KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
NRC - Zbierka kultúr patogénnych mikroorganizmov
Limbová 14
Bratislava 37
833 03
tel.: +421 2 59370 734
e-mail: miroslava.horniackova@szu.sk

Poverená vedením  NRC ZPM:
MUDr. Miroslava Horniačková, PhD., MPH

Pracovníci NRC ZPM:

VŠ pracovníci:

Mgr. Baksová Renáta
Ing. 
Lehotská Renáta, PhD.
Mgr. Mazúrová
Mária
Mgr. Ofukaná Alena


Laborantky:

Darina Majerčíková
Janka Zaťková

 

Servisné služby:

Mária Hlavenková
Marta Mrázeková
Eva Tarová

Činnosť a zameranie NRC:

  • Uchovávať a zhromažďovať novoizolované zvláštne a medicínsky významné kmene mikroorganizmov izolovaných v SR.
  • Identifikovať a charakterizovať ich biologické vlastnosti využitím nových moderných najmä molekulárno-biologických metód (plazmidová analýza, PCR, PFGE).
  • Poskytovať kultúry mikroorganizmov na požiadanie vedeckých, vzdelávacích a iných odborných inštitúcií.
  • Vydávať katalóg uchovávaných kultúr.
  • Vykonávať konzultačnú, metodickú a pedagogickú činnosť, vrátane publikačnej.
  • Spolupracovať s inými pracoviskami.

NRC ZPM predstavuje depozit významných mikroorganizmov a priebežne dopĺňa svoj fond, čím aktívne prispieva k uchovaniu genotypov a ochrane biodiverzity mikroorganizmov. Priebežne je rozširovaná o nové izoláty alebo kolekcie izolátov, napr. izolované pri určitých typoch infekcií. Súčasne má za cieľ uľahčovať mikrobiológom starostlivosť o ich kultúry mikroorganizmov, ktoré potrebujú mať dlhodobo zabezpečené v živom a geneticky nezmenenom stave. NRC využíva odborné skúsenosti personálu, prístrojové vybavenie, optimálne priestory a prepojenie na vedecko-výskumné projekty.

Zbierkové kmene mikroorganizmov sú uchovávané zmrazené pri teplote -80 °C a v kvapalnom dusíku pri teplote -196°C.

 

Služby:

Uloženie kultúr vo verejnej časti zbierky

Poskytovanie kultúr

 

KATALÓG UCHOVÁVANÝCH KULTÚR

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023