KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
NRC pre prevenciu HIV/AIDS

 

 

 

 


 Viac informácii nájdete na: www.walki.sk/hiv-aids 

 

 

Upozornenie

 

Príďte sa otestovať do NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU v Bratislave.

Ponúkame bezplatné /aj anonymné/ testovanie infekcie HIV  spojené s poradenstvom.


 

V 15. pracovnom týždni budeme vykonávať odbery krvi  v ambulancii NRC HIV/AIDS v stredu od 9.00 - 12.00 hod.

Po veľkonočných sviatkoch budeme vykonávať odbery

každý pondelok a každý štvrtok od 9.00 - 12. 00 hod.

 


 

Personálne obsadenie NRC:

vedúca NRC: doc. RNDr. Danica  Valkovičová Staneková, PhD.

tel: 02 59370 383

spolupracovníci:

RNDr. Monika Hábeková, zástupca vedúcej NRC PhD, tel: 02 59370 133

RNDr. Mária Takáčová , PhD.: 02 59370 133

ing. Alexandra Kovářová, tel: 02 59370 144

 

Charakteristika centra:

dátum zriaďovacieho dekrétu: 15.10.1994, 3359/94-A/1

Osvedčenie o akreditácii: č. M 006, SNAS, 30.6.2021

Externá kontrola práce NRC:

Program MPEP (CDC v Atlante) :
od 07/1997 v oblasti serologickej diagnostiky infekcie 
HIV/AIDS (ELISA a Western Blot)
od 01/2003 v oblasti používanie rýchlotestov

program QCMD (Glasgow)
od . r. 2007 – v oblasti molekulárnej diagnostiky (testovanie rezistencie HIV na ART)

od r. 2012 - testovanie vírusovej záťaže

program RIQAS
od r. 2012 - v oblasti serologickej diagnostiky infekcie HIV

 

Činnosť a zameranie NRC:

 • základná diagnostika infekcie HIV pre potreby ambulancie NRC
 • telefonická a elektronická Linka dôvery, pred- a potestové poradenstvo 
 • konfirmácie HIV-reaktívnych vzoriek s celoslovenskou pôsobnosťou
 • diagnostika primárnej infekcie HIV (možnej profesionálnej infekcie a pod)
 • diagnostika novorodencov HIV-infikovaných matiek
 • sledovanie laboratórnych prognostických markerov u HIV-infikovaných pacientov (vyšetrovanie vírusovej záťaže, rezistencie HIV, tropizmu HIV)
 • spolupráca s WHO i. medzinárodnými organizáciami
 • spolupráca s vládnymi a mimovládnymi organizáciami v prevencii HIV/AIDS 
 • zber epidemiologických údajov o infekcii HIV/AIDS v SR
 • štúdie surveillance infekcie HIV/AIDS vo vybraných skupinách ľudí 
 • vedecko-výskumná činnosť (účasť na nár. a medzinárodnych projektoch - 
 • pedagogická činnosť (účasť na pre- a postgraduálnom štúdiu.)
 • metodické vedenie terénnych laboratórii v oblasti diagnostiky infekcie HIV
 • plnenie úloh vyplývajúcich z Nár. programu prevencie HIV/AIDS v SR

Dokumenty

 

 

Domáce  projekty:

 

Prevalencia infekcie HIV u homo/bisexuálne orientovaných mužov vo vzťahu k ich  sexuálnemu správaniu /1996-2002/ 

vedúci projektu: RNDr. Danica Staneková, PhD.

Financujúca agentúra: MZSR

 

Štúdium prognostických markerov pri infekcii HIV/AIDS

vedúci projektu: RNDr. Danica Staneková, PhD.

Financujúca agentúra: MZSR

Výška dotácie SZU: 1 2000 000 Sk, celková finančná čiastka: 4 000 000 Sk

  

Zahraničné  projekty: 

 

BORDERNET – HIV/AIDS and STI-Prevention, Diagnostics and Therapy along the old   and new EU-Borders : 01/2005 – 01/2008 

http://www.bordernet.eu/bordernet_2005-2007/ 

hl. riešiteľ: Elfriede Steffan,SPI Forschung, Berlin

koordinátor za SR: RNDr. Danica Staneková, PhD.

financujúca agentúra: EU-Programme „Public Health“, DG Health and Consumer Protection

EUROSUPPORT V: Improving the sexual and reproductive health of persons living with    HIV (PLWH)  /01/2005 – 01/2008/

www.eurosupport.nl

 hl. riešiteľ: Christaina Noestlinger, Inst of Tropical Medicine

Koordinátor za SR: doc. RNDr. Danica Staneková, PhD.

financujúca agentúra: 6.rámcový program
 

SIALON I - Capacity building in HIV/syphilis prevalence estimation non- invasive methods among MSM in Southern and Eastern Europe /2008-2009/ 

hl. riešiteľ:  Massimo Mirandola, Regione del Veneto – Giunta Regionale, 30123 Venezia

Koordinátor za SR: doc. RNDr. Danica Staneková, PhD.

financujúca agentúra: 6.rámcový program

 

EuropeHIVResistance /2007-2010/ 

www.ehr.spread.lu/index.php
hl. riešiteľ: Charles Boucher, UMC-Utrecht, Department Virology, Utrecht

Koordinátor za SR: doc. RNDr. Danica Staneková, PhD.

SIALON I –  Capacity  building in HIV/syphilis prevalence estimation non-invasive methods among MSM in Southern and Eastern Europe /2008-9/

Hl. koordinátor: Massimo Mirandola, Regione del Veneto

Nár. koordinátor za SR: Danica Staneková, SZU, Bratislava

 

EUROSUPPORT  VI  - Developing a training and resource tool for  improving the sexual and  reproductive health of people living with HIV /2010-12/

http://www.eurosupportstudy.net/euro_support.htm

hl. koordinátor: Christaina Noestlinger, Ph.D., Inst of Tropical Medicine

nár. koordinátor za SR: Danica Staneková, SZU, Bratislava

 

SIALON II - CAPACITY BUILDING IN COMBINING TARGETED PREVENTION WITH MEANINGFUL HIV SURVEILLANCE AMONG MSM /2011-2013/

http://www.sialon.eu/en/

Hl. koordinátor: Massimo Mirandola, Regione del Veneto

Nár. koordinátor za SR: Danica Staneková, SZU, Bratislava

 

Joint action - Improving HIV prevention in Europe /2013-2016/

http://www.qualityaction.eu/

koordinátor: Mathias Wentzlaff-Eggebert Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA, German Federal Centre  for Health Education)

Nár. koordinátor za SR: Danica Staneková, SZU, Bratislava

 

Integrate - Joint action on integrating prevention, testing and linkage of care strategies across HIV , viral hepatitis, TBs and other STIs in Europe /2017-2020/

https://integrateja.eu/

Koordinátor: REGION HOVEDSTADEN, DENMARK, KONGENS VÆNGE 2, 3400 HILLERØD

Nár. koordinátor za SR: Danica Valkovičová Staneková, SZU, Bratislava

 

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023