KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Ústav telovýchovného lekárstva LF SZU
Aktuálne informácie na https://eszu.sk/lf/pracoviska/ustavy-lekarskej-fakulty/
Limbová 12
Bratislava
833 03
Kontaktné dispozície:
miestnosť B-284, kl. 279
tel: 02/59 370 279

 

doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH

poverený vedením ÚTL

Kontakt: 

tel: +421-(0)2-59 370 279

E-mail: branislav delej@szu.sk

 

 

MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH

odborný asistent

Kontakt: 

tel: +421-(0)2-59 370 279

E-mail: pavel.malovic@szu.sk, malovic@pobox.sk

Konzultačné hodiny: po dohode

 

 

MUDr. Juraj Galovič, PhD., MHA, MPH       

garant špecializačného odboru

Kontakt: 

tel: +421-(0)2-59 370 279

E-mail: juraj.galovic@szu.sk

Konzultačné hodiny: po dohode

 

PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD.          

odborná asistentka, vedúca predmetu

Kontakt: 

tel: +421-(0)2-59 370 279

E-mail: veronika.tirpakova@szu.sk

Konzultačné hodiny: po dohode

 

Mgr. Dušan Holas, PhD.  

odborný asistent

Kontakt: 

E-mail: dusan.holas@szu.sk

Konzultačné hodiny: po dohode

 

Mgr. Lucia Slobodová, PhD.  

odborná asistentka

Kontakt: 

E-mail: lucia.slobodova@szu.sk  

Konzultačné hodiny: po dohode

 
Ústav telovýchovného lekárstva (ďalej ÚTL) ako útvar LF SZU zabezpečuje pregraduálnu výučbu na všetkých troch fakultách SZU:
- LF SZU - v prvom, druhom a štvrtom roku štúdia v študijných odboroch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo (v dennej forme)
- FVZ SZU - v prvom a druhom roku štúdia v dennej aj externej forme
- FOaZOŠ SZU - v prvom a druhom roku štúdia v programoch Fyzioterapia a Urgentná zdravotná starostlivosť v bakalárskom aj magisterskom stupni (v dennej aj externej forme)
 
Primárne je ÚTL bázou pre ďalšie vzdelávanie v akreditovanom špecializačnom študijnom programe TELOVÝCHOVNÉ LEKÁRSTVO. Telovýchovné lekárstvo je samostatný klinický medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom reakcie a adaptácie organizmu zdravého, oslabeného, chorého a trvale zdravotne poškodeného človeka na pohybovú činnosť. Ide o odbor, ktorý spája teoretické základy pohybovej činnosti s ich klinickou aplikáciou, či už v oblasti diagnostickej, liečebnej alebo preventívnej. Svojou základnou orientáciou sa zameriava na využívanie pohybovej aktivity ako fyziologickej kompenzácie nepriaznivých životných podmienok, regenerácie síl, udržiavania telesnej a duševnej výkonnosti, dĺžky aktívneho života a na prevenciu i liečbu porúch zdravia, chorôb a úrazov. Do špecializačného odboru telovýchovné lekárstvo môžu byť zaradení lekári, absolventi štúdia na lekárskej fakulte, ktorí získali diplom o špecializácii v jednom zo základných špecializačných odborov: vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, chirurgia, ortopédia, pediatria, úrazová chirurgia alebo neurológia.
 
Ďalej ponúka ÚTL rôzne vzdelávacie aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania, ktoré sú pre každý akademický rok aktualizované a zverejnené na www.szu.sk v sekcii Ďalšie vzdelávanie.
 
Organizácia ďalšieho vzdelávania v telovýchovnom lekárstve a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky:
  1. krok – požiadať SZU (Organizačno-metodický odbor) o zaradenie do odboru
  2. krok – kontakt s Ústavom telovýchovného lekárstva a telesnej výchovy (telefonicky, e-mailom alebo osobne)
  3. krok – plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného audítorskou komisiou MZ SR (viď príloha Minimálny štandard)
  4. krok – 1 x ročne v 1. aj 2. roku štúdia povinné 2-dňové školiace miesto (ŠM) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností. Pokiaľ sa plní predpísaný študijný program, požiadať vedúceho pedagogického útvaru o pridelenie témy špecializačnej práce, jej konzultanta a oponenta.
  5. v 3. roku štúdia absolvovať 10-dňový predpísaný kurz pred špecializačnou skúškou a 2-dňový kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva, ktorý je už súčasťou skúšky. Po splnení všetkých predpísaných aktivít a 3 rokoch klinickej praxe v dostatočnom predstihu zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU.
Minimálny štandard - Telovýchovné lekárstvo
 

Výkon                                                            Požadovaný minimálny počet

 

1. EKG pri záťaži /ergometria                                                            150

2. maximálny aeróbny výkon /spiroergometria                                     25

3. stanovenie anaeróbneho prahu                                                       25

4. stanovenie rýchlostno-silových schopností                                      20

5. somatometrické vyšetrenie                                                            200

6. funkčné vyšetrenie pohybového aparátu                                          200

7. špecifická záťaž v teréne                                                               20

8. zdravotné zabezpečenie športových akcií                                       15

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023