KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Ústav patologickej anatómie LF SZU
Limbova 5
Bratislava
833 05

Sídlo výučbovej  bázy Ústavu patologickej anatómie  - Limbová 12, 833 03 Bratislava 37  , učebňa B 503

 

Telefón: prednosta Ústavu patologickej anatómie 

 

               02- 32249/9517

               

  

                                               

 

Prednosta Ústavu patologickej anatómie  - MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.

Onkologický ústav sv.Alžbety 257/10, Heydukova  Bratislava

henrieta.sidlova@ousa.sk

trutzhena@gmail.com 

 

Interní zamestnanci:  MUDr. Magdaléna Puchertová  

                                     magi.stofikova@gmail.com

 

Externí zamestnanci:   Doc. MUDr. Benčát Marián, PhD- odborný garant pre lekársku špec. 

                                       MUDr. Martanovič Peter, PhD. - (UDZS pitva)

   MUDr. Náglová Miriama - (UDZS pitva)

   MUDr. Richard Hokša -( UDZS pitva, GM )

   MUDr. Petra Malíková  -( UDZS pitva, GM)

   MUDr. Dalibor Hojsík, PhD. (VZ) - dohoda

   MUDr. Csaba Biró, PhD. (FOa ZOŠ) - dohoda   

  

 

Lektori pre špecializačné štúdium (dohoda):

MUDr. Rychlý Boris, PhD.

MUDr. Švajdler Peter

MUDr. Černá Andrea, PhD.

MUDr. Bartovic Boris

Mgr. Pokorná Edita - garant pre  Vyš. metódy v klinickej cytológii 

 

 

 

 

Ústav patologickej anatómie SZU / bývalá Katedra patologickej anatómie/ začal písať svoju históriu začiatkom 50-tych rokov  v Slovenskom ústave pre doškoľovanie lekárov s prevádzkou na anatomickom oddelení OÚNZ v Trenčíne.

 

V súčasnosti , začlenený do Lekárskej fakulty  Slovenskej zdravotníckej univerzity, sa Ústav patologickej anatómie aktívne zúčastňuje pedagogických aktivít Univerzity   pedagogickou a  prednáškovou činnosťou  členov  lektorského zboru podľa vzdelávaciehop plánu,  ako aj organizovaním školiacich, tématických kurzov  a  rôznych odborných vzdelávacích aktivít.

 

Ústav patologickej anatómie sa zúčastňuje:

 

1.  Pregraduálneho vzdelávania študentov  denného  ako aj externého štúdia SZU / všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo,  general medicine  - pre angl. hovoriacich medikov, verejné zdravotníctvo, fyzioterapia, urgentná zdravotnícka starostlivosť, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia /, kde so svojim lektorským zborom pokrýva teoretickú a praktickú výučbu v celej oblasti patologickej anatómie. Lektori  a prednosta sa každoročne sa venujú  diplomantom   predovšetkým študentom medicíny ako vedúci školitelia vo vybraných aktuálnych témach, a tiež pôsobia ako oponenti záverečných prác.    

 

2.  Postgraduálneho  vzdelávanie lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov  a pomaturitného vzdelávania laborantov  v  špecializačných programoch  pre  nasledujúce špecializačné odbory:

- Patologická anatómia pre kategóriu lekár

- Vyšetrovacie metódy  v histopatológii pre kategóriu zdravotnícky laborant

- Vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii pre kategóriou zdravotnícky laborant

 

3. Sústavného kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov: každoročným organizovaním  sklíčkových seminárov a tematických kurzov . Participuje na organizovaní odborných aktivít Spoločnosti patológov.

 

Vzdelávacie a školiace aktivity Ústavu patologickej anatómie SZU sa vykonávajú v priestoroch budovy Slovenskej zdravotníckej univerzity a  na špecializovaných úsekoch v laboratóriách imunohistochémie,  molekulovej biológie a elektrónovej mikroskopie na pôde súkromnej spoločnosti Cytopathos, spol. s r.o. v Bratislave - táto spoločnosť vznikla v roku 2006 ako nástupnícka organizácia na báze Ústavu patológie FN Bratislava- Kramáre, ktorý bol  niekoľko desaťročí  výukovou bázou  odboru patologická anatómia - jednak na Limbovej ul. 5 a Višňovej ul. 7/A. V súčasnosti  praktická výuka v odbore histopatológia, patologická anatómia a klinická cytológia prebieha v priestoroch Cytopathos spol. s r.o.,Kutuzovova 23, Bratislava.

Spoločnosť Cytopathos  je jediným komplexne akreditovaným  pracoviskom na Slovensku/ akreditáciu  získalo pracovisko v roku 2007/, patrí medzi  významné  biopticko- cytologické pracoviská na Slovensku a zároveň je najväčším  skrínigovým  pracoviskom orgánovo špecifických a orgánovo nešpecifických autoprotilátok pri diagnostike autoimunitných ochorení.   Bližšie komplexné informácie o spoločnosti Cytopathos s r.o., sa nachádzajú  na webovej stránke www.cytopathos.sk.

 

Momentálne mnohé vzdelávacie aktivity  prebiehajú online cez MS Teams.

 

Aktuálne  informácie týkajúce sa  vzdelávacích aktivít  ako aj náplne špecializačných programov v odbore patologická anatómia, cytológia a histopatológia pre jednotlivé  kategórie pracovníkov sa nachádzajú v jednoltivých sekciách tejto webovej stránky  a sú zverejňované aj na stránkach www.spolocnostpatologov.sk alebo v FB uzavretej skupine  "Slovak cytology and pathology" .

 

Členovia Ústavu patologickej anatómie sa venujú, okrem pedagogickej a prednáškovej,  aj  publikačnej a vedeckej činnosti. Svojou bohatou publikačnou činnosťou  prispievajú  do domácich ale aj zahraničných odborných publikácií a monografií. Spolupracujú s viacerými domácimi aj  zahraničnými pracoviskami: Onkologický ústav sv. Alžbety- oddelenie patológie a klinickej cytológie, Unilabs, spol. s r.o., Medicyt s.r.o, Bioptická laboratoř s.r.o.

 

 

Prílohy :

Otázky - Patologická anatómia

 

 

 

Dokumenty:

plánované vzdelávacie aktivity na rok 2021/22
zobraziť dokument

vzdelávanie ZL
zobraziť dokument

vzdelávanie medici VL
zobraziť dokument

Aktuality a novinky nielen pre atestantov
zobraziť dokument

Gyn - cyt online semináre
zobraziť dokument
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023