78. 2007.
Piecková, E., Kolláriková, Z.: In vitro toxicity of indoor moulds from Slovak dwellings. In: Kungolos, A. G., Brebbia, C. A., Zamorano, M. (Eds.): Environmental Toxicology II. WithPress, Southampton, UK, p. 227 – 234, 2008.
Kováčiková, Z., Tátrai, E., Piecková, E., Kolláriková, Z., Jančinová, V., Tulinská, J., Kuricová, M., Líšková, A.: In vitro toxicity of indoor fungi from dwellings in Slovakia: testing on the isolated lung cells. In: Kungolos, A. G., Brebbia, C. A., Zamorano, M. (Eds.): Environmental Toxicology II. WithPress, Southampton, UK, p. 211 – 218, 2008.
Piecková, E., Hurbánková, M., Černá, S., Lišková, A., Kováčiková, Z., Kolláriková, Z., Wimmerová, S.: Inflammatory and haematotoxic potential of indoor Stachybotrys chartarum (Ehrenb.) Hughes metabolites. Arh Hig Rada Toksikol 60, 4: 401 – 409, 2009.
Kováčiková, Z., Mesárošová, M., Piecková, E., Hurbánková, M., Černá, S., Gábelová, A., Majorošová, M., Wimmerová, S.: The effect of the intratracheal exposure of rats to secondary metabolites isolated from microfungi on lungs. In: Brebbia, C. A. (Ed-): Risk analysis VII. WitPress, Southampton, UK, p. 597 – 604, 2010.
Piecková, E., Hurbánková, M., Černá, S., Majorošová, M., Kováčiková, Z., Pangallo, D.: Respiratory toxicity of Aspergillus versicolor: the most common indoor mould in Slovakia. In: Brebbia, C. A. et al. (Eds.): Environ. Hlth Biomed. 15. WitPress, Southampton, UK, p. 135 – 145, 2011.
Mihinová, D., Piecková, E.: Sekundárne metabolity mikromycét – mykotoxíny a ich biologické účinky. Lekársky obzor 60, 1: 40 – 45, 2011.
Piecková, E.: Systematika mikroskopických húb. Pozitívny význam mikroskopických húb. Negatívny význam mikroskopických húb v potravinárstve. In: Laciaková, A. a kol.: Mikroskpické vláknité huby a mykotoxíny v potravinách a krmivách. ISBN 978-80-8077-252-9. UVL Košice, s. 24 – 61, 286 – 295, 2011.

 

Expertízna činnosť

 

Mikromycéty vo vnútornom prostredí obytných priestorov a environmentálna mykológia všeobecne s dôrazom na zdravotný význam mikroskopických húb. Analýzy a posudky su spoplatnené podľa platných zásad Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023