KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
CPČ dopravnej psychológie
Limbová 12
Bratislava 37
833 03
Vedúci pedagogického útvaru:   PhDr. František Skokan, PhD.
 
Kontakt:                                  CPČ dopravná psychológia
                                              Limbová 14, 833 03 Bratislava 37
                                              II. posch. č. d. B-211
 
                                              tel.: 02/59 370 860
                                              e-mail: katedra.psychologie@szu.sk

 

 

Certifikačná príprava v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia

(Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: S18314-2021-OZV-3

Z087281-2021 zo dňa 26. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

Vstupné podmienky:

VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia,  ukončená špecializácia v odbore klinická psychológia, resp. poradenská psychológia, resp. pracovná a organizačná psychológia, zaradenie do certifikačnej prípravy.
 
Spôsob prihlásenia:
* žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy žiadateľ zasiela na Pedagogický
   odbor SZU. Prílohou žiadosti je kópia diplomu zo špecializácie.
 
* prihláška na vzdelávaciu aktivitu sa zasiela na študijné oddelenie.
 
 
V zmysle zákona 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vzdelávanie je možné v tom istom čase len v jednom certifikačnom odbore.
 
Žiadatelia o certifikovanú prípravu dopravná psychológia musia doložiť čestné prehlásenie, že nie sú zaradení v inej certifikovanej príprave a študujú jeden certifikovaný odbor.
 
 
Termíny vzdelávacích aktivít v akademickom roku 2022/2023
 
  
Tlačivá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023