KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie
Limbová 14
Bratislava
833 03

 

Laboratórium imunológie                                                                    

tel.: +421 2 59370 861, 828, 783

fax: +421 2 59370 861

 

Laboratórium imunotoxikológie

tel.: +424 2 59370 244, 242

fax: +421 2 59370 293

 

  

Vedúci oddelenia:  MUDr. Jana Tulinská, PhD.
tel.: +424 2 59370 244

fax: +421 2 59370 293

 

Zástupca vedúceho oddelenia: doc. RNDr. Mira Horváthová, PhD.
tel.: +421 2 59370 861

fax: +421 2 59370 861

 

 

Vedeckí pracovníci:
Prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.

doc. RNDr. Mira Horváthová, PhD.
RNDr. Aurélia Líšková, CSc.

Mgr. Miroslava Kuricová, PhD.

Ing. Michaela Szabová, PhD.

Mgr. Petra Chládeková

Mgr. Nikola Madrová


Ostatní vysokoškoláci:

MUDr. Lucia Balková

Mgr. Zuzana Krchňavá

 

Ostatní zamestnanci:

Bc. Ľubica Procházková

Bc. Silvia Oroszová

Oľga Líšková
Helena Nagyová
Edita Mrvíková

 

          

 

Vedecko-výskumná činnosť

 

Oddelenie imunológie a imunotoxikológie so svojimi zložkami rieši v laboratóriach, úsekoch a centrách problémy aplikovanej a klinickej imunológie, imunotoxikológie, imunopatológie. Objasňuje vplyv interakcií nutričných, environmentálnych a genetických faktorov na imunitný systém.

 

  • študuje zápalové mechanizmy, povrchové receptory buniek, solubilné markery a medzibunkové interakcie v imunitnom systéme

 

  • sleduje faktory environmentálne, genetické, pracovného prostredia a individuálnej vnímavosti, ktoré ovplyvňujú patofyziológiu imunitného systému - imunotoxikologické aspekty aj na úrovni experimentu

 

  • identifikuje genetické a rizikové faktory prostredia na manifestáciu alergických ochorení a iných imunopatologických stavov v detskej a dospelej populácii, študuje ich mechanizmy ako aj mechanizmy Downovho syndrómu na molekulovej úrovni

 

 

Pedagogická činnosť

 

Pregraduál:

Pracovníci oddelenia prednášajú v odboroch – imunológia, vnútorné  lekárstvo, sociálna práca a verejné zdravotníctvo.

 

Postgraduál:

doktorandské štúdium

špecializačné štúdium klinická imunológia a alergológia, školiace miesto ŠŠ v špecializačnom odbore Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii

 

 

 

Zdravotnícke zariadenie - Poliklinika SZU

 

Akreditované medicínske laboratórium imunológie LI MLKIAB je súčasťou zdravotníckeho zariadenia - Polikliniky SZU. Poskytuje laboratórnu diagnostiku v odbore klinická imunológia a alergológia. Ambulancie klinickej imunológie a alergológie, zabezpečujú vyšetrenia, diagnostiku a liečbu imunopatologických stavov dospelej a detskej populácie s poruchami imunity, alergickými, zápalovými a autoimunitnými ochoreniami. Úsek imunopatológie sa venuje aj liečebno - preventívnej starostlivosti o deti a dospelých ľudí s Downovým syndrómom a autizmom. Jediné zdravotnícke pracovisko na Slovensku zaoberajúce sa komplexne problematikou Downovho syndrómu.

 

 

 

Ostatné činnosti

 

Laboratórium imunotoxikológie sa v rámci expertíznej činnosti venuje testovaniu kontaktnej precitlivenosti chemických látok a materiálov, hodnoteniu imunotoxickosti liekov. Vlastní certifikáty Správnej laboratórnej praxe, Správnej výrobnej praxe a farmaceutického skúšania.    

 

 

 

Štruktúra oddelenia:

          Laboratórium imunológie

          Laboratórium imunotoxikológie

          Úsek imunopatológie

  

 

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023