KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Ústav mikrobiológie LF SZU
Limbová 12
Bratislava 37
833 03

tel.: +421 2 59 370 327

e-mail: ustav.mikrobiologie@szu.sk

 

Prednosta: prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc. 

                   tel.: +421 2 59 370 777

                   e-mail: shubhada.bopegamage@szu.sk

 

Tajomník: Mgr. Renáta Baksová 

                 tel.: +421 2 59 370 224

                 email: renata.baksova@szu.sk


 

     Vítame Vás na webovej stránke Ústavu mikrobiológie LF SZU, na ktorej nájdete informácie o pregraduálnom i postgraduálnom vzdelávaní, ale tiež aktuálne informácie o zmenách a novinkách v oblasti vzdelávania v našom odbore.

Pregraduálne štúdium

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
      Bakalárske a magisterské denné aj externé štúdium v akreditovaných študijných

      odboroch v rámci predmetu Mikrobiológia  (1 semester v 1. ročníku štúdia).

Fakulta verejného zdravotníctva
      Bakalárske a magisterské denné a externé štúdium v akreditovaných študijných

      odboroch verejné zdravotníctvo predmet Mikrobiológia (2 semestre v 2. ročníku

      štúdia).

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity
      Štúdium v odbore "Všeobecné lekárstvo" (doktorské štúdium), predmet Mikr

      obiológia (spolu 2 semestre, v 2. a v 3. ročníku štúdia), "General  medicine"  

      (doktorské štúdium), predmet Microbiology (spolu 2 semestre, v 2. a v 3. ročníku

      štúdia), "Zubné lekárstvo" (doktorské štúdium), predmet Mikrobiológia (2

      semestre v 2. ročníku štúdia).

 

Ústav mikrobiológie zabezpečuje aj odborné vedenie záverečných prác (bakalárska, magisterská) študentov SZU a ich obhajoby.

 
Postgraduálne štúdium

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

     1. kontinuálne vzdelávanie v zdravotníctve (podľa požiadaviek fakulty),

     2. špecializačný študijný odbor "Vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii"

         (VMvKM) pre zdravotníckych laborantov,

     3. prednášky, semináre, konzultácie z problematiky mikrobiológie pre

         špecializačné štúdium v odbore VMvKM,

     4. vybrané problémy z mikrobiológie podľa požiadaviek jednotlivých katedier.

Fakulta verejného zdravotníctva

     1. ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, špecializačné štúdium a

         kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných študijných odboroch podľa

         požiadaviek fakulty,

     2. prednášky, semináre, konzultácie z problematiky mikrobiológie.

Lekárska fakulta

     1. špecializačný študijný odbor pre lekárov „Klinická mikrobiológia“ (KM),

     2. špecializačný študijný odbor pre iných zdravotníckych pracovníkov

         "Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii" (LDMvKM),

     3. vedenie, konzultácie a posudzovanie písomných prác ku špecializačnej

         skúške,

     4. prednášky, semináre, konzultácie z problematiky mikrobiológie pre

         špecializačné štúdium a kontinuálne vzdelávanie v odbore KM, LDMvKM a v

         ostatných odboroch.


Pracovníci Ústavu mikrobiológie LF SZU sú školiteľmi frekventantov doktorandského štúdia, členmi komisií pre obhajoby, oponentmi dizertačných prác, lektormi a členmi komisií v špecializačných odboroch na rôznych fakultách SZU i ďalších univerzít.

Aktuálne informácie

  

Vzdelávacie aktivity 2022-2023

Klinická mikrobiológia + Laboratórne a diagnostické metódy v klin. mikrobiológii

https://mstudent.szu.sk/maisportal/dalsieVzdelavanie.mais

1-0789 kontrolný deň KM 1. r.     24. 10. 2022      

1-0790 kontrolný deň KM 2. r.     24. 10. 2022

1-0791 kontrolný deň KM 3. r.     24. 10. 2022

1-0792 kontrolný deň KM 4. r.     24. 10. 2022

1-0793 kontrolný deň LDM 1. r.   28. 10. 2022

1-0794 kontrolný deň LDM 2. r.   28. 10. 2022

1-0795 kontrolný deň LDM 3. r.   28. 10. 2022

1-0796 kontrolný deň LDM 4. r.   28. 10. 2022

1-0798 ŠM paraz.                       17. - 19. 10. 2022

1-0799 ŠM vir.                             25. - 27. 10. 2022

1-0800 ŠM mykol. online             28. 11. 2022          ! zmena termínu

1-0801 ŠM mykol.                       29. - 30. 11. 2022  ! zmena termínu

1-0802 KŠŠ bakt., paraz.           23. - 27. 1. 2023

1-0803 KŠŠ vir., mykol.              24. - 28. 4. 2023

 

Špecializačná skúška
6. 12. 2022  Klinická mikrobiológia

6. 12. 2022  Laboratórne a diagnostické metódy v klin. mikrobiológii

Na stiahnutie

Špecializačné štúdium
Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Klinická mikrobiológia
Minimálne štandardy
Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii
Minimálne štandardy
Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii – pre zdravotníckych laborantov
Minimálne štandardy
Študijný poriadok


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
zimný semester
     1. ročník Bc. denná forma odbory UZS, OŠE, RT, PA
     Prednášky
     1. ročník Bc. externá forma odbory FKV
     Prednášky
     2. ročník Bc. externá forma odbor DH
     Prednášky

letný semester
     1. ročník Bc. externá forma odbor OŠE
     Prednášky

Fakulta verejného zdravotníctva
zimný semester
     2. ročník Bc. denná forma
     Prednášky
     Laboratórne cvičenia
     2. ročník Bc. externá forma
     Prednášky

 

letný semester
     2. ročník Bc. denná forma
     Prednášky
     Laboratórne cvičenia
     2. ročník Bc. externá forma
     Prednášky

Podmienky získania kreditov za predmet
Okruhy otázok ku skúške
Ústna skúška pozostáva z 2 častí – písomného testu a ústnej odpovede.
Podmienkou ústnej odpovede je test absolvovaný na min. 75%. Ústna odpoveď pozostáva z 2 otázok.

Lekárska fakulta / Faculty of Medicine
zimný semester / winter semester
     Zubné lekárstvo 2. ročník
     Prednášky
     Laboratórne cvičenia
     Všeobecné lekárstvo 3. ročník
     Prednášky
     Laboratórne cvičenia
     General Medicine 3rd year
     Lectures
     Laboratory exercises

Protokoly na laboratórne cvičenia

letný semester / summer semester
     Zubné lekárstvo 2. ročník
     Prednášky
     Laboratórne cvičenia
     Všeobecné lekárstvo 2. ročník
     Prednášky
     Laboratórne cvičenia
     General Medicine 2nd year
     Lectures
     Laboratory exercises

Podmienky získania kreditov za predmet / Study duties required to pass the subject
Zubné lekárstvo
Všeobecné lekárstvo
General Medicine

Okruhy otázok ku skúške / Topics for the exam
Zubné lekárstvo
Všeobecné lekárstvo
General Medicine
Ústna skúška pozostáva z 2 častí – písomného testu a ústnej odpovede.
Podmienkou ústnej odpovede je test absolvovaný na min. 75%. Ústna odpoveď pozostáva z 3 otázok.
The oral exam consists of 2 parts - a written test and an oral answer.
The condition of the oral answer is a test passed for min. 75%. The oral answer consists of 3 questions.

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023